Byggeri i det åbne land

Det åbne land, landområderne uden for byerne, er en væsentlig lokal ressource. Landzonen omfatter den del af det åbne land, der ligger uden for bymæssig bebyggelse, og som enten er afgrænset fra byzone eller fra sommerhusområde. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for uplanlagt bebyggelse m.v. bortset fra den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Landskabet uden for byerne og landsbyerne skal som udgangspunkt friholdes for uplanlagt bebyggelse, der ikke har tilknytning til det primære jordbrugs-, skovbrugs- eller fiskerierhverv.

Nyborg Kommunes store grundvandsressource og natur- og kulturværdier samt de værdifulde landskaber skal sikres og styrkes, således at anlæg og byggeri sker med størst mulig hensyntagen til grundvandet, landskabet og bygningsmæssige strukturer. Beskyttelse og benyttelse af grundvand og landskab skal gå hånd i hånd i et afbalanceret samspil.

Der skal ske udvikling i kommunens landområder. Overflødiggjorte bygninger i landzonen skal genanvendes til nye formål, der kan skabe liv og beskæftigelse i landområderne.

Byggeri i det åbne land og ikke afgrænsede landsbyer

 1. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelser til nyt byggeri og etablering af anlæg, der ikke har tilknytning til jordbrug, skovbrug og fiskeri, kan som udgangspunkt kun ske indenfor landsbyafgrænsninger.
 2. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelser til nybyggeri og etablering af anlæg uden tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse kan kun ske i forbindelse med virksomheder eller andre anlæg, som naturligt eller traditionelt er knyttet til det åbne land.
 3. Der kan normalt meddeles tilladelse til erstatningsbyggeri i det åbne land.
 4. Alle overflødiggjorte bygninger i landzonen kan uden landzonetilladelse anvendes til én bolig, håndværk- og industrivirksomhed, mindre butikker, lager og kontorformål og forenings- og fritidsformål, hvis bygningen har en reel bygningsværdi og ikke er opført inden for de seneste 5 år.
 5. Byggeri og anlæg, der kræver tilladelse, skal tilpasses det omgivende landskab og ske i respekt for områdets eksisterende kulturværdier og bygningsmæssige strukturer. I landskabsområder med landskabelige beskyttelsesinteresser, skal der udvises særlig agtpågivenhed med tilpasning af byggeri og anlæg til det omgivende landskab.
 6. Ved planlægning og ændret anvendelse af arealer i det åbne land skal eventuelle råstofforekomster så vidt muligt udnyttes før arealerne beslaglægges.
 7. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger og erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Landzonetilladelse samt tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen, herunder at BNBO skal friholdes for en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Anlæg i den kystnære zone

 1. I den kystnære zone kan der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
 2. Landzonetilladelser i den kystnære zone kan kun meddeles, såfremt det ansøgte har underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser.

Fælles retningslinjer for spildevands- og affaldshåndtering

 1. Etablering af boliger samt etablering eller udvidelse af institutioner og virksomheder m.v. i det åbne land, kan først ske, når spildevandsafledningen kan foregå til et renseanlæg med tilstrækkelig kapacitet, eller i øvrigt miljømæssigt forsvarligt og under overholdelse af recipientkvalitetsplanen for den anvendte recipient.
 2. Spildevandsforholdene skal enten løses ved afskæring af spildevandet til kommunalt centralrenseanlæg med videregående rensning og næringssalt fjernelse, eller ved etablering af nedsivningsanlæg, minibiologisk rensning med den fornødne renseklasse, for at kunne imødekomme målopfyldelse af recipentkvalitetsplanen. Eller løses med samletank for bortkørsel til et kommunalt centralrenseanlæg.
 3. Etablering og udvidelse af virksomheder m.v. forudsætter endvidere, at der er etableret ordnede affaldshåndteringsforhold.

Fælles retningslinjer i forhold til vejinteresser

 1. Planlægning for nybyggeri eller etablering af anlæg inden for interessezoner for fremtidige veje kan ikke finde sted, før der er forhandlet med kommunens- eller statens vejmyndighed, og det er godtgjort, at eventuelle problemer i forhold til vejinteresserne kan løses tilfredsstillende. Se kort under opslaget "Biltrafikken".
 2. Ved udlæg af arealer i det åbne land skal det sikres, at udlægget ikke giver anledning til trafikale problemer på overordnede vejnet.
 3. Udlæg af arealer kan ikke finde sted, før kommunens vejafdeling har godtgjort, at evt. problemer i forhold til det overordnede vejnet, herunder også vejreservationer som vist på vejkort, kan løses tilfredstillende. For statsveje skal en tilsvarende godtgørelse søges hos Vejdirektoratet.

Støj

 1. I forbindelse med landzonetilladelser skal det sikres at der ikke er støjmæssige problemer forbundet hermed. Der skal derfor redegøres for de støjmæssige forhold ved udlæg af nye arealanvendelser, ligesom planerne skal indeholde en egentlig dokumention, når der er begrundet tvivl om overholdelse af støjkrav.

Øvrige interesseområder

 1. Landzoneplanlægningen og landzoneadministrationen skal ske i respekt for øvrige retningslinjer i kommuneplanen.

Byggeri i det åbne land

Arealer i det åbne land skal i henhold til planloven friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v., end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Ud over at værne om natur og landskab, er formålet med varetagelsen af landzonebestemmelser, at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land, og samtidig sikre at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommuneplanens rammebestemmelser og lokalplanlægningen.

Afgrænsningen mellem land og by medvirker til, at natur- og kulturhistoriske værdier bevares, og miljøkonflikter undgås.

Landzoneadministrationen skal gøre det muligt at bevare kvaliteterne for byggeri og anvendelse af tomme bygninger i det åbne land. Generelt kan der etableres erhverv i overflødiggjorte landbrugsbygninger i landzone med ret til at udvide med op til 500 m2.

I områder, hvor udviklingen viser tilbagegang, kan der dog etableres erhverv i alle overflødiggjorte bygninger i landzonen, men hvor udvidelsens størrelse skal vurderes i forhold til påvirkningen af landskabet. De overflødiggjorte bygninger skal genanvendes, og de kan ikke forventes nedrevet og erstattet af nybyggeri.

Endvidere kan der i områder med tilbagegang etableres erhverv og boliger i nedlagte mejerier og skoler og lignende overflødiggjorte bygninger.

Det er hensigten at udarbejde et sæt administrationsregler med principper for byggeri og anlæg i landsbyer og landzone, der følger op på mål og retningslinjer og udnytter planlovens muligheder.

Anlæg i den kystnære zone

Det fremgår af planloven, at der i den kystnære zone kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Se afsnit om Kystnærhedszonen her.

Bortskaffelse af spildevand og affald

Planloven tilsigter blandt andet at forebygge forurening af miljøet. Under hensyn hertil finder Byrådet det væsentligt, at boliger, institutioner og virksomheder m.v. ikke lokaliseres i landzone, før der er etableret forsvarlige bortskaffelsesforhold for spildevand og affald.

Fremtidige veje

For at sikre fremtidige vejanlæg/vejudvidelser er nogle veje pålagt byggelinier eller interessezoner for fremtidige anlæg, så disse kan etableres i overensstemmelse med planlægningen. De enkelte vejes byggelinier kan oplyses af kommunens vejafdeling.

Ressourcebeskyttelse

Bestemmelserne om ressourcebeskyttelse har til formål at sikre en optimal udnyttelse af råstofferne i overensstemmelse med regionens strategi for en bæredygtig råstofindvinding.