Naturforvaltning

Naturforvaltning omfatter blandt andet overvågning og tilsyn med naturen, naturpleje, naturgenopretning samt fremme af kendskabet til og muligheden for at færdes i naturen.

  1. Naturforvaltningsindsatsen vil koncentrere sig om væsentlige naturmæssige og friluftsmæssige interesser. Det vil primært ske i Natura-2000 områderne, i de beskyttede naturområder, områder som ligger indenfor udpegningen af Grønt Danmarkskort, samt i bynær natur. Indsatsen skal bidrage til at forbedre og udbygge naturgrundlaget og forbedre offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder.

Naturforvaltning omfatter tilsyn med fredede arealer og beskyttede naturområder, naturpleje og naturgenopretning, forbedring af offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder i naturen, samt formidling. Byrådet har ifølge naturbeskyttelsesloven ansvaret for tilsyn med fredede arealer, beskyttede moser, enge overdrev, heder, vandløb og søer samt jord- og stendiger. Kommunen har plejepligt på de fortidsminder og beskyttede naturarealer, som kommunen ejer.

Prioriteringen af naturforvaltningen sker ud fra Grønt Danmarkskort, så indsatsen er samlet i særlige interesseområder. Fx skal etablering af nye levesteder for dyre- og planteliv især ske i områder, der grænser op til eksisterende naturområder.

Udpegningerne til Grønt Danmarkskort er ikke til hinder for almindelig landbrugsmæssig drift eller for andre eksisterende aktiviteter såsom jagt eller færdsel. Med undtagelse af områder, hvor pleje af eksisterende natur eller tilvejebringelse af ny natur tager afsæt i lovgivning, skal Grønt Danmarkskort udbygges ved frivillige aftaler med lodsejerne.

Kommunens naturplejeindsats skal aktivt medvirke til at opfylde de fastsatte naturkvalitetsmål og målet om at standse tilbagegangen af biodiversiteten. Naturplejen tager udgangspunkt i de enkelte naturområders målsætning, hvor de højest målsatte naturområder prioriteres frem for de lavest målsatte. Ligeledes tages der udgangspunkt i udpegningen af arealer beliggende indenfor Grønt Danmarkskort, når der skal udvælges kommunale plejeprojekter.

Grønt Råd inddrages i det overordnede og principielle arbejde med mål og handlingsplaner for naturforvaltningen. Grønt Råd er et forum, hvor interesseforeninger og politikere mødes og drøfter miljø- og planspørgsmål for landområdet.