Cyklister og fodgængere

Byrådet har sammen med de øvrige kommuner i Byregion Fyn vedtaget Infrastrukturstrategi 2017-35, hvor der udpeges konkrete strækninger til cykelstier til fremme af den fynske mobilitet. Byrådet vedtog i november 2019 desuden cykelstrategien ”Op på jernhesten” 2020-2024.

Det er målet i den fælles fynske Infrastrukturstrategi 2017-35, at Fyn og øerne skal øge omfanget af cykling og gang betydeligt. Kommunerne vil i fællesskab udvikle Fyn som et cykelvenligt område og øge antallet af trafiksikre stier for cykler og fodgængere.

Nettet af stier skal fastholdes og udbygges langs de overordnede veje, hvor der i planlægning og i prioriteringen af anlæg skal være er fokus på de udpegede strækninger i den fælles fynske Infrastrukturstrategi 2017-35.

Der arbejdes for et sammenhængende stinet, der forbinder kommunens bymæssige bebyggelser, større institutioner og idrætsanlæg.

Nyborg Kommune vil arbejde for at cyklismen fremmes, og korte bilture søges overført til cykel.

Byrådet vil arbejde for at skabe en bedre balance mellem biltrafikken og de bløde trafikanter i Nyborg bymidte.

Byrådet vil arbejde for at bløde trafikanter prioriteres – særligt i Nyborg bykerne. 

Nyborg Kommune vil arbejde for at styrke den rekreative cyklisme. 

 1. De i Infrastrukturstrategi 2017-35 udpegede "Byregionale supercykelruter" og "Kommunale supercykelruter" skal prioriteres i kommunens stiplanlægning. Det drejer sig om strækningerne: Nyborg-Ullerslev-Langeskov-Odense, Ørbæk-Nyborg og Nyborg-Frørup.
 2. Nyborg Kommune går foran i arbejdet for at etablere knudepunktsskiltning til cyklister i samarbejde med relevante regionale og nationale samarbejdspartnere. Knudepunktsskiltning styrker især den rekreative cykling ad mindre veje væk fra supercykelstierne, som anvendes til hverdagstransport.
 3. I samarbejde med det øvrige Fyn og Destination Fyn, igangsættes arbejdet for at etablere den ”Fynske Camino” jf. infrastrukturstrategien 2017-35”. Fokus er på at få forbundet Øhavsstien, der i dag slutter i Lundeborg, med Nyborg og samtidig få ført stien til kommunegrænsen mod Kerteminde langs kysten. Ydermere videreudvikles vandremulighederne på Nyborgs del af Caminoen på tværs af Fyn.
 4. Vandring og cykling i naturen samtænkes med grønne transportkorridorer og stisystemer. 
 5. Skabe krydsningsmuligheder der forbinder havnen med midtbyen og mod stationen. 
 6. Cyklister og gående prioriteres højest i Nyborg bykerne. 
 7. Ved nyudstykninger skal der indarbejdes transportmulighed via stisystem til knudepunkter og institutioner.
 8. Fodgænger- og opholdsarealer skal være jævne, faste og skridsikre, så fodgængere kan færdes sikkert på fortove, pladser og gågader. Markeringer som fx følbar belægning anvendes på nye belægninger for at skabe velegnede krydsningsmuligheder af vejbaner for bevægelses- og synshandicappede.
 9. Kommunens færdselsarealer skal indrettes med belægninger på færdsels-, fodgænger-, og opholdsarealer, så trafikken kan afvikles fornuftigt, trygt, sikkert og med god tilgængelighed for alle typer af trafikanter.
 10. Trafikplanlægningen, skal sikre god tilgængelighed til alle kommunens bysamfund, samt til væsentlige trafikmål som skoler, institutioner og sportsanlæg.
 11. Nye stier skal etableres efter vejreglerne (se link i linkboksen).
Statisk kort

Infrastrukturplan 2017-35

Fyn og øerne har gode forudsætninger for at øge brugen af cykel til daglig transport og effektiv pendling mellem hjem og arbejde/uddannelse, og som sundhedsfremmende og oplevelsesrig transportform til ærinder og i fritiden. Cykling og gang til arbejde og uddannelse er en miljøvenlig transportform, der tager hensyn til klima og natur, og som understøtter en moderne livsstil. Derfor er målet for de bløde trafikanter i den fynske infrastrukturstrategi, at Fyn skal øge omfanget af cykling og gang betydeligt. Kommunerne vil i fællesskab udvikle Fyn som mere cykelvenlig og øge antallet af trafiksikre stier for cykler og fodgængere.

