Grønne områder i Ullerslev

De grønne områder omfatter bynære skove, lokale friarealer og legepladser samt naturarealer i umiddelbar tilknytning til byen. Kommuneplanen bidrager til at sikre og udvikle de grønne områder i og omkring Ullerslev.

De grønne områder i og omkring Ullerslev skal opretholdes og løbende udvikles som et vigtigt element i det bynære friluftsliv til gavn for borgernes sundhed og trivsel.

De grønne områder må ikke inddrages til nogen form for byudvikling. I forbindelse med planlægning af nye byudviklingsområder lægges der stor vægt på skabelse af attraktive og lettilgængelige grønne friarealer i sammenhæng med den overordnede grønne struktur i byen.

  1. Offentlighedens adgang og udnyttelse af byens rekreative arealer skal løbende udbygges og kvalitetsforbedres, herunder stiforbindelserne i - og mellem områderne.
  2. I forbindelse med byudvikling til boligformål på begge sider af Kertemindevej skal der i detailplanlægningen sikres sammenhængende og attraktive friarealer af høj kvalitet, hvor der i den nordligste ende etableres grønne rekreative bufferzoner mod den grønne struktur som vist på den samlede udviklingsplan.
  3. I forbindelse med byudvikling til boligformål på begge sider af Kertemindevej skal der ved detailplanlægning af de grønne friarealer sikres et sammenhængende grønt stisystem, der giver let adgang til skole og centerområde samt til de tilstødende rekreative områder ved Bondemosen, og på længere sigt ved Flødstrup Sø, i princippet som vist på den samlede udviklingsplan.
  4. Når der detailplanlægges skal større træer, levende hegn, vådområder mv. så vidt muligt bevares og integreres i nye grønne friarealer.
Statisk kort

De grønne områder er et vigtigt element i byen. Derfor spiller byens sammenhængende, grønne struktur en stor rekreativ rolle for borgerne og deres sundhed. Det er vigtigt at den grønne struktur udvikles og forbedres i takt med byens udvikling.

Den samlede udviklingsplan for Ullerslev er bygget op omkring en grøn struktur, der er præget af det store rekreative område ved Bondemosen.

Bondemosen er et bynært grønt område, der er omkranset af boligbebyggelser, med store rekreative værdier for byens borgere og fremtidige bosættere. Området er et identitetsskabende element i byen af høj kvalitet. Øst for Skellerupvej ligger det grønne aktivitetsområde Kaliffenlund med store rekreative værdier og offentlige institutioner, og hvor forskellige lokale foreninger har til huse. Dertil er der mange mindre grønne områder rundt om i byen.

En levende grøn struktur, herunder lokale friarealer, har flere formål. De fungerer dels som spredningsveje og levesteder for planter og dyr, dels som rekreative friluftsområder for byens borgere og turister og endelig forbedrer de byens luftkvalitet.

Den grønne struktur sikrer mulighed for sammenhængende stiforløb i byen og til de grønne områder umiddelbart udenfor byzonen ved f.eks. Kaliffenlund.