Jordforurening

Kommuneplanen indeholder mål og retningslinjer for kommunens arbejde med ansøgninger vedrørende arealer, der er eller kan være forurenede.

 

Jordforureningslovens overordnede formål er at beskytte mennesker og grundvand mod forurenet jord.

Det er Nyborg Kommunes opgave at give tilladelse efter jordforureningslovens §8, når det ønskes at ændre arealanvendelsen på kortlagte grunde til bolig, børneinstitution, rekreative arealer, eller hvor Regionen har offentlig indsats. Tilladelser efter Jordforureningslovens §8 sikrer mennesker og/eller miljø mod jordforurening.

Ligeledes er der Nyborg Kommunes opgave at anvise jordflytninger fra kortlagte og områdeklassificerede ejendomme.

Når Kommunen konstaterer nye forureningsforhold, på kortlagte eller ikke-kortlagte ejendomme, vil Regionen blive underrettet med henblik på afgørelse om kortlægning af ejendommen.

Hvis der kan gives påbud om oprensning af jordforurening efter gældende lovgivning, er det Nyborg Kommunes opgave at sikre at dette sker for at hindre at mennesker og miljø lider skade som følge af forureningen.

Områdeklassificering

Den 1. januar 2008 trådte reglerne om områdeklassificering jf. § 50a i Lov om forurenet jord i kraft.

Reglerne medfører, at byzonen pr. 1. januar 2008 klassificeres som et område, der som udgangspunkt er lettere forurenet. Kommunen har gennem udarbejdelse af kommunale regulativer reduceret det klassificerede område inden for byzonen, henholdsvis inddraget områder uden for byzonen i det klassificerede område.

Nye boligområder, hvor man ikke forventer at finde forurening bliver undtaget fra områdeklassificeringen.

Når man ejer en ejendom, der er områdeklassificeret, skal jordflytninger bort fra ejendommen anmeldes til Nyborg Kommune. Ligeledes skal jorden der flyttes analyseres. Dette sker for at sikre, at forurenet jord ikke spredes. Ejer af ejendommen betaler for flytning og analysering af jorden. Kommunen anviser jorden efter forudgående anmeldelse.

Den øverste halve meter jord skal være uforurenet, hvis der bygges bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Det gælder også, hvis der udføres tilbygninger eller andre bygge- og anlægsarbejder på en grund, der i forvejen anvendes til et af ovenstående formål. Alternativt kan der etableres en fast befæstelse – det kan være fliser, asfalt eller lignende. Kravet gælder ikke hvis der laves en tilbygning til et eksisterende 1- eller 2-familieshus.

Kortlagte grunde

Områdeklassificering er betegnelsen for et område, der forventes at være lettere forurenet med diffus forurening. De betydende kilder for diffus forurening er relateret til anvendelse af bolig, såvel som erhverv. Herunder røgemissioner og bygningsmaterialer. Byzoner er som udgangspunkt omfattet af områdeklassificeringen. Der er således tale om hele områder, og ikke enkeltejendomme. Ønsker man at inddrage eller udtage arealer af områdeklassificeringen, er der således tale om større arealer.

Områdeklassificeringen har den konsekvens for borgeren, at jordlytning bort fra ejendommen skal anmeldes. Jorden kan således ikke anvendes frit, og der skal betales for analyser af den bortkørte jord.

Der er ikke sundhedsmæssige risici forbundet ved at bo på en områdeklassificeret ejendom, såfremt man følger enkle anvisninger. Områdeklassificeringen ikke har betydning for muligheden for belåning ved køb eller salg af ejendom.

Hvis man som ejer af en områdeklassificeret grund får foretaget en undersøgelse af jorden, som dokumenterer, at jorden at uforurenet, kan man få en erklæring fra Nyborg Kommune på, at jorden er uforurenet. Denne erklæring kan eksempelvis bruges i forbindelse med salg af ejendommen, eller hvis der skal flyttes jord bort fra ejendommen. Erklæringen kan ikke bruges til at komme ud af områdeklassificeringen, og kan udarbejdes jf. Jordforureningslovens §72c.

