Sommerhuse

Sommerhuse har en vigtig funktion som ramme for mange familiers fritidsliv, men sommerhusområderne bidrager også til kommunens turismepotentiale. Kommuneplanen udlægger ikke nye sommerhusområder, men retningslinjerne bidrager til at fastholde og styrke de eksisterende områders sommerhuspræg.

Sommerhusområderne skal bevare deres særlige præg af sommerhusområde og må ikke udvikle sig i retning af traditionelle parcelhusområder.

Sommerhusområdet ved Slude Strand skal planlægges med størst mulig respekt for landskab, miljø og natur og sikres høj arkitektonisk værdi.

De eksisterende sommerhusområder skal bevares og styrkes med bedre fællesanlæg, grønne stier og -områder, naturgenopretning og cykelstier.

  1. Eksisterende sommerhusområder, som vist på kortet, skal fastholdes som sommerhusområder, og planlagte sommerhusområder skal overføres til sommerhusområde.
  2. Sommerhusområder forbeholdes til ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse. Undtaget herfra er boliger, der allerede har status som helårsboliger.
  3. Ved ændret anvendelse fra helårsbolig til sommerhus, indenfor sommerhusområder, kan sommerhuset ikke efterfølgende tilbageføres til helårsbolig.
  4. Rammeområde 30.S.11 Slude Strand kan først lokalplanlægges, når områderne omfattet af lokalplan nr. 205 (”Guldkysten”) og S17.01.01 (Tårup Strand) som minimum er udbygget 75%.
  5. Der udlægges ikke nye sommerhusområder.
  6. Ved Slude Strand er kommuneplanlagt et areal på 3,8 ha til opførelse af maksimalt 27 nye sommerhuse. Arealet skal afgrænses som vist på kortet. Ved lokalplanlægningen skal det sikres, at anden lovgivning respekteres, og at området disponeres med størst mulig respekt for landskab og natur. Det strandbeskyttede areal kan indgå i lokalplanen, men må ikke bebygges. Området kan indgå som et rekreativt areal med offentlig adgang. Det er en forudsætning for udstykning af sommerhuse på arealet, at vejen Slude Strand forbedres, og at der anvises en stiadgang til stranden fra området. I forbindelse med lokalplanlægningen skal der udarbejdes en samlet helhedsplan, der sikrer høj arkitektonisk kvalitet, og at udstykning og byggeri gennemføres efter miljømæssige- og bæredygtige principper.
  7. Der kan ikke etableres nye erhvervsvirksomheder i sommerhusområder. Etablering af servicefunktioner bør kun tillades, såfremt servicebetjeningen ikke med rimelighed kan ske fra et nærliggende bysamfund. Dog kan eksisterende servicefunktioner udvides i begrænset omfang, når det kan ske uden gene for omkringliggende sommerhuse.
  8. Uden for den kystnære zone kan der ikke planlægges for udlæg af nye sommerhusområder.
Statisk kort

I Nyborg Kommune er der ca. 820 sommerhuse, der alle er lokalplanlagte med undtagelse af et sommerhusområde ved Slude Strand, hvor der maksimalt kan bygges 27 sommerhuse.

Alle kommunens sommerhusområder er gennemgået for at undersøge mulighederne for at tilpasse sommerhusbebyggelsen til de generelle regler i bygningsreglementet BR15, hvor der bl.a. åbnes mulighed for en bebyggelsesprocent på 15. Der er på baggrund heraf besluttet, at byggemuligheden i visse tilfælde kan forøges. Et tillæg til Kommuneplan 2013 ændrede således byggemulighederne for størstedelen af kommunens sommerhusområder ved ændring af rammebestemmelserne for de enkelte områder samt den generelle ramme for sommerhuse.

Generelle rammer for sommerhusområder kan ses via dette link: Rammebestemmelser for sommerhuse.

Eksisterende lokalplanlagte sommerhusområder

Alle allerede udlagte sommerhusområder i kystnærhedszonen fastholdes til ferieformål (jf. planloven). Planloven fastlægger således at allerede eksisterende sommerhusområder ikke kan tilbageføres til landzone. Dette er for at sikre og fastholde befolkningens mulighed for tilgang til rekreative arealer.

Der kan være behov for at lave ny planlægning for allerede eksisterende sommerhusområder, da mange områder er udstykket som enkeltstående udstykningssager efter gamle sommerhusvedtægter, der ikke i tilstrækkelig grad sikrede åbenhed og etablering af sammenhængende stinet, lege- og opholdsarealer, beskyttelse af natur- og landskabelige værdier, kystsikring, trafiksanering og forbedret stiadgang til stranden.

Der arbejdes i planperioden for at udskifte lokalplanerne for de områder, der har fået øgede byggemuligheder ved kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013, hvis bestemmelser er videreført i kommuneplanen.

Helårshuse i sommerhusområder

En bolig i et sommerhusområde må bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, med mindre boligen blev anvendt til helårsbolig, før området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet, (jf. planlovens § 40 og § 56.)

Når helårsboliger har ændret status til sommerhuse, kan de ikke senere tilbageføres til helårsboliger. Denne bestemmelse har til formål at sikre, at sommerhusområder, også på sigt, udelukkende anvendes til fritidsformål.

Nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Retningslinjen om at allerede lokalplanlagte nærliggende sommerhusområder skal være to tredjedele udbygget, inden der tages nye arealer i anvendelse, skal ses ud fra et ønske om at begrænse arealudlæg i det åbne land, før der er brug for arealerne og ud fra hensyn til investeringer i infrastruktur.

Ved Slude Strand er der udlagt et areal til 27 nye sommerhuse. Området er medtaget i kommuneplanen, men ikke lokalplanlagt. En af forudsætningerne for udarbejdelse af en lokalplan er, at der kan anvises en stiadgang til stranden, og at vejadgangen fra den private fællesvej Slude Strand forbedres, da det vurderes, at den ikke i nuværende stand er egnet til en øget trafik.

Afsnittet om kystnærhedszonen kan ses her.

Når der stilles krav om en helhedsplan, der sikrer høj arkitektonisk kvalitet for nye sommerhuse, er det for at undgå et sommerhusområde, som opstår ved enkeltstående udstykningssager uden en sammenhængende planlægning. Mange sommerhusområder optræder for tæt bebygget, ukoordineret, med uensartet arkitektur, forskelligartet beplantning, høje plankeværker og andre former for beskyttende hegn.

Nye sommerhusområder uden for kystnærhedszonen

Der udlægges ikke områder til nye sommerhuse uden for kystnærhedszonen, da rummeligheden i de allerede udlagte områder inden for kystnærhedszonen anses for at være tilstrækkelig til at dække behovet.

Erhvervsvirksomheder i sommerhusområder

Der kan ikke etableres nye erhvervsvirksomheder i sommerhusområder, da områderne skal fastholdes til ferie- og fritidsformål. Dog kan de eksisterende servicefunktioner udvides - det gælder f.eks. kiosker - såfremt der ikke i de nærliggende bysamfund kan anvises rummelighed til disse servicefunktioner. Hensigten med dette er at sikre servicefunktioners overlevelse i de små, nærliggende bysamfund.

I forbindelse med nye turistpolitiske tiltag i kommuneplanen er der udarbejdet en redegørelse om de turistpolitiske overvejelser, der kan ses her.