Biogasanlæg

Danmark ønsker at være fri for anvendelse af fossile brændsler (f.eks. kul og olie) fra år 2050. For at sikre opfyldelse af dette mål, er der bl.a. via ”Grøn vækst” lavet aftale om at kommunerne skal planlægge for placering af fælles biogasanlæg. Samtidig vil en øget produktion af biogas medvirke til at mindske næringsstofpåvirkningen af naturen, herunder mindsket kvælstofudvaskning til vandmiljøet og reduceret udslip af ammoniak og methan til luften.

Kommuneplanen skal derfor udpege områder til placering af fælles biogasanlæg. Samtidig skal planlægningen være med til at sikre at etablering af nye fælles biogasanlæg sker, så konflikter i forhold til naboer og natur og miljø minimeres. Kommuneplanen præciserer de hensyn, kommunen vil tage for at forebygge disse konflikter.

Etablering af biogasanlæg skal medvirke til en mere miljø- og energirigtig udnyttelse af husdyrgødningen og biomassen, - fx. organisk industriaffald og grønt husholdningsaffald.

Ved behandling af ansøgning om lokalisering af et fælles biogasanlæg eller et gårdbiogasanlæg, skal der tages følgende hovedhensyn:

  • Gode vej- og tilkørselsforhold skal sikres med henblik på minimering af generne for naboer og miljø.
  • Naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold skal tilgodeses.
  • Hensigtsmæssig placering i forhold til biomassegrundlaget (husdyrgødning, energiafgrøder, organisk industriaffald m.v.).
  • Hensigtsmæssig placering i forhold til decentrale kraftvarmeværker, gasledninger, fjernvarmeforbrugere m.m.
  • Hensigtsmæssig placering for begrænsning af lugtgener i forureningsfølsomme områder (f.eks. boligområder).
  • Biogasanlæg må ikke placeres i nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Ved placering i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), skal der fastsættes skærpede krav til opbevaring og håndtering af bl.a. biomassen, således at undergrunden er sikret mod forurening fra drift af biogasanlægget.

Det vil være det konkrete projekt, herunder de visuelle og tekniske forhold, der vil være afgørende for, om der kan gives tilladelse til opførelse af et biogasanlæg på den ansøgte lokalitet.

Statisk kort

Kommunens biogasplanlægning omfatter udpegning af områder til placering af fælles biogasanlæg. Et fælles biogasanlæg, er et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale bestående af biomasse, fx husdyrgødning og organisk industriaffald. Fælles biogasanlæg er ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed. Der er således ikke tale om gårdbiogasanlæg, der placeres på et husdyrbrug, hvor det primært er husdyrgødning fra egen produktion der behandles. I forbindelse med de fælles biogasanlæg hentes husdyrgødningen fra flere bedrifter, og herefter afleveres den afgassede biomasse til udspredning på markerne.

Der skal altid foretages en konkret vurdering af det ansøgte projekt ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse. Etablering af et biogasanlæg forudsætter en miljøgodkendelse samt evt. en vurdering efter varmeforsyningsloven m.m.

Placering af et fælles biogasanlæg i det åbne land kan kun ske med baggrund i en planlægningsmæssig begrundelse. I vurderingen af den bedste placering af et fælles biogasanlæg skal indgå hensynet til landbrugsejendomme som leverer biomassen, omgivelserne, traceer til veje og aftager af energien.

Placering i et erhvervsområde er ligeledes en løsning, som Byrådet vil se positivt på. Allerede udpegede erhvervsområder, hvor der hensigtsmæssigt kan etableres biogasanlæg er Erhvervsområde Vest samt erhvervsområdet ved Hjulby. Dette vil også her kun kunne ske på baggrund af et kommuneplantillæg, ny lokalplan og VVM.

Som udgangspunkt skal det åbne land friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Men i forbindelse med placering af fælles biogasanlæg er der flere forhold, der planlægningsmæssigt kan begrunde en placering i det åbne land, - fx minimering af transport af biomasse og hensyn til naboer. Der skal tages hensyn til eventuelle påvirkninger af nærtliggende naturarealer, vandløb, søer mv. Anlæggets konkrete miljøpåvirkninger, - herunder lugt, støj og emissioner, vil blive reguleret gennem en miljøgodkendelse.

I forbindelse med den konkrete ansøgning og fastlæggelse af den endelige placering skal behovet for visualiseringer af anlægget vurderes. Visualiseringerne skal indeholde en vurdering af påvirkningen på landskabet, både i form af nær- og fjernvirkningerne. Visualiseringerne skal udformes, så der gives et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere projektets påvirkning i forhold til arealinteresser, beboelse, naturområder, landskaber, kulturmiljøer herunder kirker, infrastruktur som veje, højspændingsanlæg og bygningsanlæg m.m.

Områder til placering af fælles biogasanlæg

Ca. 80 % af kommunens areal er klassificeret som OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser). I den statslige udmelding til vandplanerne i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD-områder, er der åbnet op for, at kommunen fremover kan planlægge for placering af boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD-områder og indvindingsoplande, hvis der for det pågældende område er foretaget en kortlægning og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse. Kommunen har foretaget en analyse af mulige placeringer af fælles biogasanlæg uden for OSD og NFI. Analysen viser, at det på grund af stor befolkningstæthed, natur- og landskabsinteresser, samt kystnærhedszone ikke er muligt at finde egnede steder til lokalisering af fælles biogasanlæg.

De mulige områder til lokalisering af fælles biogasanlæg ligger således alle inden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med by- og erhvervsudvikling skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande.

Mulig placering af fælles biogasanlæg

Kommunen finder, at nye fælles biogasanlæg så vidt muligt bør placeres i erhvervsområde. Erhvervsområder, der både har gode tilkørselsforhold og afstandsforhold til forureningsfølsomme områder, er Erhvervsområde Vest i Nyborg og erhvervsområdet ved Hjulby nord for motorvejen. For begge områder gælder at de ligger tæt på eksisterende naturgasledninger og dermed let kan afsætte opgraderet biogas. Evt. placering af fælles biogasanlæg i erhvervsområder vil forudsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg.