Overnatningstilbud

Overnatningstilbud er i denne sammenhæng hoteller, kroer, kursuscentre, kur- og wellnesscentre, vandrehjem og Bed & Breakfast. I Kommuneplanen opstilles retningslinjer, der åbner for supplerende overnatningsmuligheder og fastholder Nyborg som "Hele Danmarks mødested".

Der skal fortsat arbejdes på at skabe en bred vifte af forskellige overnatningsmuligheder i Nyborg Kommune.

Der skal arbejdes målrettet på at styrke og videreudvikle hotel- og konferenceerhvervet med det formål at fastholde Nyborg som et helt centralt mødested i Danmark.

  1. Nye feriehoteller, kursuscentre, kur- og wellnesscentre kan fortsat etableres i byområder, når det fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser og vedtagne lokalplaner.
  2. Eksisterende feriehoteller, kursuscentre, kur- og wellnesscentre i byområder kan udvides, når det fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser og vedtagne lokalplaner.
  3. Eksisterende hoteller og kursusejendomme kan helt eller delvist omdannes til kur- og wellnesscentre.
  4. Eksisterende feriehoteller/kroer udenfor større byområder kan udvides i begrænset omfang, såfremt beskyttelsesinteresser og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod. Anlæggene kan i givet fald, og efter en konkret vurdering i forhold til natur-, trafik- og miljøinteresser, udvides til en samlet kapacitet på 50 sengepladser pr. anlæg.
  5. Uden for den kystnære zone kan der planlægges for nye hoteller, kursuscentre mv. i umiddelbar tilknytning til de større byer og landsbyer med mulighed for særlig byvækst, såfremt de planlægningsmæssige forhold ikke taler imod.
  6. Der kan på Strandskovgård ved Nordenhuse etableres et kursuscenter med 24 enkeltværelser. Der kan ikke i den forbindelse ske bygningsmæssige udvidelser i forhold til eksisterende bygningsmasse.
  7. Vandrerhjem kan etableres i byområder, såfremt det fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser og vedtagne lokalplaner.
  8. Vandrerhjem kan også etableres i eksisterende bygninger i det åbne land, såfremt de beskyttelsesmæssige-, miljømæssige- og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod dette.
  9. Der kan på baggrund af en konkret vurdering og under hensyntagen til beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige interesser, indrettes op til 10 ferielejligheder/værelser til erhvervsmæssig udlejning i overflødiggjorte driftsbygninger på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme, forudsat at ejeren bor på ejendommen. Anvendelse af bygninger som hoved- og herregårde til sådanne formål forudsætter, at væsentlige kulturhistoriske interesser ikke herved tilsidesættes.

Det et vigtigt for service- og turisterhvervene, at turister, konferencedeltagere og erhvervsturister vælger at blive i området i flere dage. I kommunen skal der derfor kunne tilbydes en bred vifte af forskellige overnatningsmuligheder, som f.eks. hoteller, vandrerhjem, campingpladser, sommerhuse og bondegårdsovernatning i form af ”Bed & Breakfast”.

For at sikre dette skal eksisterende aktivitetsanlæg udvikles og kvalitetsforbedres, og nye overnatningstilbud og turistinitiativer støttes. Kun herved kan turismen i kommunen udvikles og vokse, også udenfor den traditionelle sæson.

Placering af overnatningsmuligheder og aktivitetsanlæg skal helst ligge i umiddelbar nærhed af hinanden for at give synergieffekt. Det er derfor vigtigt for turismeudviklingen og lokaliseringen af nye anlæg sker i nærheden af de eksisterende overnatningsmuligheder.

Byrådet finder, at de mindre kroer mv., der ligger udenfor de større byer, bør have mulighed for i et vist omfang at kunne udvide deres overnatningskapacitet, hvis det kan ske uden at tilsidesætte miljø- og beskyttelsesinteresser.

En udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse i det åbne land, kan være et alternativ til etablering af nye anlæg, og kan i modsætning til nyetablering være med til at bevare de karakteristiske fynske landskabs- og bygningstræk, samtidig med at der er tale om et udvidet turisttilbud.

Det drejer sig typisk om overflødiggjorte landbrugsbygninger, nedlagte skoler, tidligere mejerier og lign. samt hoved- og herregårde. Bondegårdsferie og mindre herregårdsovernatninger vil dels kunne medvirke til en styrkelse af økonomien i landbrugserhvervet og kunne medvirke til at værne om de kulturhistoriske interesser, der knytter sig til bebyggelsen i det åbne land.

I forbindelse med etablering af nye overnatningsmuligheder skal man være opmærksom på, at der er fastsat særlige adgangsbestemmelser til ændret eller udvidet benyttelse af adgangsveje til det overordnede vejnet.

I forbindelse med nye turistpolitiske tiltag i kommuneplanen er der udarbejdet en redegørelse om de turistpolitiske overvejelser, der kan ses her.

Campingpladser er beskrevet i særskilt opslag, der kan ses her.