Grønne områder i Nyborg

De grønne områder er et vigtigt element i byen. Byens sammenhængende, grønne struktur spiller en stor rekreativ rolle for borgerne og deres sundhed. Det er vigtigt at den grønne struktur udvikles og forbedres i takt med byens udvikling.

De grønne områder omfatter bynære skove, parker, badestrande, voldanlæg, kirkegårde, lokale friarealer og legepladser samt naturarealer i umiddelbar tilknytning til byen. Kommuneplanen skal sikre og udvikle de grønne områder.

 

De grønne områder i og omkring Nyborg by skal opretholdes og løbende udvikles som et vigtigt element i det bynære friluftsliv og i forhold til borgernes og turisternes sundhed og trivsel.

De grønne områder må ikke inddrages til nogen form for byudvikling. Der kan dog foretages arealmæssige omdisponeringer, hvis størrelsen af det grønne område ikke reduceres.

I forbindelse med Region Syddanmarks afvikling af institutionen "Strandvænget" på Skaboeshusevej skal det tilhørende parkområde som min. bevares for offentligheden i sin nuværende udformning og med det nuværende indhold og tilgængelighed.

I forbindelse med planlægning af nye byudviklingsområder lægges der stor vægt på skabelse af attraktive og lettilgængelige grønne friarealer i sammenhæng med den overordnede grønne struktur i byen.

Det nuværende skovareal søges forøget ved ny skovplantning, bl.a. til beskyttelse af grundvandet og som rekreative oaser i byudviklingsområderne. Målet er, at skabe varierede blandingsskove med stort naturindhold til gavn for borgernes sundhed og friluftsliv. Teglværksskoven og Christianslund Skov skal dog bevares som bøgeskove, hvor vækstforholdene er egnede til dette.

  1. Offentlighedens adgang og udnyttelse af byens rekreative arealer skal løbende udbygges og kvalitetsforbedres, herunder stiforbindelserne i - og mellem områderne.
  2. I forbindelse med byudvikling til boligformål nord for Fynsvej skal de grønne områder ved Pilsmosen og Ladegårds Å samt det kommunale skovrejsningsområde indgå i detailplanlægningen, så der sikres store, sammenhængende og attraktive friarealer af høj kvalitet.
  3. I forbindelse med erhvervsudviklingen i Erhvervsområde Vest skal der sikres en grøn forbindelse mellem de ovennævnte områder nord for Fynsvej og de grønne områder ved Ravnekærlund og Holckenhavn Fjord, jf den grønne struktur. (Den grønne struktur kan ses af kortet for den samlede udviklingsplan her).
  4. Parken ved "Strandvænget" skal bevares for offentligheden i sin nuværende form og med det nuværende indhold og, og den fremtidige anvendelse af den bebyggede del af området skal tilpasses og integreres i den grønne struktur.
  5. Der skal udarbejdes en helhedsplan for arealerne ved Nyborg Station, herunder arealerne på begge sider af Banegårdsallèen samt Svanedamsparken. Planen skal sikre en grøn adgang til byen samt forbedre de rekreative muligheder og landskabelige kvaliteter i parken.
  6. Skovene skal drives bæredygtigt efter principperne for naturnær skovdrift. Foryngelse skal ske løbende ved hugst og naturlig foryngelse hvor dette er muligt. Andelen af løvtræ skal som minimum fastholdes.
  7. Mellem de tidligere DSB-værksteder og vandet skal der anlægges en offentlig park i overensstemmelse med intentionerne i helhedsplanen for færgelejearealerne.
Statisk kort

Nyborg by er præget af mange karakteristiske grønne områder, hvor det intakte voldanlæg udgør et bynært rekreativt område af meget høj kvalitet, - et sammenhængende område der følger det historiske fæstningsanlæg med gode forbindelser til de øvrige grønne områder i den grønne struktur.

De bynære skove Teglværksskoven, Christianslundskoven og Plantagen udgør store og unikke bynære grønne områder af høj rekreativ værdi med direkte kontakt til Storbælt. Skovene beslaglægger et areal på ca.135 ha.

Den samlede udviklingsplan for Nyborg er bygget op omkring en grøn struktur, der er præget af de ovennævnte områder samt de store grønne og rekreative naturområder i randzonen omkring byen.

En levende grøn struktur har flere formål. Den fungerer dels som spredningsveje for planter og dyr, men også som rekreative friluftsområder for byens borgere og turister samt forbedrer byens luftkvalitet.

Den grønne struktur sikrer mulighed for sammenhængende stiforløb i byen og i forhold til naturområderne umiddelbart udenfor byzonen ved Juelsberg, Holckenhavn og på Knudshovedhalvøen. Dette giver borgerne mulighed for daglig kontakt med grønne omgivelser med en positiv effekt på sundhed, trivsel og livskvalitet.

Nyborg Station har udviklet sig til en central pendlerstation for hele det Østfynske område. Der er derfor behov for at sikre de nødvendige parkeringspladser, så den forventede stigning i pendlertallet kan imødekommes. Da der samtidig er store trafiksikkerhedsmæssige problemer i forhold til de to skoler i området, har byrådet besluttet at udarbejde en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal anvise, hvordan hele området kan disponeres, herunder hvordan der kan sikres en grøn adkomst til byen samt forbedre de rekreative og landskabsmæssige kvaliteter i Svanedamsparken. Planen skal udarbejdes i tæt samarbejde med alle interessenter i området.

Kolonihaver på voldanlægget

Som en del af den rekreative kile fra Telegraf- og Ladegårdsskoven, der løber fra det åbne land og ind til voldanlægget i Nyborgs bymidte, ligger en række eksisterende kolonihaver. Kolonihaverne er beliggende indenfor kommuneplanramme 1.R.16 – Nyborg, Telegraf- og Ladegårdsskoven.
Kolonihaverne ønskes overført til byzone via lokalplan grundet deres bynære placering. Kolonihaverne er pt. beliggende i landzone og indenfor kystnærhedszonen, hvor der ifølge planloven kun kan inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Som kystby har Nyborg en særlig udfordring med hensyn til byudvikling, idet hele byen er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Det aktuelle område ligger helt centralt i Nyborg og er omgivet af bymæssig bebyggelse i byzone, hvilket vurderes at være en særlig begrundelse for den kystnære lokalisering.