Rammebestemmelser for oversvømmelse, erosion og klimatilpasning

I et udpeget område, som kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, jf. kortet, og hvor der planlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v., skal der optages bestemmelser i en lokalplan om sikring af afværgeforanstaltninger. Der skal desuden optages bestemmelser om, hvorvidt afværgeforanstaltninger skal etableres før ibrugtagning af det, som skal sikres mod oversvømmelse.

Skybrud

Der skal i lokalplanlægningen konkret redegøres for, hvordan effekten af de forventede klimaændringer imødegås. Det kan f.eks. være bestemmelser om friholdelse af områder fra bebyggelse, hvor der kan være risiko for oversvømmelser eller inddragelse af nye arealer til forsinkelse af regnvand og konkrete afværgeforanstaltninger.

Stormflod

Der skal i lokalplanen konkret stilles krav om laveste sikringskote, eller andre foranstaltninger der sikrer nyt byggeri, byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. mod skader som konsekvens af stormflod op til kote 2,5 m.

Vandløb

Der skal stilles krav om sikring af nyudstykninger, byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. mod oversvømmelser fra vandløb i form af dige eller andre afhjælpende foranstaltninger.

Erosion

Der skal ifm. byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i områder med risiko for erosion stilles krav om etablering og udformning af erosionsbeskyttelse. Kommunen vil i fastlæggelse af erosionsbeskyttelsen lægge vægt på anbefalingerne i kommunens kyststrategi, se linkboksen. Erosionsionsbeskyttelsen på én konkret lokalitet må ikke forhindre eller underminere etableringen af en samlet og helhedsorienteret sikring. Kystsikringssikringstiltag på del strækninger kan påvirke nabostrækninger enten i positiv eller negativ grad, hvorfor en helhedsvurdering af sådanne tiltag bør foretages.

Statisk kort

Eksterne links

Kyststrategi