I Jordforureningslovens §72b stilles der i krav om, at hvis man ændrer arealanvendelsen til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal den øverste halve meter jord skal være uforurenet. Alternativt kan der i stedet etableres varig fast befæstelse i form af eksempelvis fliser. Med mindre der er tale om opførelse af ny bolig, er 1- og 2-familieshuse undtaget af reglen.

Flytning af jord og krav hertil har sin egen bekendtgørelse – Jordflytningsbekendtgørelsen, som beskriver de retslige forhold og ansvar.

Områdeklassificering

Den 1. januar 2008 trådte reglerne om områdeklassificering jf. § 50a i Lov om forurenet jord i kraft.

Reglerne medfører, at byzonen pr. 1. januar 2008 klassificeres som et område, der som udgangspunkt er lettere forurenet. Kommunen har gennem udarbejdelse af kommunale regulativer reduceret det klassificerede område inden for byzonen, henholdsvis inddraget områder uden for byzonen i det klassificerede område.

Nye boligområder, hvor man ikke forventer at finde forurening bliver undtaget fra områdeklassificeringen.

Regionerne er kortlægningsmyndighed, og kortlægger forurenede grunde. I Nyborg Kommune er det Region Syddanmark, der kortlægger. Regionen kortlægger grunde, både ud fra viden om aktiviteter, der kan have medført en forurening, og ud fra undersøgelser. Hvis Regionen har kendskab til aktiviteter, der kan have medført forurening kortlægges grunden på Vidensniveau 1 (V1). Er der udført undersøgelser, som bekræfter forurening, kortlægges ejendommen på Vidensniveau 2 (V2).

Når Regionen kortlægger ejendomme, føres de ind i et offentligt register. På Regionens hjemmeside under jordforurening, kan man se, om grunden er kortlagt.

Hvis ejendommen kortlægges på V1, og den anvendes til bolig, kan man som ejer anmode Regionen om at undersøge grunden inden for 1 år. Regionen vil herefter udføre undersøgelser på ejendommen. Proceduren beskrives i det kortlægningsbrev, man modtager fra Regionen.

Som udgangspunkt kan man bruge sin grund som hidtil, selvom den kortlægges. Det kan dog være, at man skal lave nogle tiltag for at undgå kontakt med forureningen, eksempelvis at vedligeholde en belægning, eller undgå at bruge haven til at dyrke spiselige afgrøder.

Regionen laver en nuancering af V2-kortlagte boligejendomme med betegnelserne F0, F1 og F2 afhængig af forureningens karakter. Nuanceringen har betydning for, hvilke forbehold der skal tages ved aktiviteter på ejendommen. Nuanceringen og betydningen heraf, kan læses i særskilt folder fra Regionen.

Hvis man ønsker at flytte jord fra en kortlagt ejendom, skal dette anmeldes til Nyborg Kommune. Jorden skal analyseres for forureningskomponenter, og bortskaffes til godkendt modtageanlæg. Det er ejer af ejendommen, der betaler for flytning og analysering af jord. Kommunen anviser jorden efter forudgående anmeldelse.

Har man en kortlagt grund, skal man søge Nyborg Kommune om tilladelse til at bygge og/eller grave på ejendommen. Tilladelsen gives efter §8 i Lov om forurenet jord, og kræves hvis arealanvendelsen ændres til følsom anvendelse – bolig, børneinstitution samt alment tilgængelige arealer. Ligeledes kræves der tilladelse, hvis ejendommen er omfattet af Regionens offentlige indsats. For at man kan få tilladelse til at bygge/grave på en kortlagt ejendom, vil der oftest blive stillet krav om, at der skal udføres undersøgelser på arealet.

Den øverste halve meter jord skal være uforurenet, hvis der bygges bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Det gælder også, hvis der udføres tilbygninger eller andre bygge- og anlægsarbejder på en grund, der i forvejen anvendes til et af ovenstående formål. Alternativt kan der etableres en fast befæstelse – det kan være fliser, asfalt eller lignende. Kravet gælder ikke hvis der laves en tilbygning til et eksisterende 1- eller 2-familieshus.

