Kolonihaver

Ved kolonihaveområder og kolonihaver forstås de arealer og havelodder, der er omfattet af lov om kolonihaver, dvs. overnatningshaver og nyttehaver, hvor der kan opføres lysthus, redskabsskur og lign. Kommuneplanen udlægger ikke nye områder til kolonihaver.

Der skal ikke udpeges nye områder til kolonihaver, da behovet for yderligere udlæg ikke er aktuelt. Der er ledige haver i de eksisterende kolonihaveforeninger og udlagte lodder, som ikke er sat i drift.

Skulle der i planperioden opstå behov for etablering af flere kolonihaver, vil de blive udlagt i tilknytning til Skovly og Ravnekær i Nyborg eller Kaliffenlund i Ullerslev i form af et kommuneplantillæg.

Eksisterende kolonihaver ved landporten skal løbende forsøges fjernet, da arealerne skal friholdes for bebyggelse af hensyn til kulturarvssatsningen "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte".

  1. Der kan kun etableres kolonihaver i de allerede udlagte kolonihaveområder.
  2. Der skal lokalplanlægges for de eksisterende kolonihaveområder i Nyborg Kommune.
Statisk kort

Kolonihaver udgør en mulighed for frisk luft og havedyrkning for borgere, der bor i etageboliger og tætte boligområder uden egne haver. Ud over den rekreative værdi giver haveforeningerne et særligt socialt fællesskab.

Loven om kolonihaver skal sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

I Nyborg Kommune er udlagt følgende kolonihaveområder:

  • Skovly.
  • Elefanthøjen.
  • Grejsdalen.
  • Ravnekær.
  • Helgetoften.
  • Kaliffenlund.

Kolonihaveområderne opdeles i varige og ikke varige kolonihaveområder. Ifølge kolonihaveloven kan varige kolonihaveområder kun nedlægges helt eller delvist, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Desuden skal der, inden et område nedlægges, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde som erstatning. De på kortet viste og de ovennævnte kolonihaveområder er varige.

I Nyborg nedlægges Haveforeningen Engen ved Storebæltsvej ifølge procedure i kolonihaveloven. Området er omfattet af en jordforurening, der stammer fra tidligere erhverv. Lodsejerne ønsker at afhænde arealet, der er udlagt til erhvervsformål (se opslag om erhvervsområder i Nyborg her). Der er tilstrækkelig kapacitet i Haveforeningen Skovly til eventuelle erstatningshaver.

Et antal kolonihaver i Skovly er ikke varige kolonihaver, da de ligger inden for interessezonen for den fremtidige forlængelse af Ringvej til Skaboeshusevej. Disse haver kan nedlægges, når ringvejsforlængelsen ønskes etableret. Det har i flere år været vanskeligt at udleje alle haver i Skovly, så der er mulighed for erstatningshaver i området for de lejere, der måtte blive berørt af ringvejen.

På det fredede voldterræn og fæstningsanlægget ligger der i dag flere ældre haver ned til voldgravene. Hvis haverne forlades og forfalder, vil de blive nedlagt under hensyn til det samlede fysiske udtryk af det historiske fæstningsanlæg med de fritlagte skrænter mod voldgraven. Særligt haverne ved Landporten skal forsøges nedlagt, da det er et væsentligt område at friholde for bebyggelse af hensyn til kulturarvssatsningen "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte".

Haveforeningernes individuelle vedtægter regulerer i øjeblikket bebyggelsesmuligheder, overnatning m.m. i de enkelte kolonihaveområder. Der skal i planperioden udarbejdes lokalplaner for de respektive kolonihaveområder.