Nyborg Slot og by

Projektet "Nyborg - Danmarks riges Hjerte" har til formål at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og by som Danmarks hovedstad i Middelalderen og under Reformationen og Danmarks trafikale knudepunkt i 1000 år. Projektet skal bringe stedets unikke kulturarv i spil som attraktivt kulturmiljø og vækstmulighed i forhold til erhverv, turisme og bosætning på både lokalt, regionalt og nationalt samt som verdensarv. Projektets logo henviser både til byens hjerteformede grundplan, til det danske rigsvåben og til Nyborg som landets puls og knudepunkt.

Fortællingen om Nyborg Slot og by er enestående, og derfor har Byrådet, Østfyns Museer, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme i samarbejde med Kulturstyrelsen en vision om at udvikle Nyborg Slot, by og opland til unik kulturarv og som en værdig kandidat til UNESCOs liste over verdens umistelige natur- og kulturarv - den såkaldte Verdensarvsliste.

 data-udi=

På baggrund af en koordineret indsats med alle involverede parter og i dialog med kommunens borgere vil Byrådet arbejde for, at Nyborg Slot og by, inden for planperioden, kan blive en værdig kandidat til UNESCO's Verdensarvsliste.

Projektet "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte skal være et "fyrtårn", der skal have afsmittende effekt på udviklingen i hele kommunen og resten af Fyn.

1. Ved ”Projekt Nyborg Slot” restaureres Kongefløjen, Vagttårnet (Krudttårnet) bearbejdes og borgrummet afgrænses ved opførsel af ny bebyggelse. Bebyggelsen skal rumme et besøgscenter af internationalt format, og det restaurerede og udbyggede slot skal øge slottets og byens samlede attraktionsværdi både for borgere, turister og erhvervsliv.

2. Nyborg Kommune og Østfyns Museer har i 2019 præsenteret Kulturarvsmasterplan for Nyborg og Kongernes Østfyn, som synliggør fortællingen om Nyborg som Danmarks Riges Hjerte.

Planlægning og realisering af projekter i Nyborg by og opland - sidstnævnte afgrænset ved kommunegrænsen - skal respektere de retningslinjer, der er givet i masterplanen. Masterplanen er udarbejdet i samarbejde med museale institutioner og Slots- og Kulturstyrelsen og har en tidshorisont på 5-50-100 år.

Kulturarvsmasterplanen skal indgå i en ansøgning om optagelse på UNESCOs verdensarvslisten.

Nyborg har til alle tider været et knudepunkt - et sted man passerede, når man rejste mellem landsdelene. Nyborg ligger med andre ord lige midt på ”Rigets Hovedstrøg” og har fungeret som et infrastrukturelt knudepunkt i 1000 år. Knudepunktet har fysisk manifesteret sig i Storebæltsfærgerne, hvor hele landets befolkning delte dæk og saloner på overfarten over Storebælt. Den har også manifesteret sig i byens gader, pladser og forløb, hvorigennem landets hovedfærdselsåre trækker sine spor helt op til vore dage og i de monumenter og funktioner i byen, der knytter sig her til. Nyborg var landets politiske hovedstad i store dele af middelalderen og under Reformationen, - men det er en historie, der næsten er gået i glemmebogen. Det er derfor et hovedmål for projektet ”Nyborg - Danmarks Riges Hjerte” at trække Nyborg Slot og bys gemte og stort set glemte historie frem i lyset igen, og vise samspillet mellem slot, by og opland, som tilsammen udgør en unik helhed af stor national og international interesse.

Nyborg Slot har gennem århundreder været det lovfæstede mødested for det danske parlament, Danehoffet, og rigets ældste grundlov, Erik Klippings håndfæstning fra 1282, blev underskrevet netop her. Det giver Nyborg Slot status som en slags ”Middelalderens Christiansborg”. Den måske mest magtfulde kvinde i dansk middelalder, Dronning Margrethe I, der samlede den nordiske union, Kalmarunionen, investerede massivt i Nyborg Slot og by. Hun stod bag opførelsen af den imponerende Vor Frue Kirke og anlagde i forbindelse hermed en ”Kirkeby”. Det samlede byanlæg blev omkranset af en voldgrav, og der blev foretaget omfattende dæmnings- og kanalanlæg for at sikre vandforsyning til byen. På det uformelle plan trækkes byens tradition som mødested op til vore dage ved byens store konferencehoteller.

