Tillæg 6 - Solenergianlæg ved Nederbyvej i Aunslev

Baggrund og formål

Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at etablere et ca. 26 ha stort solcelleanlæg sydvest for landsbyen Aunslev i Nyborg Kommune.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etablering af et vedvarende energianlæg i form af solceller opstillet på terræn med tilhørende tekniske installationer, anlæg og infrastruktur.   

Planlægningen skal understøtte såvel nationale som kommunale målsætninger om at sikre en grøn omstilling af elproduktionen. 

Den konkrete placering af rammeområdet begrundes planlægningsmæssigt og funktionelt ud fra et ønske om at øge andelen af vedvarende energianlæg i kommunen, og at det konkrete areal vurderes egnet til placering af denne type anlæg. Området er relativt fladt, har en høj solindstråling og ligger i et område med få natur- og planmæssige bindinger. Samtidig er der gode muligheder for opkobling til el-nettet, hvor der pt. er ledig kapacitet til at modtage elproduktionen. Den konkrete placering er desuden valgt, da lodsejer har ønsket at lade arealanvendelsen overgå til vedvarende energiproduktion. 

 

Planområdet ligger i tilknytning til landbrugsejendommen, Nederbyvej 22, som ligger ca. 500 m sydvest for Aunslev. Aunslev ligger mellem Nyborg og Ullerslev. 

Området omfatter matr. nr. 17aa og del af 19a, Aunslev By, Aunslev, og optager et areal på knap 30 ha. 

Området anvendes i dag til landbrugsdrift og landskabet præges af luftbårne højspændingskabler og jernbanen, der afgrænser området mod syd. Mod nord, øst og vest er området afgrænset af beskyttede jorddiger. Digerne er delvist beplantede. Der er desuden en mindre mose i den sydvestlige del af planområdet. 

Foroffentlighed

I henhold til planlovens § 23c er der forud for udarbejdelsen af nærværende tillæg afholdt foroffentlighed (lovbek. nr. 1157 af 01/07/2020). Her har offentligheden været inviteret til at komme med kommentarer til det forestående arbejde.

Offentlighedsperioden har ligget i perioden fra 15. juli til 28. august 2022. 

Der er modtaget to høringssvar i forbindelse med høringen fra hhv. miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. Høringssvarene henleder opmærksomheden på kommuneplanens retningslinjer for etablering af større solenergianlæg i det åbne land herunder afskærmende beplantning, hensyn til § 3 beskyttede naturområder, faunapassager mm, samt nationale hensyn i planlægningen, hvad angår skovrejsning og international naturbeskyttelse. Kommuneplantillægget med tilhørende lokalplan er udarbejdet, så der tages hensyn og stilling til de respektive emner fremhævet i høringssvarene.  

Kommuneplantillæggets indhold

Solenergianlæg ved Nederbyvej i Aunslev 

Kommuneplanramme nr. 4.T.1 - Aunslev, Nederbyvej, område til solceller   

Nuværende anvendelse: 

 • Landbrugsområde uden rammer for lokalplanlægning 

Områdets anvendelse:

 • Område til tekniske anlæg 

Specifik anvendelse: 

 • Solenergianlæg 

Bebyggelsesregulerende forhold: 

 • Bebyggelse og anlæg, herunder solcellepaneler må maksimalt opføres med en højde på 3,5 m. Enkelte tekniske bygninger kan, efter nærmere vurdering, tillades opført i en højde af maksimalt 6 m.  
 • Eventuelle læskure til brug for græssende dyr må maksimalt optage et samlet areal på 100 m2.  

Zonestatus 

 • Nuværende zonestatus: Landzone 
 • Fremtidig zonestatus: Landzone 

Øvrige forhold 

 • Kommuneplanens retningslinjer for etablering af større solenergianlæg i det åbne land skal iagttages i forbindelse med en konkret lokalplanlægning. 

 

Forhold til anden planlægning

Nationale interesser

Kommuneplantillægget er sammenholdt med nationale interesser i kommuneplanlægningen indenfor områderne: 

 1. Vækst og erhvervsudvikling 
 2. Natur og miljø 
 3. Kulturarv og landskab 
 4. Hensyn til nationale og regionale anlæg 

I det efterfølgende gennemgås de, for tillægget, relevante temaer indenfor områderne.     

