Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner

Bygninger, der udpeges som bevaringsværdige, er bygninger som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler på god byggeskik eller fortæller en historie om tidens udvikling og forskellige tiders levevilkår.

 

Bygninger, strukturer og sammenhænge, der er unikke eksempler på forskellige perioders planlægning og arkitektur, og som må betegnes som uundværlige i gadebilledet, i landskabet eller for helheden, skal så vidt muligt sikres for eftertiden.

Kulturarvsmasterplan

Kulturarvsmasterplanen for Nyborg og Kongernes Østfyn redegør for bevaringsværdige sammenhænge og bygninger, der har betydning for den by- og kulturhistoriske fortælling om Nyborg og omegn. Planen er grundlag for lokalplan nr. 306, Nyborg bymidte og voldanlæg samt andre lokalplaner og øvrig planlægning i kulturarvsmasterplanens område. Arbejdet med udvikling og bevaring i Nyborg by skal tage afsæt i kulturarvsmasterplanens visioner og retningslinjer.

I kulturarvsmasterplanen fortælles den vigtige og interessante beretning om Nyborg og byens udvikling i dens forskellige epoker, - og der redegøres for bygninger, kvarterer, gader og pladser og andre sammenhænge, hvor byens historie tydeligt kan ses den dag i dag. På baggrund af disse gives der retningslinjer for fremtiden, så byen og omegn og hele kommunen kan udvikles med respekt for sin historie.

Kulturarvsmasterplanen beskriver de fysiske levn og samler de fortællinger, der knytter sig til Danmark Riges Hjerte, i tre hovedfortællinger: 1) "Sværdet" - Kongernes Nyborg; - 2)" Ordet" - Demokratiets Vugge; - 3) "Vejen" - Danmarksporten.

Arbejdet med udvikling og bevaring i Nyborg by skal tage afsæt i disse hovedfortællinger.

Samlet Kommuneatlas
De mest bevaringsværdige bygninger i de tidligere gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner skal udpeges, så der foreligger et samlet Kommuneatlas over bevaringsværdige bygninger i hele Kommunen.

Kendskabet til de bevaringsværdige bygninger i kommunen skal formidles til borgerne, foreninger m.v.

Den bevaringsværdige bygningskultur skal sikres. Det skal bl.a. ske ved hjælp af en byrums- og arkitekturpolitik og gennem bevarende lokalplaner, der udarbejdes i tæt samarbejde med beboerne i de enkelte områder.

  1. Bygninger, der er vist i kommuneatlas Nyborg fra 1994 med en bevaringsværdi på 1, 2, 3 og 4 efter SAVE-metoden, udpeges som bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives uden Byrådets godkendelse. Listen af bevaringsværdige bygninger kan også ses af opslaget "Rammebestemmelser for bevaringsværdige bygninger".
  2. Bygninger, der i lokalplaner er omfattet af nedrivningsforbud, er ligeledes bevaringsværdige.
  3. Der skal i de tidligere kommuner gl. Ørbæk og gl. Ullerslev foretages en registrering af bevaringsværdige bygninger. Dette arbejde vil ske løbende i forbindelse med udarbejdelsen af den kulturarvsmasterplan for landdistrikterne, der udarbejdes 2020-22 af Nyborg Kommune og Østfyns Museer. De bedste bygninger og bygninger beliggende i bevaringsværdige kulturmiljøer vil her blive registreret. De bygninger der efter SAVE-metoden kan tildeles en bevaringsværdi som 1, 2, 3 og 4 optages som bevaringsværdige på lige fod med de, der allerede er udpeget i gammel Nyborg kommune (se link i boksen Eksterne links).
  4. Bevaringsværdige bygninger skal som hovedregel sikres blandt andet gennem planlægning og byggesagsadministration. Det skal følges op af vejledning og oplysning til ejerne.
  5. Ombygning/tilbygning og restaurering af bevaringsværdige bygninger skal udføres med respekt for bygningens arkitektur, materialer og den helhed bygningen indgår i. Bygninger kan ved om- og tilbygninger miste bevaringsværdien, og dette bør undgås.
  6. De bygninger, der i kommuneatlasset er eller bliver udpeget som bevaringsværdige, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort i 4-6 uger, og byrådet har meddelt ejeren, om der nedlægges forbud mod nedrivningen efter planloven. Et forbud mod nedrivning skal følges op af en lokalplan, hvor ejendommen omfattes af nedrivningsforbud samt bestemmelser om hvorledes bygningen må om- og tilbygges.
  7. Bevarende lokalplaner skal udpege de mest bevaringsværdige bygninger og sikre dem mod nedrivning og skæmmende ombygninger. Planerne skal åbne mulighed for og anvise, hvordan de mest bevaringsværdige bygninger, kan om- eller tilbygges for til stadighed at være tidssvarende og funktionelle.
  8. I de bevarende lokalplaner skal der lægges stor vægt på oplysning, inspiration og vejledning, så der skabes en gensidig forståelse for de krav der stilles til den bevaringsværdige bebyggelse.