Christian III var den regent, som arbejdede mest målrettet på at gøre Nyborg til residensstad og byen var landets hovedstad under Reformationen. Fra 1540erne investerede han usædvanligt store beløb i at virkeliggøre denne vision. Han foretog storstilede udvidelser af slottet, og massive befæstningsanlæg omkring slot og by, - den eneste by-befæstning i Danmark af sin art fra denne tid. Samtidig blev byen udvidet og ombygget med et fornemt kvarter omkring slottet, en stor turneringsplads lige overfor, nye kanal- og mølleanlæg, opmarchplads, færgebro, dyrehave mv. Alt sammen et spejl på den fyrstelige magt. Al trafik mellem Øst- og Vestdanmark blev ledt igennem byen fra i færgebroen, i dag Kongens Skibsbro, og videre forbi slottet og ud gennem den imponerende Landport, som også stammer fra Christian III´s projekt. Nyborg Slot lå med andre ord lige midt på det, der med god grund kan kaldes ”Rigets Hovedstrøg”.

I 1560 var det slut. Den nye konge, Frederik II, flyttede hovedstaden til København, der nu blev fast sæde for kongemagten, administrationen og flåden. Men på helt forunderlig vis er historien om Nyborg som Danmarks middelalderlige hovedstad stadig tydelig aflæselig i byens struktur, hvor det middelalderlige gadeforløb er bevaret. Både Dronning Margrethes ”Kirkeby” og Christian III’s ”Slotsby” lader sig tydeligt aflæse i bystrukturen. Og på Nyborg Slot kan man stadig opleve de tre centrale faser fra henholdsvis Danehoftiden, Margrethetiden og Reformationstiden i slottes tre riddersale - lige på det autentiske sted.

Nyborgs kulturarvsfortælling er tematisk samlet i tre hovedgreb:  a) Sværdet – Kongernes Nyborg, b) Ordet – Demokratiets Vugge og c) Vejen – Danmarksporten. Og de centrale slogans er: 1) Danmarks Riges Hjerte, 2) Middelalderens Christiansborg og 3) Residenshovedstaden.

Historien om Nyborg Slot og by rummer et meget stort potentiale. Det er afgørende for projektets succes, at der fortsat er en bred politisk og folkelig opbakning til, at der sættes en ny strategisk kurs for udviklingen af Nyborg by. I ”Nyborg - Danmarks Riges Hjerte” har projektets lokale forankring og den levende kulturarv derfor meget høj prioritet: Nyborgenserne skal være stolte af deres slot og by. Det sker bl.a. gennem en række projekter med involvering af borgere og store events (Danehofmarked, Kampdage, Jul i den gamle Kongeby mv.). Der er etableret et samarbejde mellem kulturinstitutionerne i Nyborg kaldet Kulturhåndfæstningen, der sikrer at der løbende finder events sted, der understøtter kulturarvsfortællingen. Der er også initiativet om ”Kongens Fadebur”, der involverer egnens fødevareproducenter, som kan blive leverandører til "Danehoffet". Også Kulturarvsmasterplanen er udarbejdest i dialog med de berørte interessenter med henblik på at synliggøre fortællingen og beskytte og forstærke den stedlige kulturarv både historisk, arkitektonisk og æstetisk.

Der er udgivet flere bøger om projekt ”Nyborg – Danmark Riges Hjerte” bl.a. ”Danmarksporten”, ”Kongen Kommer” og ”Konge af Luthers Nåde”. Vil du vide mere om projektet, kan du klikke på linket via boksen Eksterne links om "Slotsprojektet – Ombygning af Nyborg Slot og by".