Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed handler om, at alle trafikanter skal kunne færdes trygt og sikkert på de offentlige færdselsarealer, herunder de kommunale veje og stier. Kommuneplanen skaber - sammen med den kommende mobilitetsplan - grundlaget for en endnu mere sikker og tryg trafik i Nyborg Kommune.

I årene 2015 til 2019 var der i gennemsnit 86 politiregistrerede uheld i Nyborg Kommune om året, ekskl. uheld på statsvejene.

Trafiksikkerheden skal forbedres med udgangspunkt i de nationale mål for reduktion i personskaderne.

Udbygning af stinettet skal bidrage til at forbedre trafiksikkerheden.

  1. Alle nye større vejprojekter skal trafiksikkerhedsrevideres.
  2. Det er et mål, at alle skolebørn på kommunens skoler har sikre skoleveje.
  3. Området ved Nyborg Station kendt som 'Svanedammen' skal i forbindelse med udarbejdelsen af en helhedsplan for området gentænkes for at øge trafiksikkerheden for områdets brugere.

Der arbejdes løbende med trafiksikkerhedsprojekter i Nyborg Kommune. Der arbejdes bl.a. med at øge sikkerheden omkring skoler og til og fra institutioner.

Inden for den forrige planperiode blev der bl.a. etableret cykelsti over motorvejen fra byen til Nyborg Idræts- og Fritidscenter, og rundkørsel på Fynsvej ved Jagtenborg.