Som en central del af infrastrukturstrategien er de vigtigste fynske cykelkorridorer og knudepunkter udpeget. De byregionale supercykelruter (lys orange) er udpeget for at fremme indsatsen for de længere cykelture ind til Odense, mens de kommunale supercykelruter (mørk orange) skal betjene købstæderne og de øvrige større byer. I Nyborg Kommune er der tale om byregional supercykelrute Ørbæk-Odense og kommunale supercykelruter Nyborg-Ullerslev-Odense og Nyborg-Frørup.

Der skal udvikles forbedrede forhold for gående og cyklende i de fynske byer til stationer og bymidter. Der kan i den forbindelse udarbejdes fælles servicemål for gang- og cykelfaciliteter, så kvaliteten og trygheden på gang- og cykelstier øges og koordineres på hele Fyn. Dette gælder også for bedre muligheder for parkering af cykler ved stationer og trafikale knudepunkter.

Tilgængelighed for alle

At skabe tilgængelighed for alle indebærer, at færdselsarealer indrettes, så der opnås størst mulig bevægelsesfrihed og -sikkerhed for alle.

Projekter skal udformes så de er tilgængelige for alle. Dette skal ske gennem omhyggelig planlægning, hvor der tages hensyn til at alle brugergrupper kan færdes mellem forskellige mål via et velordnet, sammenhængende trafiksystem.

Større tilgængelighed medfører øgede udfoldelsesmuligheder for mange borgere, som ellers ikke ville kunne deltage som aktører på arbejdsmarkedet eller i fritids- og kulturlivet. Gennem øget tilgængelighed kan marginaliserede grupper komme til at yde værdifulde tilskud til samfundet.

Tilvejebringelse af tilgængelighed i vejprojekter kan i mange tilfælde ske uden store ekstraomkostninger. Etablering af større foranstaltninger, såsom elevatorer eller ramper ved store niveauforskelle, er selvfølgelig fordyrende elementer. Men ofte kan tilgængelighed indarbejdes ved valg af handicapegnede løsninger og materialer samt ved korrekt planlægning.

Ved at indarbejde tilgængelighed som en integreret del af trafik- og anlægsprojekter fra starten, på lige fod med æstetik, trafikafvikling, trafiksikkerhed og miljøhensyn, undgår man at skabe nye barrierer for færdselshandicappede i nye projekter. Samtidig undgår man vanskelige og uæstetiske ombygninger, når projektet er udført. Det skal understreges, at krav og hensyn til æstetik og tilgængelighed sagtens kan forenes og komplementere hinanden, hvis de samordnes rettidigt.

Nyborg bymidte

I ”En samlet by – Strategisk udviklingsplan for Nyborg” er der beskrevet hvordan bykernen forbindes og samles med byens ankomstpunkter, Nyborg station, Storebæltsvej og havnen, for de bløde trafikanter. Der er forslag til ruter og tiltag for at gøre Nyborg bymidte mere indbydende for cyklister og fodgængere.

For at flytte flere væk fra bilerne kan der skabes spændene logiske ruter for fodgængere og cyklister, og indretning som giver mulighed for aktivitet og ophold. Der kan ved hjælp at krydsningsmuligheder for gående og cyklister skabes koblinger mellem bykernen, havnen, stationen, områderne ved Storebæltsvej og parkeringsmuligheder, som kan være med til at give mere aktivitet som naturligt kan være med til at sænke hastigheden på bilerne.

Projekter udformes så det tydeligt signaleres at gående og cyklister har højest prioritet i bykernen. Dette gøres f.eks. ved at fortovets belægning fortsættes ved mindre sideveje og indkørsler, samtidig med at der prioriteres krydsninger for cyklister og fodgængere.