1.E.17 - Nyborg, Østerdam øst

1.E.17

10651267

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Østerdam øst

 • Plannummer

  1.E.17

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Max. miljøklasse

  1

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. (Hoteller, restauranter, persontransport, pengeinstitutter, forsikring forretningsservice, offentlig administration, sundhedsvæsen og kultur).

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningshøjde min. 2 etager. Der må indenfor rammeområdet opføres op til 2 pyloner med en topkote på 37,91 meter over DVR90 svarende til en højde på ca. 36-37 meter fra terrænniveau.

 • Særlige bestemmelser

  I forbindelse med udvikling af området skal der inddrages relevante hensyn fra Nyborgs strategiske udviklingsplan – en samlet by, herunder fokus på forandring af Storebæltsvej fra indfaldsvej til bygade som beskrevet nærmere under afsnittet Samlet udviklingsplan for Nyborg. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget