Vindinge/Rosilde

Vindinge/Rosilde er to sammengroede landsbyer umiddelbart syd for Nyborg med under 4 km til bykernen. Byudviklingen ved Ravnekærlund har medført, at der kun er få hundrede meter mellem Nyborgs bygrænse og Vindinge.

Landsbymiljøet er præget af den snoede hovedgade med mange bevaringsværdige bygninger, der giver landsbyen karakter. På højdedraget centralt i landsbyen knejser Vindinge Kirke som et smukt og markant vartegn. Vindinge Å's karakteristiske forløb gennem landsbyen medvirker til et grønt og attraktivt miljø. I Vindinge/Rosilde er der skole, plejecenter og forsamlingshus.

Ved Skolevej er der opført nyere parcelhusbebyggelser ud mod Vindinge Skole, der ligger et stykke udenfor byområdet med tilhørende idrætsfaciliteter. I den nordlige del ligger Vindinge Landsbycenter samt et tilhørende boligområde med almene boliger.

Vindinge/Rosilde har ca. 400 indbyggere, - et indbyggertal, der i de seneste ti år har ligget relativt stabilt.

Kommuneplanen giver Vindinge/Rosilde mulighed for byvækst til boligformål.  

Udviklingsplanlægning for Vindinge/Rosilde

Vindinge/Rosilde indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplanen opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling. Vindinge/Rosilde ligger delvist i byzone og delvist i landzone. Der er udarbejdet en udviklingsplan for Vindinge/Rosilde/Lamdrup, som beskriver beboernes ønsker til forbedringer og udvikling af landsbyen - se link i boksen Eksterne links. ​

 

Vindinge/Rosilde skal have gode udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for at leve et aktivt og sundt liv på landet.

Udviklingen i Vindinge/Rosilde skal ske med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier med fokus på områderne omkring Bøjdenvej, Vindinge Kirke og Vindinge Å.

Kulturarven i Vindinge/Rosilde skal kortlægges med henblik på at styrke landsbyens potentiale for bosætning, turisme, kultur og/eller lokalt erhverv.

Forholdene for de bløde trafikanter til Vindinge Skole skal forbedres.

Alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

  1. Den fremtidige boligbebyggelse i Vindinge/Rosilde skal opføres inden for rammerne af de eksisterende lokalplaner ved Skolevej og Bøjdenvej, hvor der er en rummelighed på ca. 35 boliger. Derudover udlægges et areal til ca. 20 boliger i forlængelse af den lokalplanlagte udstykning ved Skolevej.
  2. Der skal udarbejdes en lokalplan for hele landsbyen, der overfører det afgrænsede område fra landzone til byzone.
  3. Der kan, hvor det falder naturligt i landsbymiljøet, gives udstykningstilladelse til enkelte nye boliger som huludfyldning på særlige vilkår.
  4. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden og de tilgrænsende naturområder i skala og arkitektur.
  5. Der udlægges ikke erhvervsområder til lokale erhverv i Vindinge/Rosilde.
Statisk kort

Bymønster og fremtidige boligområder

Vindinge/Rosilde er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Aunslev/Hjulby, Skellerup, Herrested/Måre, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Svindinge, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.

De nye boligområder udlægges ved Skolevej og Bøjdenvej inden for eksisterende lokalplaner med en rummelighed, der vurderes som tilstrækkelig i planperioden. Der er en rummelighed på ca. 30 boliger i lokalplan nr. 208 ved Skolevej, og i lokalplan nr. 128 ved Bøjdenvej kan der opføres 4 boliger.

Vindinge-Rosilde oplever en fremgang i indbyggertallet og der mangler udstykninger med åben-lav boliger i udkanten af Nyborg. Da Vindinge-Rosilde ligger i kanten af Nyborg, kun 4 km fra bykernen, vurderes det at være et godt sted at give mulighed for åben-lav boliger. I forlængelse af området omfattet af lokalplan nr. 208 ved Skolevej udlægges derfor endnu et areal til ca. 20 åben-lav boliger.

Hele Vindinge/Rosilde er beliggende indenfor kystnærhedszonen, hvor der ifølge planloven kun kan inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Udvidelse af landsbyen er desuden planlagt i retning mod kystlinjen og uden foranliggende bebyggelse. Retningen for landsbyens udvidelse mod syd er blandt andet begrundet i placeringen af Danehofskolen (0.til 6. klasse), hvilket giver mulighed for at udnytte og udbygge eksisterende infrastruktur. Landsbyens udvidelse mod syd blev påbegyndt i 1970-erne.

Kulturarv og bevaringsværdige bygninger

I Vindinge/Rosilde er der mange huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie. I Vindinge/Rosilde er det først og fremmest kirken, præstegården og det lille sprøjtehus på Rosildevænget samt en række bevaringsværdige længehuse langs Bøjdenvejs slyngede forløb gennem landsbyen.

Nyborg Kommune er sammen med Østfyns Museer påbegyndt en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne. Planen skal være med til at skabe overblik og viden om den fysiske kulturarv, så kulturarvsfortællingerne i landsbyer og landdistrikter kan aktives lokalt. I arbejdet med kulturarvsmasterplanen vil der ligeledes blive sat fokus på de bevaringsværdige bygninger.

Den eksisterende registrering af bygningsbevaring og bevarende lokalplaner kan ses her.

Bevaringsværdige bymiljøer

Landsbyen har udviklet sig omkring Bøjdenvej og kirken, og strukturen er præget af Vindinge Ås forløb gennem byen. Disse træk udgør tilsammen et karakteristisk og bevaringsværdigt landsbymiljø. 

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land og ådalen. 

Fremtidige erhvervsområder

På grund af landsbyens særlige karakter og den umiddelbare nærhed til Erhvervsområde Vest udlægges der ikke egentlige erhvervsområder til lokale erhverv i Vindinge/Rosilde.

Udviklingsplan

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Vindinge/Rosilde/Lamdrup, som beskriver beboernes ønsker til forbedringer og udvikling af landsbyen (se link i boksen Eksterne links).

Udviklingsplanen kræver ikke nye udlæg eller ændring af bestående udlæg i Kommuneplanen.

Generelt skal udviklingsplanerne sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan og medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer.