Natur og miljø

I Nyborg Kommune skal naturen og miljøet vægtes højt. Dette hovedafsnit i kommuneplanen gennemgår, hvordan disse emner skal forvaltes i Nyborg Kommune. Retningslinjerne for de enkelte emner fastlægger først og fremmest anvendelsen af arealerne i det åbne land, herunder kommunens forvaltning af de enkelte arealtyper. En del afretningslinjerne vil også have betydning for arealerne i byzone.

Vandområdeplaner

Statens vandområdeplaner skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne blev offentliggjort i juli 2016. Vandområdeplanerne afløste vandplanerne og gælder fra 2015 – 2021. Staten er i gang med 3. planperiode 2021 - 2027.

Temaer på natur- og miljøområdet

Kommuneplanens hovedafsnit om natur og miljø rummer følgende temaer: Landskaber, naturbeskyttelse, skovrejsning, lavbundsarealer, jordbrug, kulturarv og bevaring, kystnærhedszonen, geologi, vandløb, søer og kystvande, drikkevand og grundvand, støj og råstoffer. For hvert af disse temaer er angivet mål, retningslinjer og en redegørelse, der begrunder og uddyber retningslinjerne.

Temaerne kan findes ved at klikke i menuen til venstre.