Særlig værdifuldt landbrugsområde 

Planområdet er i Kommuneplan 2021 udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde, hvor landbrugsinteresserne generelt skal prioriteres højt. Udlæg af arealer til solenergianlæg betyder, at landbrugsarealerne tages ud af landbrugsdrift og arealernes anvendelse ændres. Ændringen medfører, at der vil være mindre areal at dyrke i kommunen, hvilket isoleret set vil betyde en formindsket landbrugsproduktion.

Kommuneplantillægget muliggør et teknisk anlæg i landzone, hvor landbrugspligten opretholdes på markerne. Såfremt energiproduktionen på arealerne ophører skal anlægget fjernes og området kan tilbageføres til landbrugsformål.  

Den konkrete placering af rammeområdet begrundes planlægningsmæssigt og funktionelt ud fra et ønske om at øge andelen af vedvarende energianlæg i kommunen, og at det konkrete areal vurderes egnet til placering af denne type anlæg. Området er relativt fladt, har en høj solindstråling og ligger i et område med få natur- og planmæssige bindinger. Samtidig er der gode muligheder for opkobling til el-nettet, hvor der pt. er ledig kapacitet til at modtage elproduktionen. Den konkrete placering er desuden valgt, da lodsejer har ønsket at lade arealanvendelsen overgå til vedvarende energiproduktion. 

Da der er tale om et relativt lille areal set i forhold den samlede udpegning til særligt værdifulde landbrugsområder i Nyborg Kommune, vurderes påvirkningen derfor ikke at være væsentlig.

Produktionserhverv

Der er ikke placeret eller planlagt for produktionsvirksomheder i nærheden af lokalplanområdet.    

Naturbeskyttelse 

Natura 2000

Planområdet ligger ca. 5 km fra nærmeste Natura 2000-område nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen, som indeholder habitatområdet H100 og fuglebeskyttelsesområderne F73 og F98. Natura 2000-området (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) omfatter øen Vresen og havet omkring Storebælt.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet indeholder marine naturtyper og arter, samt naturtyper tilknyttet kysterne. Planlægningen for et solenergianlæg vurderes ikke, grundet afstanden og planområdets udstrækning, at påvirke udpegningsgrundlaget for det aktuelle Natura 2000-område.  

Beskyttet natur 

Planområdet rummer en mindre §3 beskyttet mose. 

Nyborg Kommune har besigtiget planområdet i august og i oktober 2022. Mosen fremstod urørt med væltede træer og enkelt stående dødt ved med spættehuller. Mosen er ligeledes tæt bevokset på samtlige tilgængelige luftfotos. Enkelte større træer fremstod også med spættehuller. Ved begge gennemgange fremstod området tørt gennem en længere periode. Der blev fundet arterne dunbirk, rød el, pil sp., hassel, lodden dueurt, lysesiv, stor nælde, kattehale, iris, ask, engriflet hvidtjørn, feber nellikerod og eng nellikerod. Mosen er grøftet og der er nogen afvanding. I de få områder, hvor der kommer lys til bunden er der et mere udviklet plantesamfund. Kanten rundt om mosen er karakteriseret af nitrofile arter så som stor nælde og lådden dueurt.

Naturindholdet i mosen vurderes ikke at være højt, men mosen er fortsat beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Det vurderes samtidig, at der ikke kræves en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til opførelse af solceller nord for mosen, da en realisering af projektet ikke vurderes at vil forårsage en tilstandsændring af mosen. Som følge af ophøret med landbrugsmæssige aktiviteter må der forventes en mindskning i tilførte næringsstoffer til den lavere liggende mose, hvilket generelt er positivt.

Kortet viser placeringen af den §3 beskyttede mose i den sydlige del af planområdet. Herudover viser kortet områdets beskyttede jorddiger. 

Bilag IV-arter 

Ifølge Habitatdirektivet må der ikke vedtages planer eller meddeles godkendelser, der kan ødelægge yngle- og rasteområder for de arter, der fremgår af direktivets bilag IV. 

Nyborg Kommune har ikke fundet arter opført på habitatdirektivets bilag IV ved besigtigelse af området og Nyborg Kommune har ikke kendskab til registreringer af disse i området omkring planområdet eller den §3 beskyttede mose. Få træer i den beskyttede mose udgjorde potentielle yngle- eller rastetræer for flagermus, da de havde synlige spættehuller eller løs bark.

Der findes beskyttede jorddiger omkring planområdet. Jorddigerne har en løvtræsbeplantning, der ikke vurderes at udgøre potentielle yngle- eller rasteområder for flagermus.

Der er blevet screenet for fredede, rødlistede og bilag IV-arter i følgende databaser: naturbasen.dk, arter.dk og naturdata.dk.

Skovrejsningsområde 

Planområdet er i Kommuneplan 2021 udpeget som skovrejsningsområde. Områderne til skovrejsning er udpeget på baggrund af ønsker om styrket friluftsliv, beskyttelse af drikkevandsressourcer og fremme af biologisk mangfoldighed. Udpegning af områder til skovrejsning fremhæves desuden som ét af flere initiativer til at understøtte en grøn omstilling af kommunen.

Arealer, der udtages af landbrugsdrift og overgår til solenergianlæg, kan ligesom skov medvirke til sikring af grundvandsressourcer, da arealerne ikke gødes eller sprøjtes, men typisk afgræsses. Herudover medfører solenergianlæg en positiv påvirkning af CO2-udledningen, da produktionen typisk erstatter el-produktion baseret på fossile brændsler.

Ændringen medfører, at den samlede udpegning af skovrejsningsarealer i kommunen mindskes. Da der er tale om et relativt lille areal set i forhold den samlede udpegning i Kommuneplan 2021 (i alt 4.500 ha), vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig og af samme grund vurderer Nyborg Kommune ikke, at der er behov for at udpege erstatningsområder til skovrejsning på nuværende tidspunkt.  

Planlægningen er med til at sikre, at hvis/når driften af solcelleanlægget ophører, så skal arealerne reetableres til natur- eller landbrugsformål.    

Med kommuneplan 2021 har Nyborg Kommune generelt hævet udpegningen af arealer til skovrejsning fra ca. 8 til 16 %. 

Kortet illustrerer et udsnit af områder udpeget til positiv skovrejsning i kommuneplan 2021 inkl. markering af det aktuelle planområde. 

Grundvand

Planområdet er omfattet af en række beskyttelsesforhold ift. grundvand. 

Hele området ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). En større del af planområdet er derudover udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde efter samme.

Området berører ikke BNBO-er (boringsnære beskyttelsesområder). Opsætning af solenergianlæg forhindrer ikke, at der fortsat kan ske nedsivning af regnvand på arealerne. Arealer med solceller kan fremme sikring af grundvandsressourcer, da arealerne ikke gødes eller sprøjtes, men typisk afgræsses. 

Landskab 

Planområdet ligger ikke indenfor bevaringsværdige landskaber eller større sammenhængende landskabsområder, jf. udpegninger i kommuneplan 2021, men i det åbne land i øvrigt

Kommuneplanen fremhæver, at der også er landskabsinteresser og -værdier knyttet til disse områder. For disse områder er det især væsentligt, at sikre at planlægningen for eks. byudvikling, skovrejsning, større tekniske anlæg m.v. tager rimelige hensyn til landskabets karakter og bæreevne.

Planområdet ligger indenfor et større landskabskarakterområde - Ullerslev Moræneflade. Indenfor dette indgår planområdet i et område, hvor landskabskarakteren beskrives som karakteristisk, ikke sårbar, uden visuelle oplevelsesmuligheder og med en middel tilstand. 

Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for solenergianlæg, der blandt andet skal sikre at hensynet til landskaber varetages i forbindelse med lokalplanlægningen. Besigtigelser og visualiseringer udarbejdet i forbindelse med miljøvurdering af plan og projekt viser, at det er muligt at varetage områdets landskabsinteresser.  

Forhold til Kommuneplan 2021 

Kommuneplanens retningslinjer 

Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens generelle retningslinjer for solenergianlæg. 

