By og land

Nyborg Kommunes bysamfund er vigtige elementer i den samlede udvikling. Hovedparten af befolkningen, byggeriet, arbejdspladserne samt den private og offentlige service ligger i byerne, som kun udgør en lille del af kommunens samlede areal.

Kommuneplanen rummer mål og retningslinjer for, hvilken rolle, de enkelte bysamfund spiller i den samlede udvikling, hvordan og hvor meget de enkelte byer skal udvikles, samt spilleregler for, hvordan udviklingen af byernes mange aktiviteter kan ske så vidt muligt uden konflikter og med stor vægt på miljømæssige og æstetiske principper.

Bymønster

Bymønstret angiver den sammenhæng, der er imellem kommunens forskellige små og større bysamfund. Det giver samtidig nogle retningslinjer for, hvor meget - og hvordan - de enkelte byer skal udvikle sig.

Nyborg by er hovedbyen, og Ullerslev og Ørbæk er lokalcentre.

Aunslev/Hjulby, Refsvindinge, Herrested/Måre, Vindinge/Rosilde, Frørup, Skellerup, Svindinge, Tårup, Ellinge og Langtved er landsbyer med mulighed for byvækst. I de mindre landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen, skal der ligeledes være mulighed for opførelse af enkelte boliger som "huludfyldning" inden for landsbyafgrænsningen, hvor det kan indpasses i landsbyen.

Se mere om bymønstret her.

De enkelte byer

Nyborg Kommune har i alt ca. 32.000 indbyggere, hvoraf knap 70 procent er bosiddende i de tre største byer, henholdsvis Nyborg, Ullerslev og Ørbæk og 30 procent bor i kommunes landsbyer eller i det åbne land.

Nyborg Kommune rummer 13 bysamfund med ca. 200 indbyggere og mere. Heraf er hovedbyen Nyborg langt den største med ca. 17.600 indbyggere, ca. dobbelt så meget som de andre byer tilsammen. Befolkningstallene i de enkelte byer fremgår af tabellen herunder.

Befolkningstallet er i perioden 2010-2020 steget i Nyborg og Ørbæk, mens Ullerslev har oplevet et beskedent fald. Det samlede indbyggertal i kommunens 10 byvækstlandsbyer er stort set uændret.  

  2010 2020 Procentvis udvikling
Nyborg 16.908 17.582 4
Ullerslev 2.758 2.713 -2
Ørbæk 1.537 1.668 9
Aunslev/Hjulby 839 852 2
Refsvindinge 626 607 -3
Herrested/Måre 586 577 -2
Vindinge/Rosilde 442 488 10
Frørup 440 419 -5
Skellerup 376 321 -15
Svindinge 293 306 4
Tårup 286 288 1
Ellinge 269 253 -6
Langtved 208 172 -17

Kommuneplanen lægger op til, at Nyborg fortsat skal være hovedbyen med en stor del af den forventede vækst i antallet af boliger, indbyggere og arbejdspladser. Men der lægges også vægt på en decentral udvikling med mulighed for byvækst i en række andre bysamfund. Det gælder især Ullerslev og Ørbæk, men også en række af de større landsbyer med et vist udbud af offentlig og/eller privat service.

I menuen til venstre kan du få mere detaljerede oplysninger ved at klikke på de landsbyer, der er udlagt som byvækstlandsbyer i byzone.

De mindre landsbyer og det åbne land

Det vil også stadig være muligt at opføre enkeltstående boliger i de øvrige landsbyer inden for de viste landsbyafgrænsninger. Disse afgrænsninger fremgår af kommuneplanens rammedel.

I det åbne land kan byggeri kun i særlige tilfælde finde sted, med mindre det knytter sig til jordbrugserhvervene eller til andre planlagte aktiviteter, f.eks. inden for ferie og fritid.

Se mere om byggeri i det åbne land her.

Se mere om arealudlæg og planlagt udbygning i alle bysamfundene her.

Strategisk planlægning for landsbyer

Som nævnt ovenfor er en række af kommunens større landsbyer udpeget som byvækstlandsbyer. Det inkluderer bl.a. alle landsbyer med flere end 200 indbyggere.

For disse byer er der desuden opstillet individuelle mål, retningslinjer og virkemidler for landsbyernes udvikling. Kommuneplanens afsnit om de enkelte byvækstlandsbyer er bl.a. baseret på de udviklingsplaner, som de respektive landsbyråd har udarbejdet med støtte fra Nyborg Kommune. På den måde sikrer kommunen, at der fremmes en differentieret og målrettet udvikling af landsbyerne med lokal forankring og udgangspunkt i stedbundne kvaliteter.

I 2021 er kommunen i samarbejde med Østfyns Museer i gang med at udarbejde en kulturarvsmasterplan for kommunens landdistrikter og landsbyer. Kulturarvsmasterplanen vil tilføje endnu et lag til kommunens arbejde med udviklingen af landsbyer og lokalsamfund.

Med bymønstret og udpegningen af landsbyer med mulighed for byvækst kombineret med de differentierede udviklingsplaner for de enkelte landsbyer sikrer kommuneplanen en strategi for udviklingen af kommunens landsbysamfund, så de fastholdes og videreudvikles som rammer for levedygtige lokalsamfund. 

Kvalitet i nybyggeriet

Det er vigtigt, at nybyggeriet i både Nyborg, Ullerslev, Ørbæk, byvækstlandsbyerne og i resten af kommunen bidrager positivt til udviklingen af de enkelte byer og lokalsamfund. Nyborg Kommune arbejder derfor for at skabe kvalitet i nybyggeriet. Dette skal både forstås som kvalitet i den enkelte bygning, så der f.eks. sikres gode og sunde boliger, kvalitet i byens rum mellem husene og sammenhæng internt i nye byområder, mellem nye og eksisterende byområder og mellem det enkelte byggeri og dets omgivelser.

Der er fastsat en række principper for kvalitet i nybyggeriet i den generelle ramme herfor