Biltrafikken

Nyborg Kommune har ansvaret for udbygning, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på ca. 600 km kommunale veje med tilhørende stianlæg. Derudover har Staten ansvaret motorvejen og rute 8 fra motorvejen og sydpå.

Ved udarbejdelse af vej- og trafikplaner samt konkrete projekter skal det i den fælles fynske infrastrukturstrategi viste korridorer, terminaler mm. indtænkes og prioriteres, så de fælles fynske planintentioner kan fremmes.

Trafikplanlægningen og vejudbygningen skal fastholde og understøtte Nyborg Kommune som en dynamisk bosætnings- og erhvervskommune, og Nyborg by som et vigtigt trafikalt knudepunkt.

Byrådet vil arbejde for at understøtte den nødvendige infrastruktur til ikke fossile brændsler.

Fremkommeligheden på gennemfartsveje skal prioriteres med en hurtig afvikling via brede veje med cykelstier. Lokalvejene skal opleves som trygge uden unødig gennemkørende trafik.

Der skal sikres gode parkeringsforhold i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev. I Nyborg by skal dette ske i overensstemmelse med intentionerne i kulturarvssatsningen "Nyborg- Danmarks Riges Hjerte".

Der skal gives plads til - og muligheder for - at alle kan bevæge sig rundt i kommunen, og vejnettet skal sikres den fornødne kapacitet.

 1. Nyborg Kommunes vejnet skal sikres og udbygges med henblik på at sikre fremkommeligheden mellem byerne i bymønstret og internt i de enkelte byer.
 2. Trafikplanlægningen, skal sikre god tilgængelighed til alle kommunens bysamfund, samt til væsentlige trafikmål som skoler, institutioner og sportsanlæg.
 3. Kommunes færdselsarealer skal indrettes med belægninger på færdsels-, fodgænger-, og opholdsarealer, så trafikken kan afvikles fornuftigt, trygt, sikkert og med god tilgængelighed for alle typer af trafikanter.
 4. Det sikres at byudviklingen sker, så der så vidt muligt ikke skal etableres nye vejtilslutninger til de overordnede veje (gennemfarts- og fordelingsveje), og således der ikke opstår problemer på de overordnede veje.
 5. Tung trafik til erhvervs- og industriområder skal sikres god fremkommelighed med passende hensyn til den øvrige trafik.
 6. På lokalveje med få gennemkørende bilister skal der sikres en lav hastighed.
 7. På det overordnede vejnet (gennemfarts- og fordelingsveje) tilstræbes en afstand på min. 1-2 km mellem vejtilslutninger på frie strækninger i det åbne land, og en afstand på min. 500m mellem vejtilslutninger på mindre veje og gennem byområder.
 8. På dele af de overordnede veje (gennemfarts- og fordelingsveje) er der fastsat adgangsbestemmelser, der medfører, at der almindeligvis ikke vil kunne opnås tilladelse til nye adgange eller udvidet benyttelse af eksisterende adgange.
 9. Det tilstræbes generelt at begrænse antal af adgange til vejene og at begrænse bredden af disse således, at et enfamiliehus tillægges overkørsel i 4,0 m’s bredde ved enkelt carport og 6,0m’s bredde ved dobbelt carport, erhverv tillægges overkørsel i 7,0 m’s bredde og markoverkørsler anlægges i 7,0 m’s bredde.
 10. Der udlægges arealreservationer til omfartsveje, som vist på kortet. Arealreservationerne skal gennemgås i planperioden med henblik på ophævelse af unødvendige udlæg. Undtaget herfor er reservationen til en forlægning af rute 8 (statsvej 704, Nyborg-Bøjden) udenom Ørbæk, da dette er en statsvej.
 11. Der skal sikres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, herunder muligheden for nye parkeringspladser i periferien af bykernen, såfremt antallet af parkeringspladser i bymidten reduceres.
 12. Parkeringsforholdene i Nyborg by planlægges i overensstemmelse med intentioner og behov i kulturarvssatsningen "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte" og ”En samlet by – Strategisk udviklingsplan for Nyborg”. 
 13. Veje, der skal betjenes med kollektiv trafik, skal i rimeligt omfang anlægges med stoppesteder, i byområder for ca. hver 500 m. Det bør så vidt muligt undgås at etablere bump m.v. på veje med kollektiv trafik. Såfremt der alligevel etableres bump m.v., skal der ved udformningen heraf sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/t for busser.
 14. Ved anlæg af nye veje vil Vejreglerne i videst muligt omfang blive fulgt (se link til vejreglerne i linkboksen).
Statisk kort

Gennemfartsveje

Fremkommelighed på vejene prioriteres højest på gennemfartsvejene, der leder den regionale trafik. På gennemfartsveje tilstræbes en hurtig afvikling via brede veje med god oversigt og få krydsende veje. Krydsninger af disse tilstræbes at forløbe via trafikreguleringer, rundkørsler samt trafiksikre krydsninger for de bløde trafikanter.

Fordelingsveje

Fordelingsvejene forbinder gennemfartsveje og lokalveje. Fordelingsvejene kan også forbinde gennemfartsveje med væsentlige trafikgenererende funktioner som større parkeringspladser, uddannelsesinstitutioner og industriområder.

På fordelingsvejene lægges vægt på en god fremkommelighed for biltrafikken, men særligt i bolig- og centrumsområder kan relativt lav hastighed accepteres. Fordelingsveje kan have mange kryds og trafiksikre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter, men som udgangspunkt er der få overkørsler til enkeltejendomme. Ved skoler mv. kan der etableres tiltag til forbedring af bløde trafikanters krydsningsmuligheder.

Lokalveje

På lokalveje i byområder tilstræbes lave hastigheder med få gennemkørende bilister. Det sker for at tilgodese de svage trafikanter. Ved skoler, institutioner samt områder, hvor der er mange børn og gangbesværede tilstræbes ekstra sikkerhed via løbende vurderinger om sænkelse af hastighed via bump, indsnævringer af kørebanen eller andre tiltag.

Tung trafik

Tung trafik skal primært køre på det overordnede vejnet, og ruter fra det overordnede vejnet til industri- og erhvervsområderne skal udbygges, så der ikke opstår konflikter mellem den tunge trafik og de øvrige trafikanter. Dette kan bl.a. sikres ved ombygning af kryds og anlæg af stier langs disse veje.

Det skal i videst muligt omfang undgås at få den tunge trafik ind gennem byerne, samt ud på de mindre kommuneveje.

Den tunge trafik vil såvidt muligt blive ledt gennem de mindst forurenings -og støjfølsomme områder. Ved nyanlæg tænkes der både funktion og miljø, så etableringen af vejsystemet sker så naturligt og skånsomt for miljøet som muligt.

Nyborg Kommune har klassificeret en del af det kommunale vejsystem, så det indgår i tungvognsvejnettet. Tungvognsvejnettet giver politiet mulighed for at tillade særligt tunge transporter på vejnettet uden forudgående tilladelse fra vejmyndigheden. Oversigten Vejnettet kan findes hos Vejdirektoratet under erhvervstransport.

Kapacitet

Kapaciteten på det kommunale vejnet er med få undtagelser tilstrækkelig. I Nyborg by er der navnlig ved krydsene på Strandvejen mindre problemer med kødannelser og tilbagestuvning i forbindelse med myldretid og særlige arrangementer.

Som grundlag for trafikplanlægningen foretages der løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger på vejnettet.

For Nyborg bymidte gælder, at selv om der er tale om relativt moderate trafiktal, er der tale om en væsentlig trafikbelastning, når den vurderes i forhold til vejnettets udformning og funktion.

Der arbejdes løbende med at forbedre de trafikale forhold.

