Bygge- og beskyttelseslinjer

I forbindelse med kommuneplanlægningen, herunder ved udlæg af nye arealer til byudvikling eller sommerhusområde, skal der fortsat tages hensyn til naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, hvorfor de beskyttede arealer kun undtagelsesvist bør inddrages.

Beskyttelseslinjerne har udgangspunkt i naturbeskyttelseslovens §§ 15, 16, 17, 18 og 19 - se link i linkboksen.

Kommunen kan fravige lovens hovedprincip ved konkret dispensation (for strandbeskyttelseslinjen ligger dispensationskompetencen dog hos Kystdirektoratet, jf. § 15).

I forbindelse med lokalplanlægning, hvor omfanget vil medføre en administrativ lettelse for kommunen, f.eks. hvor der er tale om lokalplaner med et større antal successive byggemuligheder, kan Miljøstyrelsen søges om, at linjen ophæves eller reduceres for et område.

Generelle beskyttelseslinjer

Kyster (kan variere):                                                       300 meter
Større vandløb samt søer over 3 ha:                           150 meter
Offentlige skove samt private skove over 20 ha.:     300 meter
Fortidsminder:                                                                100 meter
Kirker:                                                                               300 meter

Bygge- og beskyttelseslinjerne i kommunen kan ses via forsiden, hvor der er link til alle kommuneplanens kort. De enkelte linjer kan vælges nederst i listen under kortemaet: Beskyttelseslinjer.