Drikkevand og grundvand

Kommuneplanen opstiller mål og retningslinjer for grundvandsbeskyttelse, vandforsyning og vandindvinding i Nyborg Kommune.

Grundvandet i Nyborg Kommune skal beskyttes bedst muligt.

Det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning til borgere og erhvervsliv skal sikres ved effektiv beskyttelse og bæredygtig benyttelse af grundvandet og med mindst muligt spild.

Drikkevandsforsyningen skal i videst muligt omfang baseres på rent grundvand, hvor der ikke er behov for videregående vandbehandling.

202,6 km2 eller 73,4 % af kommunens areal er udlagt som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). De fleste vandværkers indvindingsoplande ligger i OSD, men 5,2 km2 indvindingsoplande er udenfor OSD. Vandværkernes indvindingsoplande og OSD udgør kommunens nuværende og fremtidige drikkevandsressource, og kommunen vil arbejde aktivt på at sikre, at der i fremtiden er tilstrækkeligt med vand af god kvalitet. Ved udmøntning af kommunens indsatsplan til beskyttelse af drikkevandsressourcen (se boksen "Eksterne links") og ved bl.a. at stille vilkår om grundvandsbeskyttelse i godkendelser og tilladelser til såvel private formål som til erhvervsformål samt iværksættelse af nødvendige indsatser indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er) medvirker kommunen aktivt til beskyttelse af grundvandet.

For at sikre, at der også i fremtiden er tilstrækkeligt med vand af tilfredsstillende kvalitet, vil kommunen inden beslutning om by- og erhvervsudvikling bl.a. vurdere, om en øget befæstelsesgrad vil have betydning for grundvandsdannelsen. Kommunen vil ligeledes kun give lov til at indvinde den nødvendige mængde vand samt sikre, at drikkevandsressourcen beskyttes mod forurening. Der henvises til kommunens Grundvandsredegørelse (se boksen "Eksterne links").

Det er kommunens holdning, at videregående vandbehandling bør undgås, da det er meget bekosteligt og desuden giver risiko for vækst af uønskede mikroorganismer.

På de underliggende sider er retningslinjer og redegørelser for henholdsvis Grundvandsbeskyttelse, Vandforsyning og Vandindvinding.