 1. Anlæg kan ikke placeres inden for følgende udpegninger: Områder til fremtidig byudvikling, fredede områder, fredede fortidsminder, fortidsmindebeskyttelseszonen, strandbeskyttelseslinjen, beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
 2. Anlæg kan kun placeres inden for følgende udpegninger på baggrund af en konkret vurdering af anlæggets påvirkning på de enkelte udpegninger: Særlige landskabelige beskyttelsesområder (herregårde), større sammenhængende landskabsområder, økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser, potentielle naturområder, sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, kirkebyggelinjer, lavbundsarealer, potentielle vådområder, kystnærhedszonen, særlige geologiske interesseområder, kirkebeskyttelseszoner, særlige kulturhistorisk beskyttede områder, kulturmiljøområder, arealreservation til veje.
 3. Anlægget skal som udgangspunkt placeres med en afstand på minimum 100 m til boligområder i byzone, landsbyer og enkeltbeboelser i det åbne land. Afstanden kan fraviges ned til 25 m, hvis der er eksisterende tæt beplantning eller hvis der foreligger skriftlig accept fra ejeren.
 4. Anlægget skal til alle sider afskærmes af et tæt beplantningsbælte bestående af min. 3 rækker blandede buske og træer. Eksisterende beplantning kan med fordel indgå heri.
 5. Trådhegn omkring anlægget skal som hovedregel etableres på indersiden af beplantningsbæltet. Hegnet skal udføres som et bredmasket, vildthegn, der er hævet over terræn, så det ikke virker som en barriere for mindre dyr.
 6. Der skal efter konkret vurdering etableres faunapassager og økologiske forbindelser gennem anlægget af hensyn til bl.a. vildt og rekreative stiruter. Der skal sikres en hensigtsmæssig afstand til § 3 beskyttede arealer og skovbryn.
 7. Anlægget skal efter konkret vurdering udformes med hensyntagen til kommuneplanens udpegninger til bl.a. lavbundsarealer, geologiske interesseområder og kulturhistoriske interesser. Anlæggets transformerbygninger, teknikskabe o.lign. skal så vidt mulig placeres i en afstand af minimum 25 m til områdets kant.
 8. Anlæggets jorder under solpanelerne skal tilsås med græs og urter. Nyborg Kommune vil arbejde for, at arealerne plejes ekstensivt og økologisk ved afgræsning med dyr eller med høslæt.
 9. Nødvendige serviceveje skal som hovedregel anlægges med grusbelægning.
 10. Solenergianlæg skal fortrinsvis placeres på flade arealer eller arealer med ensidig hældning for at mindske den visuelle og landskabelige påvirkning.

Miljøvurdering af planen

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal planer, der tilvejebringes inden for fysisk planlægning, miljøvurderes (Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021).

Solcelleanlæg er anført på lovens bilag 2, pkt. 3, litra a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp, og varmt vand. 

Nyborg Kommune har på baggrund af anlæggets udstrækning vurderet, at planerne skal miljøvurderes, og at der skal udarbejdes en miljørapport. 

Miljørapportens indhold er afgrænset til at beskrive den sandsynlige væsentlige indvirkning på følgende miljøfaktorer:  

 • Biologisk mangfoldighed   
 • Befolkningen og menneskers sundhed 
 • Jordbund og vand  
 • Landskab 

Miljøvurderingen har vist, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger, såfremt:

 • at placeringen af anlægget tilpasses områdets mose og beskyttede jorddiger. 
 • at der etableres en supplerende afskærmende beplantning på udvalgte strækninger langs kanten af solcelleparken/lokalplanområdet for at afbøde den visuelle påvirkning af omgivelser og landskab.   
 • at konstruktioner over 3,5 m placeres i tilknytning til ejendommens eksisterende driftsbygninger eller bag den supplerende afskærmende beplantning mod vest. 
 • at der ikke etableres permanent belysning indenfor planområdet.   
 • at hegning rundt om anlægget udføres som vildthegn med brede masker i bunden, hvorved hegnet ikke udgør en barriere for mindre dyrs færdsel gennem området.  

Miljøvurderingen har været offentliggjort samtidig med planforslagene, hhv. nærværende kommuneplantillæg og tilhørende forslag til lokalplan nr. 339 i perioden 21. december 2022 til og med d. 15. februar 2023. 

Bemærk

Bygherre har endvidere anmodet om at solenergianlægget underkastes en frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) efter lovens § 18.  

Miljøvurdering af hhv. planer og projekt er i det konkrete tilfælde udført som to selvstændige rapporter, selvom der forventes et stort sammenfald mellem indholdet af miljøvurderingerne, da plan og projekt tidsmæssigt falder sammen. Ansøgers miljøkonsekvensrapport har været offentliggjort samtidig med planforslagene. 

Klager over miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021) § 48 stk. 2 kan indholdet af miljøvurderingen påklages efter de regler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. I dette tilfælde planloven. Du finder klagevejledningen herunder. 

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

4.T.1 - Aunslev, Nederbyvej, område til solceller