Langtved

Langtved ligger ca. 11 km fra Nyborg, og den nærmeste større by er Ullerslev ca. 5 km væk. Langtved er en mindre landsby beliggende omkring vejkrydset Kissendrupvej og Langtvedvej.

Omkring år 1900 var der kun 6 gårde, 2 huse og en skole. Der er således tale om en nyere landsby, der er vokset op omkring skolen. En ny skole blev opført i 1966 ved siden af den gamle, og i samme periode er der opført en række parcelhuse ud langs vejen til Mullerup. Det nyere parcelhusboligbyggeri er opført omkring skolen med gode trafiksikre stiforbindelser til skolen.

Vest for Langtvedvej ligger et stort velindrettet idrætsområde med boldbaner og klubhus.

Vejkrydset er det naturlige centrum i landsbyen, hvor forsamlingshuset er placeret. Langtved består altovervejende af boliger, og der er kun få lokale erhverv. 

I 2011 besluttede Byrådet at nedlægge skolen i forbindelse med en ændring af skolestrukturen i kommunen. Efterfølgende er der på lokalt initiativ oprettet en friskole i landsbyen.

Der bor ca. 170 indbyggere i Langtved. 

Kommuneplanen fastholder mulighed for byvækst til boligformål i Langtved. 

Udviklingsplanlægning i Langtved

Langtved indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplanen opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen. Langtved ligger dels i byzone og dels i landzone. 

 

Langtved skal have gode udviklingsmuligheder. Det skal ske ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.

Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for Langtved i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.

Byudviklingen nord og syd for Kissendrupvej skal foregå med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdierne.

Kulturarven i Langtved skal kortlægges med henblik på at styrke landsbyernes potentiale for bosætning, turisme, kultur og/eller lokalt erhverv.

Alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

  1. Den fremtidige boligbebyggelse i Langtved skal opføres inden for to afgrænsede arealer på begge sider af Kissendrupvej, hvor der er en samlet rummelighed på ca. 15 boliger.
  2. Der kan, hvor det falder naturligt i landsbymiljøet, gives udstykningstilladelse til enkelte nye boliger som huludfyldning på særlige vilkår.
  3. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  4. Området omkring vejkrydset Langtvedvej/Kissendrupvej er det centrale område i landsbyen. Det skal have særlig fokus i udviklings- og bevaringsplanen for Langtved.
  5. Der udlægges ikke erhvervsområder til lokale erhverv i Langtved.
Statisk kort

Bymønster og fremtidige boligområder

Langtved er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Aunslev/Hjulby, Skellerup, Herrested/Måre, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Svindinge og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del servicefunktioner som forsamlingshus, børnepasning, friskole og sports- og fritidsfaciliteter.

De nye boligområder udlægges mod øst i forlængelse af den nyere parcelhusbebyggelse med vejadgang fra Kissendrupvej. Her kan der opføres 10-12 parcelhuse. Nord for Kissendrupvej udlægges et mindre areal til 2 nye boliger som en visuel opstramning af bygaden. Inden for eksisterende lokalplan nr. 45 er der en restrummelighed på 4 tæt-lav boliger.

Kulturarv og bevaringsværdige bygninger

Langtved er en relativ ny landsby, der hovedsageligt består af boliger opført inden for de seneste 40 år. Bortset fra forsamlingshuset og de eksisterende gårde inden for landsbyafgrænsningen er der tale om begrænsede bevaringsværdier i Langtved.

Nyborg Kommune er sammen med Østfyns Museer påbegyndt en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne. Planen skal være med til at skabe overblik og viden om den fysiske kulturarv, så kulturarvsfortællingerne i landsbyer og landdistrikter kan aktiveres lokalt, herunder Langtved. I arbejdet med Kulturarvsmasterplanen vil der ligeledes blive sat fokus på de bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsværdige bymiljøer

Området omkring det centrale vejkryds Kissendrupvej/Langtvevej er vigtigt for landsbymiljøet og landsbyens identitet. Langs Kissendrupvej er der i gl. Ullerslev kommune etableret en miljøprioriteret gennemfart med hastighedsdæmpende foranstaltninger. I forbindelse med udarbejdelse af en udviklingsplan for Langtved vil en styrkelse af området ved det centrale vejkryds og forsamlingshuset kunne indgå med det formål at øge den samlede attraktionsværdi.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen.

Ny anvendelse af eksisterende bygninger

Langtved ligger delvis i landzone. 

I mange tilfælde er det muligt, at tage egnede overflødiggjorte bygninger i landzone i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, én bolig, lager- og kontorformål, samt forenings- og fritidsformål.

I stedet for at opføre ny bebyggelse i landsbyerne er det hensigtsmæssigt at udnytte eksisterende bygningsværdier. På den måde kan man sikre, at bygningerne ikke forfalder, og at landsbyens eksisterende bymiljø understøttes.

Fremtidige erhvervsområder

For at styrke bosætningen og et mangfoldigt liv i landsbyerne og på landet ønsker byrådet, at der så vidt muligt skal være erhvervsarealer til lokale erhverv, så der kan fastholdes og tiltrækkes mindre arbejdspladser til landsbyerne, herunder Langtved. Der er ikke udlagt erhvervsområder i Langtved, da der udpræget er tale om en bosætningsby. I nabolandsbyerne Flødstrup og Kissendrup er der udlagt mindre erhvervsarealer til lokale erhverv, da disse landsbyer i forvejen har en del lokale erhvervsvirksomheder.

Udviklingsplan

Udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes udviklingsplaner for alle byvækst-landsbyerne, herunder Langtved.

Udviklingsplanen skal sikre, at den enkelte landsby kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer, og at stagnation og forfald undgås.

Udviklingsplanen er grundlag for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.

Det er vigtigt, at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, beboere og andre lokale interessenter.