1.BL.10 - Nyborg, Storebæltsvej vest

1.BL.10

10651251

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Storebæltsvej vest

 • Plannummer

  1.BL.10

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  11500 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes 11.500 m2 erhvervsetageareal til de brancher der indgår i udpegning af bymidter (hoteller, restauranter, persontransport, pengeinstitutter, forsikring, forretningsservice, offentlig administration, sundhedsvæsen og kultur) samt til boliger. Der kan ikke indrettes erhverv i etager over boliger.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan i området opføres et etageareal på max 11.500 m2

 • Særlige bestemmelser

  Området skal udbyggges efter en samlet plan, der angiver de bebyggelsesmæssige principper for en urban bebyggelse og infrastruktur der styrker sammenhængen til den historiske bykerne. I forbindelse med udvikling af området skal der inddrages relevante hensyn fra Nyborgs strategiske udviklingsplan – en samlet by, herunder fokus på forandring af Storebæltsvej fra indfaldsvej til bygade som beskrevet nærmere under afsnittet Samlet udviklingsplan for Nyborg. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Kulturelle institutioner, Offentlig administration, Publikumsorienterede serviceerhverv, Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget