Rammebestemmelser for Sommerhuse

I sommerhusområder udgør nedenstående de overordnede rammebestemmelser for lokalplanlægningen.

Vedrørende bebyggelsens omfang:

 • Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 15 og herudover et fradrag på 50 m2 for sekundær bebyggelse såsom overdækkede terrasser, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger (ikke bygninger til beboelse).
 • Uanset grundens størrelse må der opføres en sommerbolig på 65 m2 samt herudover 50 m2 sekundær bebyggelse såsom overdækkede terrasser, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger (ikke bygninger til beboelse).
 • Sommerhuse må max. etableres i 1 etage, med en max. bygningshøjde på 5 meter til tagryg og max. 3 meter facadehøjde langs mindst en langside som vist på nedenstående figur.

Vedrørende bebyggelsens afstand til skel:

 • For al bebyggelse fastsættes et afstandskrav til skel på 5 meter, jf. Bygningsreglement 2018.
 • Sekundær bebyggelse såsom overdækkede terrasser, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger (ikke bygninger til beboelse) må opføres inden for en afstand af 2,50 m - 5,0 m fra skel mod nabo, vej eller sti, hvis følgende betingelser opfyldes:
 1. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må være højere end 2,50 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan.
 2. De sider, der vender mod skel, må ikke udgøre en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes.
 3. Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel.
 • For særligt smalle grunde – defineret som værende under 18 meter på den korteste led – skal der være mulighed for at bygge en sommerbolig på op til 8 meter i bredden, såfremt afstanden til skel mod nabo eller sti er mindst 2,5 meter.

Andre bestemmelser:

 • Der må kun være én sommerbolig pr. parcel. Bygninger, der ligger adskilt fra sommerboligen må kun benyttes til opbevaring.
 • Tage i sommerhusområder må ikke beklædes med reflekterende materialer med en glansværdi over 10.
 • Sommerhusgrundes andel i et selvstændigt matrikuleret areal sikret som fælles friareal for flere ejendomme kan ikke medregnes i grundens størrelse medmindre lokale forhold taler herfor.
 • Der kan dispenseres fra ovennævnte bestemmelser til genopførelse på samme sokkel, i samme stil og omfang hvis bygningen er nedbrændt, haft lynnedslag eller har været udsat for skybruds- eller stormflodshændelser. Det forudsættes, at bygningen er lovligt opført. Ansøgning om genopbygning skal ske inden 3 år.

Nye sommerhusområder:

 • I nye sommerhusområder skal udstykning og bebyggelse fastlægges iht. det til enhver tid gældende bygningsreglement.