Adgangsforhold

For overordnede veje, som skønnes af særlig betydning for den gennemgående færdsel, kan der efter reglerne i lov om offentlige veje træffes bestemmelse om, hvilke varige begrænsninger der skal gælde med hensyn til tilslutning af nye veje og stier samt anlæg af nye overkørsler og overgange.

På vejstrækninger med adgangsbegrænsning har vejmyndigheden mulighed for også at regulere brugen af overkørslerne og derved sikre en større trafiksikkerhed. På vejstrækninger uden adgangsbegrænsning kan vejmyndigheden alene regulere antallet af overkørsler.

Større fremtidige vejprojekter og arealreservationer

I kommuneplanen indgår følgende vejprojekter og reservationer:

 • Afslutning af ringvejen med tilslutning til Skaboeshusevej i Nyborg by,
 • arealudlæg ved Aunslev, Skalkendrup, Bovense, og Herrested, samt
 • omfartsvej ved Ørbæk.

Tilgængelighed for alle

At skabe tilgængelighed for alle indebærer, at færdselsarealer indrettes, så der opnås størst mulig bevægelsesfrihed og -sikkerhed for alle.

Vejprojekter skal udformes så de er tilgængelige for alle. Dette skal ske gennem omhyggelig planlægning, hvor der tages hensyn til at alle brugergrupper kan færdes mellem forskellige mål via et velordnet, sammenhængende trafiksystem.

Større tilgængelighed medfører øgede udfoldelsesmuligheder for mange borgere, som ellers ikke ville kunne deltage som aktører på arbejdsmarkedet eller i fritids- og kulturlivet. Gennem øget tilgængelighed kan marginaliserede grupper komme til at yde værdifulde tilskud til samfundet.

Tilvejebringelse af tilgængelighed i vejprojekter kan i mange tilfælde ske uden store ekstraomkostninger. Etablering af større foranstaltninger, såsom elevatorer eller ramper ved store niveauforskelle, er selvfølgelig fordyrende elementer. Men ofte kan tilgængelighed indarbejdes ved valg af handicapegnede løsninger og materialer samt ved korrekt planlægning.

Ved at indarbejde tilgængelighed som en integreret del af trafik- og anlægsprojekter fra starten, på lige fod med æstetik, trafikafvikling, trafiksikkerhed og miljøhensyn, undgår man at skabe nye barrierer for færdselshandicappede i nye projekter. Samtidig undgår man vanskelige og uæstetiske ombygninger, når projektet er udført. Det skal understreges, at krav og hensyn til æstetik og tilgængelighed sagtens kan forenes og komplementere hinanden, hvis de samordnes rettidigt.

Parkering

Parkeringsmulighederne i Nyborg Kommune er generelt gode.

Parkeringsproblemer knytter sig primært til Nyborg by, og specielt til forholdene i bykernen. Mange ønsker at parkere i nærheden af handelsgaderne, hvor der samtidig er en del beboere, der har behov for at parkere. En stor del af parkeringspladserne i bymidten er tidsbegrænsede. Der er i ultimo 2020 etableret parkeringshenvisning i Nyborg bymidte, der skulle gøre det lette for parkeringssøgende bilister at finde en ledig plads.

Nye parkeringspladser i Nyborg bymidte placeres fortrinsvist i yderkanten af bymidten med god tilgængelighed fra ankomstkorridorerne for biltrafikken. Der skabes fodgængere forbindelser som kobler parkeringspladserne sammen med byens øvrige fodgængernetværk og destinationer.

Parkeringsfond

Nyborg byråd vedtog i 2017 en opdateret parkeringsfond, der er gældende for hele Nyborg Kommune. Formålet med parkeringsfonden er at sikre etablering af offentlige parkeringspladser med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragydende ejendom, hvor der ikke er muligt at placere de nødvendige p-pladser på egen grund. Parkeringsfonden sikrer, at der anlægges de pågældende p-pladser indenfor en periode på 5 år. Se mere via linket i boksen Eksterne links.