Kommunen har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger, mens Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for de fredede bygninger. De fredede bygninger i Nyborg kan findes på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside.

Hensigten med at udpege de bevaringsværdige bebyggelser og bygninger i et kommuneatlas er at få registreret bevaringsværdierne i kommunen. Herefter optages de mest bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen for at sikre dem mod nedrivning. Det vil være bevaringsværdige strukturer, sammenhænge og bygninger, der i kraft af deres kulturhistorie, arkitektur og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler indenfor deres slags, og hver især repræsenterer en historie om samfundsudviklingen og fortæller om tidligere tiders levevilkår.

Det er byrådets hensigt at samarbejde med beboere i områder med mange bevaringsværdier. Samarbejdet skal indebære oplysning om bevaringsværdierne, og hvordan man bedst passer på dem, samt muligheden for udarbejdelse af lokalplaner, som kan sikre de bevaringsværdige bygninger mod nedrivning og skæmmende ombygninger. Det er vigtigt, at man ved udarbejdelsen af lokalplanerne ved fælles hjælp sikrer, at strukturerne og bygningerne fremtidssikres, uden at de mister deres bevaringsværdi. Der vil 2021-22 blive udarbejdet stilblade for bygningerne i Nyborg bymidte. Stilbladene vil udførligt beskrive hver enkelte arkitekturperiode i bymidten og de i Nyborg beliggende huse, og komme med råd og vejledning for hvordan den enkelte husejer kan restaurere og vedligeholde sit hus i respekt for husets arkitektur og historie.

I den tidligere Nyborg Kommune er der i 1994 udarbejdet kommuneatlas for alle bygninger opført før 1950. Bygninger med SAVE-værdi 1, 2, 3, og 4 er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige. Det er i alt 1.106 bygninger, hvoraf de 6 har SAVE-værdi 1, - 22 bygninger har SAVE-værdi 2, - 337 bygninger har SAVE-værdi 3, og 741 bygninger har SAVE-værdi 4. 

De tidligere Ørbæk og Ullerslev kommuner har ikke fået udarbejdet kommuneatlas. Det er hensigten at få registreret de bedste bevaringsværdige bygninger i de tidligere landkommuner, ligeledes efter SAVE-metoden, så der foreligger en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for hele Nyborg Kommune. Dette arbejde udføres i forbindelse med udarbejdelsen af den kulturarvsmasterplan for landdistrikterne, der udarbejdes 2020-22 af Nyborg Kommune og Østfyns Museer.

De fleste bygninger i Nyborg bykerne er fredet eller har en middel eller høj bevaringsværdi og ønskes derfor bevaret. De bevaringsværdige bygninger er omfattet af Lokalplan nr. 306 fra 2019.

Link i linkboksen kan bruges til at få udpeget de fredede og bevaringsværdige huse ved at søge på adresser - og til at få gode råd om vedligeholdelsen.

SAVE-metoden

Vurderingen af bygningers bevaringsværdi efter SAVE-metoden bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Bevaringsværdien skal opfattes som en sammenfattende karakter, der bygger på konkrete delvurderinger af den enkelte bygning. Almindeligvis vil den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi dog veje tungest.
For hvert vurderingsparametre giver en karakter på en skala, der går fra 1 til 9, hvor 1 betegner den højeste værdi. Dvs. at karaktererne 1 - 4 regnes for en høj værdi.

Kommunen skal gå forrest med oplysning om bevaringsværdierne samt med oplysninger og vejledning om, hvordan man bedst passer på dem.

Bevarende lokalplaner

Lokalplanerne skal udpege de mest bevaringsværdige bygninger og sikre dem mod nedrivning og skæmmende ombygninger. Planerne skal åbne mulighed for og anvise, hvordan de mest bevaringsværdige bygninger, kan om- eller tilbygges for til stadighed at være tidssvarende og funktionelle. Bygninger der ikke kan bruges til en nutidig anvendelse forfalder, hvilket ikke er byrådets ønske.

Når der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for at sikre en bevaringsværdige bebyggelse, skal kommunen samtidig orientere om baggrunden for bevaringsønsket, og hvorfor de enkelte bygninger kan karakteriseres som bevaringsværdige.

Hele lokalplanprocessen skal foregå med størst mulig åbenhed og gensidig orientering i forhold til de berørte lodsejere. Herved kan der opnås et lokalt medejerskab til planen, hvilket er en forudsætning for succes.