Erhvervsområder i Ørbæk

Ørbæk skal fortsat have mulighed for en erhvervsudvikling. Det eksisterende erhvervsområde i den nordlige del af byen skal fastholdes som byens erhvervsområde med mulighed for en udvidelse som beskrevet i Samlet udviklingsplan for Ørbæk.

Der skal fortsat være mulighed for en erhvervsudvikling i Ørbæk i overensstemmelse med byens status som lokalcenter i bymønsteret.

De eksisterende virksomheder i byen skal tilgodeses, herunder de lokale fødevarevirksomheder.

  1. Erhvervsudviklingen i Ørbæk skal ske i den nordlige del af byen vest for Nyborgvej, hvor der fortsat skal sikres en tilstrækkelig rummelighed til lokalisering af nye virksomheder.
  2. Der skal være et særligt fokus på etablere hhv. en "fødevareklynge" og en "cirkulær økonomi klynge" med speciale inden for "upcycling" og "recycling".
  3. I forbindelse med lokalplanlægning og erhvervsudvikling i området skal der sikres et tiltalende og grønt helhedspræg på baggrund af beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet, så den nordlige indkørsel til Ørbæk ikke skæmmes i overgangen mellem land og by.
  4. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
Statisk kort

For at sikre, at Ørbæk kan udvikle sig som stærkt og attraktivt lokalcenter, er det vigtigt, at der er gode udviklingsmuligheder for eksisterende erhvervsvirksomheder og nye virksomheder, der med fordel kan placeres i en by af Ørbæks størrelse.

Erhvervsstrukturen i Ørbæk er domineret af mindre og mellemstore virksomheder. Erhvervsvirksomhederne i Ørbæk er primært beliggende i den nordlige del af byen vest for Nyborgvej indenfor lokalplanlagt erhvervsområde. Herudover ligger virksomhederne spredt i byen, overvejende langs Hovedgaden og mod udfaldsvejene.

Landbrugserhvervet i Ørbæk-området er stadig udbredt i modsætning til i Nyborg og Ullerslev.

Fødevaresektoren er også stærkt repræsenteret med virksomheder som Ørbæk Mostfabrik, Danrice og specialbryggerierne i Refsvindinge og Ørbæk.

Der er udarbejdet lokalplan for et biogasanlæg inden for det eksisterende erhvervsområde, og der satses generelt på at etablere en klynge af virksomheder, der arbejder med aspekter af cirkulær økonomi (såsom "upcycling" og "recycling" - altså genbrug af ressourcer).

For på lang sigt at sikre erhvervsmæssige udviklingsmuligheder i Ørbæk er der peget på en yderligere udvidelse af af det eksisterende erhvervsområde (Perspektivareal, jf. Samlet udviklingsplan for Ørbæk). Dette for at skabe en samlet bymæssig arrondering af arealet mellem de to indfaldsveje (Odensevej og Nyborgvej).

Vejadgangen til et potentielt nyt erhvervsareal mellem det eksisterende erhvervsområde og det reserverede areal til en omfartsvej skal ske ved ny vejtilslutning til Odensevej, beliggende ca. 300 m fra krydset med Ringvej. Da en sådan vejtilslutning til Odensevej ikke overholder de generelle retningslinjer i kommuneplanen, skal tilslutningen, af hensyn til trafiksikkerheden på Odensevej, ske via nyt kanaliseringsanlæg på stedet. Vejtilslutningen vil være beliggende i kanten af vejarealreservationen og ca. 300 m fra dennes centerlinje.

Erhvervsområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Afstandszonering

Erhvervsområderne skal planlægges og udvikles efter principperne om afstandszonering og virksomhedsklassificering. Afstandszoneringen skal medvirke til at adskille forurenende og mindre forurenende aktiviteter og sikre erhvervsområdet mod nabokonflikter med tilstødende områder med miljøfølsomme anvendelser, f.eks. boligområder.

Omkring udlægget til et biogasanlæg er udlagt et konsekvensområde i en afstand af 200 m fra anlægget. Indenfor dette område må der ikke inddrages nye arealer til miljøfølsomme anvendelser (f.eks. fødevarevirksomheder). De 200 meter har ikke relation til udledning af lugt, men til udledning af stoffer fra biogassen, der kan have en uheldig indvirkning på fødevareproduktion. Afstanden er fastlagt ud fra et forsigtighedsprincip, men den vil kunne reduceres, hvis det kan sandsynliggøres, at konsekvensområdet kan have en mindre udstrækning. Der er mere end 200 m til boliger udenfor erhvervsområdet.

Afstandszonering for de enkelte virksomhedsklasser kan ses her.