Vandforsyning

Drikkevandsforsyningen i Nyborg Kommune er baseret på grundvand, der indvindes fra magasiner i forskellig dybde. Der er i de senere år konstateret pesticider i flere vandværksboringer. Drikkevandet overholder kravværdierne, og vandværkerne arbejder for at holde indholdet af pesticider i drikkevandet så lavt som muligt. Retningslinjerne i Kommuneplanen skal bidrage til, at vand fra grundvandsmagasinerne beskyttes mod forurening og indvindes på et bæredygtigt grundlag, så forbrugerne også i fremtiden sikres tilstrækkeligt med vand af tilfredsstillende kvalitet.

  1. Kommunens borgere og erhvervsliv skal nu og fremover sikres tilstrækkeligt og rent drikkevand uden behov for videregående vandbehandling.
  2. Vandspild skal minimeres bl.a. ved vandsparekampagner og ved at vedligeholde ledningsnettet.
  3. For at undgå at eventuelle forureningsproblemer medfører akutte forsyningsproblemer for drikkevandsforsyningen, vil Nyborg Kommune medvirke til at sikre, at vandværkerne har dobbelte proceslinjer og/eller har forbindelsesledning til andet vandværk.
  4. Drikkevand skal løbende undersøges for relevante parametre.
Statisk kort

Vandforsyningen i Nyborg Kommune varetages af 2 vandværker, der tilhører Nyborg Forsyning og Service samt 14 private vandværker og 1 privat forsyningsselskab. Det private forsyningsselskab modtager vand fra nabovandværket. Desuden er der ca. 45 større enkeltanlæg, som især indvinder vand til vanding og industri. Endelig har ca. 215 ejendomme egen drikkevandsforsyning. Vandværkerne indvandt i 2019 i alt ca. 2,3 mio. m3 vand, hvoraf Nyborg Forsyning og Service stod for ca. 1,2 mio. m3, og de øvrige 14 private vandværker indvandt ca. 1,1 mio. m3.

Ingen vandværker anvender videregående vandbehandling som f.eks. kulfiltrering eller UV-behandling. På vandværkerne anvendes kun simpel vandbehandling i form af iltning og filtrering gennem sandfiltre, inden vandet ledes til forbrugerne - og det er kommunens holdning, at det skal den fremtidige drikkevandsforsyning også være baseret på.

Vandforsyningen i kommunen er decentral, idet de 16 vandværkers boringer ligger spredt over hele kommunen. Ved en decentral struktur undgås de forringelser af grundvandskvaliteten, der kan opstå som følge af sænkninger af grundvandsstanden ved for kraftig oppumpning på få steder. Desuden undgås en alt for kraftig påvirkning af vandløb og vådområder med deraf følgende forringelser af naturkvaliteten.

Vandspild skal minimeres ved bl.a. vandsparekampagner og ved vedligeholdelse af ledningsnettet. Kommunens vandforsyningsplan (se boksen "Eksterne links") har til formål at danne grundlag for en stabil og robust vandforsyning til forbrugerne i Nyborg Kommune.

Det er kommunens holdning, at vandværkerne skal sørge for en god forsyningssikkerhed. Det kan ske ved at råde over dobbelte proceslinjer (dvs. 2 adskilte vandbehandlingsanlæg eller proceslinjer fra boring til og med rentvandsbeholder) og/eller ved forbindelsesledninger til andre vandværker. 3 af kommunens 16 vandværker har ikke forbindelsesledning til andet vandværk (og har heller ikke indgået aftale om snarlig etablering heraf). De 3 vandværker har ligeledes ikke dobbelte proceslinjer. Dette giver en mindre robust forsyningssikkerhed, og det betyder, at disse vandværker er sårbare over for forurening.

I takt med at byudviklingsområderne i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev bebygges, vil der være et stigende behov for drikkevandsforsyning. I vandområdeplan 2015-2021 (se boksen "Eksterne links") vurderer staten, at grundvandsforekomsterne i Nyborg Kommune har en god kvantitativ tilstand. Kommunen vurderer derfor, at der er tilstrækkeligt med vand til disse formål.

Undersøgelse af drikkevand på vandværkerne omfatter bl.a. bakterier og miljøfremmede stoffer såsom sprøjtemidler, opløsningsmidler, oliestoffer m.fl. Fund af miljøfremmede stoffer, især pesticider, har medført, at boringer er taget ud af drift. Dette har bevirket øget fokus på beskyttelse af arealerne omkring drikkevandsboringerne.

I lovgivningen er der ikke længere krav om kontrol af vand fra private boringer og brønde, der udelukkende forsyner 1 husstand med vand til drikke- og husholdningsbrug. Tidligere undersøgelser af vandkvaliteten i de ca. 215 private boringer og brønde har vist, at op mod halvdelen af disse har problemer med at opfylde kravene til drikkevand. I disse situationer vælger ejerne oftest at få indlagt vandværksvand, og i forlængelse heraf skal boringen eller brønden normalt sløjfes.