Erhvervsområder i Ullerslev

Ullerslev skal fortsat have mulighed for erhvervsudvikling. I Kommuneplanen er fire forskellige områder i byens yderkant udlagt til erhvervsområder. Erhvervsområdet med størst restrummelighed er beliggende i den østlige del af byen, syd for Nyborgvej.

Der skal fortsat være mulighed for en erhvervsudvikling i Ullerslev i overensstemmelse med byens status som lokalcenter. I den forbindelse skal de eksisterende virksomheder i byen tilgodeses. 

 1. Der er udlagt et område ved Nyborgvej/Damsgårdvej til erhvervsvirksomheder indenfor afstandsklasse 2 til 6. (Afstandszonering og virksomhedsklassificering - se her).
 2. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se også afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen. Til imødegåelse af eventuel grundvandsforurening i erhvervsområdet ved Nyborgvej/Damsgårdvej gælder følgende: Før der lokalplanlægges, skal kommunen fastlægge overvågningstiltag for grundvandet. For området ved Nyborgvej/Damsgårdvej gælder følgende krav, der skal indarbejdes i lokalplanen:
  * Virksomheder, der fremstiller, forarbejder, oplagrer, distribuerer eller i større omfang anvender olie- eller kemikalieprodukter kan ikke etableres indenfor det udlagte areal.
  * Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal friholdes for en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening.
  * På kommunalt ejede arealer skal tinglyses forbud mod brug af pesticider.
  * Der skal gennemføres oplysningskampagner for grundejere mod brug af pesticider.
  * Området skal forsynes med fjernvarme eller anden klimavenlig opvarmningsform.
  * Området skal kloakeres med skærpede vilkår til tæthed.
  * Regnvandsbassiner skal etableres med en tæt membran, der er godkendt af grundvandsmyndigheden.
  * Faskiner til nedsivning af tagvand skal etableres til sikring af grundvandsdannelsen.
  * Tagmaterialerne må ikke forurene tagvandet (undgå blyinddækning, tjære eller kobbertagrender).
  * Overfladevand fra veje- og parkeringsarealer skal opsamles og afledes særskilt med forudgående forbedret rensning.
  * Eventuelle støjvolde skal etableres med ren jord.
 3. I byens nordvestlige område ved Bøgeskovvej er der udlagt erhvervsområder til erhverv indenfor miljøklasse 2-5.
 4. Omkring jernbanen på begge sider af Svendborgvej er der udlagt erhvervsområder. Øst for Svendborgvej til miljøklasse 2-4, vest for Svendborgvej til miljøklasse 2 til 5.
 5. Ved de eksisterende områder langs landevejen og Svendborgvej, som er udlagt til blandet bolig og erhverv, må der i tilknytning til bolig drives erhverv indenfor afstandsklasse 1 til 2 uden genevirkninger for de tilgrænsende boligområder.
 6. I forbindelse med erhvervsudvikling langs landevejen skal der tilstræbes et ordentligt helhedspræg på baggrund af beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet.
 7. I forbindelse med erhvervsudvikling inden for de udlagte områder i byområdet skal der ved valg af virksomhedstype, placering og udformning af bebyggelse løbende ske en miljømæssig tilpasning og forskønnelse i forhold til den eksisterende by.
Statisk kort

For at sikre, at Ullerslev kan udvikle sig som stærkt og attraktivt lokalcenter, er det vigtigt, at der er gode udviklingsmuligheder for eksisterende erhvervsvirksomheder og nye virksomheder, der med fordel kan placeres i en by af Ullerslevs størrelse (mindre erhverv med begrænset transportbehov).

Erhvervsudviklingen i Ullerslev er oprindeligt sket spredt i byområdet primært langs landevejen og Svendborgvej, der er præget af blandet bolig og erhverv. Der er udlagt fire egentlige erhvervsområder i Ullerslev til lokale erhverv, så som håndværksprægede virksomheder, servicevirksomheder og mindre industrivirksomheder, der kan indpasses uden gener i forhold til de tilgrænsende byområder. Det drejer sig om et område mod nordøst ved Bøgeskovvej, to områder henholdsvis nord og syd for jernbanen, samt et område øst for byen ved Nyborgvej/Damgårdsvej. De tre sidstnævnte erhvervsområder er udlagt til produktionsvirksomheder, jf. Planloven – læs mere her: Planlægning for produktionserhverv

Kommuneplanen udlægger arealer til erhvervsformål med en restrummelighed på ca. 10 ha.

Erhvervsområdet ved Bøgeskovvej ligger i indvindingsopland og en del af området i grundvandsdannende opland til Ullerslev Vandværk

Det udlagte areal ved Nyborgvej/Damsgaardvej ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. En del af området ligger i indvindingsoplandet til Ullerslev Vandværk, og det nordvestligste hjørne af området ligger desuden indenfor 300 m beskyttelseszonen til den ene af vandværkets 2 boringer. Eventuel forurening som følge af erhverv på arealet skønnes at kunne udgøre en risiko for drikkevandsindvindingen. Derfor er der fastlagt en række vilkår for udbygning af området, herunder at virksomheder, der fremstiller, forarbejder, oplagrer, distribuerer eller i større omfang anvender olie- eller kemikalieprodukter ikke kan etableres indenfor det udlagte areal.

En lille del mod syd er omfattet af sammenhængende landskabsområde. Arealet er så begrænset, at de overordnede landskabsinteresser ikke vurderes at blive tilsidesat.

Hvis eksisterende uhensigtsmæssigt beliggende erhvervsvirksomheder i byområdet afvikles, bør der overvejes, om områderne skal byomdannes til en mere boligorienteret anvendelse, der kan nuancere det samlede udbud i bosætningspolitikken.

Byrådet har vedtaget en vækstpolitik "FREMAD i Nyborg Kommune - SAMMEN om vækst og udvikling 2016-2020". Vækstpolitikken kan ses via link i boksen Eksterne links.

Afstandszonering

Erhvervsområderne skal planlægges og udvikles efter principperne om afstandszonering og virksomhedsklassificering. Afstandszoneringen skal medvirke til at adskille forurenende og mindre forurenende aktiviteter og sikre erhvervsområdet mod nabokonflikter med tilstødende områder med miljøfølsomme anvendelser, f.eks. boligområder.

Afstandszoneringen i forhold til virksomhedsklasser kan ses her.