Hvis man konstaterer en forurening, har man pligt til at underrette Kommunen. Opdager man forureningen under gravearbejde, skal arbejdet stoppes. Arbejdet kan først fortsættes, når Regionen har truffet afgørelse om, hvorvidt grunden skal kortlægges.

Hvis forureninger er sket efter den 1. januar 2001, kan Kommunen meddele påbud til forureneren om at oprense forureningen. For at klarlægge forureningens omfang og årsag, kan kommunen meddele forureneren et undersøgelsespåbud. Påbud meddeles efter jordforureningsloven §§40 og 41.

Region Syddanmarks kort over jordforurening kan ses i marginen.

Kortlagte grunde

I Nyborg Kommune er der på nuværende tidspunkt 258 V1-kortlagte og 236 V2 kortlagte grunde. Ejendommene er kortlagt af forskellige årsager, og typerne af forurening varierer. Der er aldrig to forureninger, der er ens, hverken i styrke, karakter, omfang eller alder. Kortlægning sker efter jordforureningsloven.

V1-kortlægninger er ejendomme, hvor der har været aktiviteter, der kan give anledning til forurening. På disse ejendomme er der således ikke udført undersøgelser, og ejendommen er så længe den er V1-kortlagt ”mistænkt”. Når ejendomme V1-kortlægges, kortlægges hele matriklen. Når V1-kortlagte grunde sidenhen undersøges, er der to scenarier. Det ene er, at grunden udgår af kortlægningen. Det sker, hvis forureningsundersøgelsen bekræfter, at der ikke er forurenet for ejendommen. Det andet scenarie er, at en del eller hele ejendommen kortlægges på V2. Det sker, når forureningsundersøgelsen bekræfter en forurening på ejendommen. Aktiviteter, der kan give anledning til V1-kortlægning er blandt andre trykkeri eller trælasthandel. Olietanke over 6000 L kan også udløse en V1-kortlægning.

V2-kortlagte grunde er ejendomme, hvor Regionen har klare bevismaterialer for, at der har fundet en forurening sted. Det kan eksempelvis være et gartneri eller renseri. På disse ejendomme er der allerede udtaget prøver af jorden, der bekræfter forureningen. Hvis man ønsker at få ophævet en V2-kortlægning, kræver det en oprensning af grunden. Omfanget af oprensningen skal afklares med Regionen, idet Regionen er kortlægningsmyndighed.

Fælles for både V1 og V2-kortlagte grunde er, at de kan være svære at belåne i forbindelse med salg af ejendommen.

Hvis man ønsker at bygge og/eller grave på en kortlagt ejendom, skal man søge Nyborg Kommune om tilladelse til projektet. Tilladelsen gives efter §8 i Lov om forurenet jord, og kræves, hvis arealet skal ændres til følsom anvendelse, herunder bolig, børneinstitution og alment tilgængelige arealer. Hvis Regionen har indsats på ejendommen kræves der også tilladelse efter §8, uanset om der er tale om følsom anvendelse, eller erhverv, idet projekter ikke må vanskeliggøre eller fordyre Regionens senere offentlige indsats. For at der kan meddeles tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord, kræves der ofte en række undersøgelser på ejendommen, der belyser forureningssituationen. Det er undersøgelserne, der danner baggrund for, at Kommunen kan udarbejde en tilladelse til projektet med indeholdende vilkår, der passer til den givne forureningssituation.

I tilladelser efter §8 i Lov om forurenet jord, stilles der vilkår til at projektet skal foregå på bestemte vilkår, ligesom indeklimaet i kommende boliger skal sikres, og at der ikke må være kontaktrisiko på ejendommen. Tilladelserne skal derved sikre, at projektet er sundhedsmæssigt forsvarligt, og lever op til kravene om indeklima og kontaktrisiko.

I Jordforureningslovens §72b stilles der i krav om, at hvis man ændrer arealanvendelsen til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal den øverste halve meter jord skal være uforurenet. Alternativt kan der i stedet etableres varig fast befæstelse i form af eksempelvis fliser. Med mindre der er tale om opførelse af ny bolig, er 1- og 2-familieshuse undtaget af reglen.