Kulturarv og bevaring

Kommuneplanen opstiller mål og retningslinjer for beskyttelse og bevarelse af kulturarven i Nyborg Kommune og omfatter fortidsminder, bygninger, kulturmiljøer og fredninger.

Kulturarven omfatter alle de fysiske levn af gårsdagens samfund i landskabet eller under jordoverfladen. Det vil sige stort set alt, hvad mennesket har efterladt sig af bebyggelse, anlæg og andre menneskeskabte spor i landskabet. Kommuneplanen beskæftiger sig med den del af kulturarven, som vi ønsker at bevare og anvende som ressource i kommunens udvikling.

Eksempler på kulturarven er bopladser, gravhøje, gamle agersystemer, landsbystrukturer, udskiftningsmønstre, hegn og skel, herregårdsmiljøer, kirker og deres omgivelser, husmandskolonier, engvandingssystemer, kystkulturmiljøer, stationsbymiljøer, enkeltbygninger bygningsmaterialer, pladser og gadeforløb, voldanlæg, andre fysiske strukturer samt sigtelinjer og åbne arealer mv.

Alle steder i by og på land fortæller bygninger, anlæg og fysiske spor om vores foretagsomhed. Det afgørende og meningsfulde bliver at udpege det bevaringsmæssigt mest interessante, og det er afgørende at afgrænsning og udpegning rummer en fortælling, der har værdi for mange mennesker i nutiden og kommende generationer.

Planlægning i forhold til kulturarven handler ikke kun om at bevare, begrænse og beskytte, men i lige så høj grad om at indtænke kulturarven som en lokal ressource, der kan forædles og formidles i forhold til bosætning, turisme og erhvervspolitik. F.eks. kan de gamle jernbanestrækninger til Faaborg og Svendborg genskabes som grønne cykel- og vandrevenlige transportkorridorer, der forbinder kommunens mindre bysamfund med de større byer, samtidig med at de formidler kulturhistorie og understøtter turisme og borgernes muligheder for et rekreativt fritidsliv. De velbevarede og hyggelige landsby- og bymiljøer, slotte og herregårde, kirker og de mange oldtidsminder, samt gadeforløb, pladser og bygningsværker i byerne, er alt sammen med til at skabe de rigtige rammer for oplevelser i kommunen.

Der blev i 2019 udgivet en kulturarvsmasterplan for Nyborg by, der sætter rammer og retningslinjer for bevaringsindsatsen her. Planen indgår som et strategisk led i kommuneplanen for det videre planlægningsarbejde. Der udarbejdes 2020-22 en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne i kommunen med samme formål. Kulturarvsmasterplanen for Nyborg by kan ses i linket i marginen.

En del af vores kulturarv er underlagt egentlige fredninger, fordi de f.eks. vurderes at have en helt særlig kulturhistorisk bevaringsværdi. Fredninger kan også have andre formål, som f.eks. bevaring af særlige landskaber eller bevaring af særlige naturværdier. Sammenfattende er fredninger uanset formålet med til at bevare nogle særligt betydningsfulde elementer.

Retningslinjer for kulturarv og bevaring findes under Kulturmiljøer og fortidsminder og Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner.