Ellinge

Ellinge ligger ca. 11 km vest for Nyborg ved landevejen mellem Nyborg og Ferritslev. Der er ca. 6 km til nærmeste større by, Ullerslev.

Ellinge er præget af et karakteristisk og bevaringsværdigt landsbymiljø i området ved kirken og de tilgrænsende gårde. Langs landsbygaden ligger andre gårde og den tidligere skole, der blev lukket i 1979. Sportspladsen ligger centralt i landsbyen, der ligeledes er præget af virksomheden Ellinge Smedie, som har gennemført en større udvidelse mod øst.

Mellem kirken og landevejen er der opført en større koncentration af parcelhuse, og mod nord er der påbegyndt en byudvikling ved Toftegårdsvej og Toftemarken. Der er kun begrænsede muligheder for byfortætning med nye boliger i landsbyen.

Ellinge har ca. 260 indbyggere - et indbyggertal, der har ligget relativt konstant i de seneste ti år.

Byen rummer en del offentlige- og private servicefunktioner, som dagpleje, forsamlingshus, idrætsfaciliteter, kirke samt en række mindre håndværksvirksomheder og lokale erhverv. 

Der er restrummelighed til nye boliger indenfor gældende lokalplanlagte områder. Kommuneplanen fastholder derudover mulighed for byvækst i Ellinge. 

Udviklingsplanlægning for Ellinge

Ellinge indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. Ellinge ligger delvist i byzone og delvist i landzone. I Kommuneplanen opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

 

Ellinge skal have gode udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.

Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for Ellinge i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.

Kulturarven i Ellinge skal kortlægges med henblik på at styrke landsbyens potentiale for bosætning, turisme, kultur og/eller lokalt erhverv.

Alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal udarbejdes i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

  1. Den fremtidige boligbebyggelse i Ellinge skal ske inden for rammerne af den eksisterende lokalplan ved Toftemarken og Toftegårdsvej, hvor der er en rummelighed på ca. 12 boliger.
  2. Der kan, hvor det falder naturligt i landsbymiljøet, gives udstykningstilladelse til enkelte nye boliger som huludfyldning på særlige vilkår.
  3. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  4. Områderne ved kirken, langs bygaden og ved forsamlingshuset skal have særlig fokus i udviklingsplanen for Ellinge.
  5. Fremtidige erhverv skal placeres inden for eksisterende lokalplaner i landsbyens østlige del, hvor afgrænsningen mod det åbne land skal fastholdes.
  6. Arealer indenfor landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.
  7. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger og erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
Statisk kort

Bymønster og fremtidige boligområder

Ellinge er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Aunslev/Hjulby, Skellerup, Herrested/Måre, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Svindinge og Langtved i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del servicefunktioner som kirke, forsamlingshus, idrætsfaciliteter og lokale erhvervsvirksomheder.

De nye boligområder I Ellinge er udlagt ved Toftemarken indenfor eksisterende lokalplan nr. 36 (Gl. Ullerslev Kommune) med en rummelighed på ca. 12 boliger. Der er tale om en kommunal parcelhusudstykning med mulighed for enkelte tæt-lave boliger. Området er beliggende i den nordlige del af landsbyen, hensigtsmæssigt i forhold til skolevejen til Ullerslev og trafikken på landevejen fra Nyborg til Ferritslev. Herudover udlægges et areal ved bygrænsen ved Pårupvej til huludfyldning.

Nyudlægget omfatter et mindre areal med rummelighed på få boliger og har karakter af huludfyldning. Arealet er ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og en del af nyudlægget ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.

Kulturarv og bevaringsværdige bygninger

I Ellinge er der en del huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden og medvirker til at fortælle landsbyens historie. I Ellinge er det fx kirke, præstegård og den gamle skole. Herudover bidrager de oprindelige tre- og firelængede gårde til et fint bymiljø.

Nyborg Kommune er sammen med Østfyns Museer påbegyndt en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne. Planen skal være med til at skabe overblik og viden om den fysiske kulturarv, så kulturarvsfortællingerne i landsbyer og landdistrikter kan aktives lokalt, herunder Ellinge. I arbejdet med kulturarvsmasterplanen vil der ligeledes blive sat fokus på de bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsværdige bymiljøer

Området ved kirken er bevaringsværdigt og vigtigt for landsbymiljøet og landsbyens identitet. Området ved den tidligere dagligvarebutik er et centralt byrum og mødested, der savner karakter og rumlig og arkitektonisk form. Udviklingsplanen for Ellinge påregnes udarbejdet i planperioden, og der vil i dette arbejde bl.a. kunne fokuseres på de nævnte byrums muligheder i samarbejde med landsbyens beboere.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. 

Ny anvendelse af eksisterende bygninger

En del af Ellinge ligger i landzone. I mange tilfælde er det muligt, at tage egnede overflødiggjorte bygninger i landzone i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, én bolig, lager- og kontorformål, samt forenings- og fritidsformål.

I stedet for at opføre ny bebyggelse i landsbyerne er det hensigtsmæssigt at udnytte eksisterende bygningsværdier. På den måde kan man sikre, at bygningerne ikke forfalder, og at landsbyens eksisterende bymiljø understøttes.

Fremtidige erhvervsområder

For at styrke bosætningen og et mangfoldigt liv i landsbyerne og på landet ønsker byrådet, at der så vidt muligt skal være erhvervsarealer til lokale erhverv, så der kan fastholdes og tiltrækkes mindre arbejdspladser i landsbyerne, herunder Ellinge. Der er et erhvervsareal ved Ferritslevvej, hvor der i forvejen er erhvervsvirksomheder. Udlægget ligger i område med særlige drikkevandsinteresser i grundvandsdannede opland til Ellinge Vandværk, og indenfor 300 m beskyttelseszone til begge vandværksboringer samt tæt på boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til den ene boring. BNBO skal friholdes for udlæg af nye arealer til en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet. Indenfor BNBO er der udlagt et område til erhverv. Det udlagte område udgøres i dag af 1 virksomhed (smedje).

Udviklingsplan

Udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes udviklingsplaner for byvækst-landsbyerne, herunder for Ellinge.

Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og forfald.

Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.

Det er vigtigt, at udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, beboere og andre lokale interessenter.