Rammebestemmelser for støj

WHO har i 1947 defineret helbred som "en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velbefindende og ikke kun en tilstand fri for sygdom og skavanker." Med denne brede definition af helbred kan støj, siges at have sundhedsskadelige virkning på mennesker. Lyds skadelige virkning kan være direkte i form af hørenedsættelse og indirekte skader, der mere afhænger af den subjektive oplevelse f.eks. i form af generende baggrundsstøj, søvnforstyrrelse m.m. Det er derfor nødvendigt at beskytte og friholde støjfølsomme områder og udpegede "stilleområder" mod yderligere støjpåvirkninger fra trafik, erhverv og andre tekniske anlæg.

Opslag om støj ift. planlægning kan ses her.

Støj

Ved støjfølsomme områder forstås boligområder og sommerhusområder med tilhørende udenomsarealer. Dertil kommer byens friarealer - parker, legepladser, kolonihaver - m.v. I almindelighed vil også institutioner, kontorbygninger og lignende arbejdspladser, som ikke er belastet af intern støj, være omfattet.

Lokalplaner skal indeholde en redegørelse for de støjmæssige forhold. Lokalplaner der udlægger støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse skal fastsætte bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v.

Forebyggelse af støjgener skal primært ske ved støjafskærmning/-dæmpning af kilden og støjbeskyttelsesafstande. Sekundært kan støjbeskyttelse opnås ved etablering af støjdæmpende foranstaltninger i terrænet.

Vejstøj

Støjfølsom bebyggelse skal placeres således, at støjbelastninger fra eksisterende eller planlagte veje ikke overstiger nedenstående grænseværdier. De i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 om støj fra veje fastsatte vejledende støjgrænseværdier, skal følges videst muligt.

Støjgrænserne er angivet som Lden, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 - 22) tillægge et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 - 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud.

 • Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser): Lden 53 dB
 • Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): Lden 58 dB
 • Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): Lden 58 dB
 • Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler): Lden 58 dB
 • Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): Lden 63 dB.

Der kan i særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med sammenhængende byfornyelse eller udfyldning af huller i karrébebyggelse, accepteres en overskridelse af de nævnte støjgrænser, såfremt det sikres:

 • Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne har et støjniveau lavere end 58 dB. Det samme gælder områder i nærheden af boligen, der overvejende anvendes til færdsel til fods (fx gangstier, men ikke fortove mellem boligen og vejen), og
 • Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højest 46 dB indendørs i sove- og op-holdsrum med åbne vinduer (fx med særlig afskærmning udenfor vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner), samt
 • Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden.

For boliger o.l., hvor disse hensyn imødekommes, skal det udendørs støjniveau ved facaden ikke sammenhol-des med de vejledende grænseværdier. Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer skal desuden være overholdt, for at bygningen kan tages i brug.

Det bør undgås at placere støjfølsomme funktioner på arealer, hvor støjbelastningen fra veje overstiger 65 dB(A). Ved planlægning for boliger i støjbelastede områder bør der desuden sikres adgang til nærliggende, grønne områder, som ikke er støjbelastede.

Støj fra jernbane

Støjfølsom bebyggelse skal placeres således, at støjbelastningen fra eksisterende eller planlagt jernbanetrafik ikke overstiger nedenstående støjgrænser ved forbikørende tog. De i Miljøstyrelsens tillæg af juli 2007 til vejledning nr. 1/1997 om støj og vibrationer fra jernbane fastsatte vejledende støjgrænseværdier, skal følges videst muligt.

 • Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, campingpladser): Lden 59 dB
 • Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): Lden 64 dB
 • Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): Lden 64 dB
 • Offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.): Lden 64 dB
 • Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer): Lden 69 dB.

Det maksimale støjniveau under passage af det mest støjende tog skal tilstræbes ikke at overstige en grænse på 85 dB(A). Vibrationer fra jernbanetrafik må ikke overstiger en grænse på 75 dB(A) (KB-vægtet accelerations niveau). Ved anlæg af nye jernbaneanlæg skal det tilstræbes at ovennævnte grænseværdier overholdes.

Der kan i særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med sammenhængende byfornyelse eller udfyldning af huller i karrébebyggelse, accepteres en overskridelse af de nævnte støjgrænser, såfremt det sikres:

 • Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne har et støjniveau, der er lavere end 64 dB. Det samme gælder områder i nærheden af boligen, der overvejende anvendes til færdsel til fods (for eksempel gangstier, men ikke fortove mellem bolig og vej), og
 • Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højest 52 dB indendørs i sove- og op-holdsrum med åbne vinduer (for eksempel med særlig afskærmning udenfor vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner),
 • Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod
  jernbanen, og
 • At grænserne for det maksimale støjniveau og for vibrationer som er nævnt kan overholdes.
  For boliger, hvor disse hensyn imødekommes, skal det udendørs støjniveau ved facaden ikke sammenholdes med de vejledende grænseværdier. Desuden skal bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer være overholdt, for at bygningen kan tages i brug.

Støj fra håndværks- og industriområder

Ny støjfølsom bebyggelse skal placeres i passende afstand til eksisterende eller planlagte arealer for håndværks- og industrivirksomheder. Ligeledes skal nye håndværks- og industrivirksomheder placeres i en passende afstand fra eksisterende eller planlagt støjfølsom anvendelse. Den nødvendige afstand fastlægges i lokalplanlægningen på baggrund af en målt/beregnet støjemission og topografiske forhold. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: "Ekstern støj fra virksomheder".

 

Mandag - fredag

kl. 07- 18,

lørdag kl. 07 -14

Mandag - fredag

kl. 18 -22, 

lørdag kl. 14 - 22,

søn- og

helligdag kl. 07 - 22.

Alle dage

kl. 22 - 07

1. Erhvervs- og industriområder 70 dB 70 dB 70 dB

2. Erhvervs- og industriområder

med forbud mod generende

virksomheder

60 dB 60 dB 60 dB

3. Områder for blandet bolig- og

erhvervsbebyggelse, centerområder

(bykerne)

55 dB 45 dB 40 dB
4. Etageboliger 50 dB 45 dB 40 dB

5. Boligområder for åben og lav

boligbebyggelse

45 dB 40 dB 35 dB

6. Sommerhusområder og offentligt

tilgængelige rekreative områder

40 dB 35 dB 35 dB

Støj fra særlige anlæg

Lokalplaner for særligt støjende anlæg (som f.eks. motorbaner, skydebaner etc.) skal indeholde en redegørelse for afstande til støjfølsomme arealanvendelser og støjpåvirkningerne af omgivelserne. Lokalplaner skal desuden fastsætte bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v.

Statisk kort