Rammebestemmelser for Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Omkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, udlægges som udgangspunkt et konsekvensområde på 500 m. Ændring af konsekvensområdet må bero på en konkret miljømæssig vurdering.

Inden for konsekvensområdet må der ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse, medmindre det gennem nærmere undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt acceptabelt.

Virksomheder som kræver særlige beliggenhedskrav, er normalt omfattet af bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed. Ved meddelelse af virksomhedens miljøgodkendelsen fastsættes vilkår, som sikrer at virksomheden ikke giver anledning til væsentlig forurening og belastning af omgivelserne.