Befolknings- og boligudvikling

Kommuneplanen er baseret på en forventning om omfanget af de kommende 12 års boligbyggeri. Under dette tema gøres der rede for, hvor mange boliger, der forventes opført i kommunen og for, hvordan befolkningstallet og alderssammensætningen forventes at ville udvikle sig i planperioden.

Byrådet har vedtaget en bosætningsstrategi, der fremhæver fire styrkepositioner, der skal være fokus på i bestræbelserne for at tiltrække nye borgere til kommunen: 1. En levende kulturarv - "Danmarks Riges Hjerte". 2. Hele Danmark inden for rækkevidde - job, uddannelse og erhverv. 3. Varieret boligudbud i naturskønne omgivelser. 4. Tryghed og fællesskab. Strategien kan ses via link i linkboksen.

Der skal ske en fortsat positiv udvikling i kommunens befolkningstal på baggrund af et varieret boligbyggeri. 

Der skal ske en fokuseret indsats rettet mod nuværende borgere og mulige tilflyttere, så kendskabet til Nyborgs styrker øges, så kommunen bliver interessant som tilflytningsmulighed.

Der skal derfor altid være et tilstrækkeligt udbud af bomuligheder og boligtyper for såvel folk, der ønsker at eje, leje eller bygge selv.

  1. Der skal sikres et varieret boligudbud, som kan imødekomme de forskellige ønsker om boligtyper og størrelser, der efterspørges.
  2. Der skal sikres tilstrækkelige arealer, der kan imødekomme disse ønsker.
  3. Der skal udlægges arealer til både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i Nyborg og i lokalcentrene og de større landsbyer samt mulighed for et varieret etagebolig-byggeri på de bynære havnearealer og andre omdannelsesområder i Nyborg. Der skal desuden være mulighed for etageboliger i byudviklingsområdet Telegrafen.
  4. Af hensyn til arealressourcen skal der opføres min. 8-10 boliger pr. ha

Nyborg Kommune er inde i en meget positiv udvikling. Kommunen har de seneste 10 år haft en fremgang i befolkningstallet på ca. 1%, den tredjestørste fremgang på Fyn i perioden kun overgået af Middelfart og Odense. En tendens der forventes at stige på grund af den positive omtale, som generelt har præget perioden siden sidste kommuneplanrevision. En positiv udvikling med en stor og varieret bosætning, der har trukket mange nye indbyggere og arbejdskraft til kommunen.

Nyborg Kommune er i perioden 2016-2020 vokset med ca. 120 personer. Stigningen i indbyggertallet er sket på baggrund af et varieret boligbyggeri i denne periode, bl.a. i området ved Jagtenborg. Der er således opført ca. 440 boliger i perioden 2015-2019, svarende til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 90 boliger.

Den gennemsnitlige aldersfordeling afviger fortsat en smule fra landsgennemsnittet. Aldersfordelingen i kommunen er præget af relativt mange ældre indbyggere i forhold til landsgennemsnittet og færre børn i alderen 0-9 år og voksne i aldersgruppen 20-44 år.

Befolkningsprognose 2021-2032

Prognosen viser en forventet vækst i befolkningstallet for perioden 2020-2032 på ca. 230 personer. Der forventes forskydninger mellem de enkelte aldersgrupper, da der forventes færre personer i den erhvervsaktive alder og en stigende ældrebefolkning. Antal børn og unge er stort set uændret, men dækker over flere børn op til 5 år, mens børn og unge i skolealderen forventes at falde.

Hovedtallene for de kommende 4 år forventes at se således ud:

Tabellen viser, at det faktiske befolkningstal på 32.004 personer pr. 1. januar 2020 forventes at stige til 32.048 personer pr. 1. januar 2024 svarende til en vækst på 44 personer i perioden 2020-2024.

Boligbyggeprogram

Befolkningsprognose 2021 er udarbejdet på baggrund af et boligbyggeprogram med et gennemsnitligt årligt byggeri på ca. 120 boliger i hele kommunen. Det er lidt højere end de foregående 4-5 års byggeri på gennemsnitligt 90 boliger/året, men i tråd med de seneste par års tendens med flere fuldførte boliger pr. år.

Det årlige boligbyggeri i Nyborg Kommune har varieret de senest 12 år i takt med de økonomiske konjunkturer i samfundet som helhed. Fra et relativt højt niveau i årene op til finanskrisen (mere end 250 boliger/året) til et lavt niveau 2009-2011 (30-40 boliger/året). I de seneste år er boligbyggeriet igen kommet i gang, og de kommende år forudses et stort boligbyggeri, særligt i Nyborg by.

Det gennemsnitlige årlige boligbyggeri forudsættes fordelt med ca. 80 % i Nyborg, 7 % i Ullerslev, 7 % i Ørbæk samt 3 % i landsbyerne, hvilket skønnes at være realistisk set i relation til den generelle udvikling og Byrådets ønske om at sætte særlig fokus på udviklingen i Nyborg by.

Der forventes fortsat en stor andel etageboliger (ca. 50%) og en stigende andel tæt-lav boliger. Der forventes dog også fortsat efterspørgsel på åben-lav boliger (parcelhuse) med en andel på ca. 20% de næste 12 år.

Denne udvikling hænger sammen med to generelle udviklinger i samfundet: Den dobbelte urbanisering, hvor der sker en flytning fra land til by, og en udvikling mod mindre husstande fordi flere bor alene, og der generelt fødes færre børn pr. familie.

Begge udviklinger er til stede i Nyborg Kommune, hvor Nyborg by og til dels Ullerslev og Ørbæk vokser mere end resten af kommunen, og hvor husstandsstørrelsen er faldet mærkbart de seneste år (stigningen i antallet af husstande på 1 person udgør 80% af den samlede nettostigning i husstande de seneste 20 år i kommunen).

Se en detaljeret oversigt over rummelighed og forventet boligbyggeri samt nye arealudlæg i alle byerne. Oversigten kan ses i nedenstående panel om "Rummelighed og byudvikling".

Der er udarbejdet en nærmere redegørelse for udlæg af nye områder til byudvikling i forbindelse med udarbejde af Kommuneplan 2021. Denne redegørelse vedr. udlæg i Nyborg kan læses her.

Tabellen viser kommuneplanens rummelighed til byudvikling og en opgørelse af det forventede boligbyggeri i planperioden 2021-2032, jf. vurderinger af befolknings- og boligudviklingen i planperioden. Bemærk, at tabellen indeholder en rummelighed til boliger ved Sentvedvej, der planlægges med et tillæg til Kommuneplan 2017 sideløbende med høring af forslag til Kommuneplan 2021. Denne rummelighed er under forudsætning af, at denne planlægning vedtages.

Tabellen viser også den arealmæssige restrummelighed til erhvervsformål i de rammelagte erhvervsområder.

Klik på billedet for at få vist en forstørret version.