Solenergianlæg

Nyborg Kommune arbejder for at sikre en grøn omstilling af elproduktionen. Det sker bl.a. gennem planlægning for anlæg til produktion af vedvarende energi, bl.a. solcelleanlæg i det åbne land. Planlægningen tager udgangspunkt i, at hensynet til landskaber, kulturmiljøer, natur og naboer fortsat skal sikres.

Nyborg byråd vil understøtte en grøn omstilling af elproduktionen ved at sikre mulighed for placering af store solcelleanlæg i Nyborg Kommune

Nyborg byråd vil ved planlægningen for store solcelleanlæg sikre afskærmning af naboer og sikre landskabs-, kulturhistoriske og naturbeskyttelsesinteresser mod væsentlige påvirkninger.

  1. Anlæg kan ikke placeres inden for følgende udpegninger: Områder til fremtidig byudvikling, fredede områder, fredede fortidsminder, fortidsmindebeskyttelseszonen, strandbeskyttelseslinjen, beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.
  2. Anlæg kan kun placeres inden for følgende udpegninger på baggrund af en konkret vurdering af anlæggets påvirkning på de enkelte udpegninger: Særlige landskabelige beskyttelsesområder (herregårde), større sammenhængende landskabsområder, økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser, potentielle naturområder, sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, kirkebyggelinjer, lavbundsarealer, potentielle vådområder, kystnærhedszonen, særlige geologiske interesseområder, kirkebeskyttelseszoner, særlige kulturhistorisk beskyttede områder, kulturmiljøområder, arealreservation til veje.
  3. Anlægget skal som udgangspunkt placeres med en afstand på minimum 100 m til boligområder i byzone, landsbyer og enkeltbeboelser i det åbne land. Afstanden kan fraviges ned til 25 m, hvis der er eksisterende tæt beplantning eller hvis der foreligger skriftlig accept fra ejeren.
  4. Anlægget skal til alle sider afskærmes af et tæt beplantningsbælte bestående af min. 3 rækker blandede buske og træer. Eksisterende beplantning kan med fordel indgå heri.
  5. Trådhegn omkring anlægget skal som hovedregel etableres på indersiden af beplantningsbæltet. Hegnet skal udføres som et bredmasket, vildthegn, der er hævet over terræn, så det ikke virker som en barriere for mindre dyr.
  6. Der skal efter konkret vurdering etableres faunapassager og økologiske forbindelser gennem anlægget af hensyn til bl.a. vildt og rekreative stiruter. Der skal sikres en hensigtsmæssig afstand til § 3 beskyttede arealer og skovbryn.
  7. Anlægget skal efter konkret vurdering udformes med hensyntagen til kommuneplanens udpegninger til bl.a. lavbundsarealer, geologiske interesseområder og kulturhistoriske interesser. Anlæggets transformerbygninger, teknikskabe o.lign. skal så vidt mulig placeres i en afstand af minimum 25 m til områdets kant.
  8. Anlæggets jorder under solpanelerne skal tilsås med græs og urter. Nyborg Kommune vil arbejde for, at arealerne plejes ekstensivt og økologisk ved afgræsning med dyr eller med høslæt.
  9. Nødvendige serviceveje skal som hovedregel anlægges med grusbelægning.
  10. Solenergianlæg skal fortrinsvis placeres på flade arealer eller arealer med ensidig hældning for at mindske den visuelle og landskabelige påvirkning.

Byrådet har 15. september 2020 vedtaget Politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune. Politikken er udarbejdet i det tværpolitiske udvalg; Udvalget for grøn omstilling. Politikken sætter fokus på 8 af FN’s verdensmål og danner en overordnet ramme for bæredygtig udvikling i Nyborg Kommune de kommende år. Ét af disse er verdensmål 7 for bæredygtig energi.

Politikken beskriver kommunens målsætninger for bæredygtig energi. Det fremgår blandt andet, at kommunen vil arbejde for Klimalovens mål om en 70 % reduktion i CO2-udledningen i 2030. Kommunen vil endvidere arbejde for at blive CO2 neutral i 2035 inden for varme- og elforbruget samt transportområdet og udvikle nye planer for bæredygtig energi, herunder en ny vindmølleplan og en solcelleplan, for at nå dette mål. Gennem disse planer skal der blandt andet findes nye mulige placeringer og arealer til anvendelse for bæredygtige energiformer.

I 2018 udgjorde energi fra vedvarende kilder 11,7 % af det samlede energiforbrug i Nyborg Kommune ifølge en opgørelse fra SparEnergi. De nuværende vindmøller i kommunen (i 2020) producerer, hvad der svarer til ca. 7 % af Nyborg Kommunes samlede elforbrug. Der er i 2020 ingen større solcelleanlæg i kommunen.

Der skal altså sikres en stor stigning i energien fra vedvarende kilder, hvis målet om CO2-neutralitet skal nås i 2035. Større solcelleanlæg kan være en måde at sikre en klimavenlig elproduktion i kommunen.

Solcelleanlæg kan imidlertid have negative landskabelige påvirkninger alt efter, hvor de placeres. Gennemsnitsstørrelsen på solcelleanlæg, vedtaget ved lokalplan i Danmark i 2019, var 85 ha og for 2020 er tallet pr. juni 112 ha. Anlæggene optager altså store arealer, der ellers kan anvendes til landbrug, natur mv. Da anlæggene indhegnes, kan de desuden skabe barrierer for større dyrearter og rekreative brug af det åbne land.

Til gengæld kan arealer, der udtages af landbrugsdrift og overgår til solcelleanlæg medvirke til øget biodiversitet og sikring af grundvandsressourcer, da arealerne ikke gødes eller sprøjtes, men typisk afgræsses. Slutteligt er anlæggene forbundet med en positiv påvirkning på CO2-udledningen, da produktionen typisk erstatter el-produktion baseret på fossile brændsler.

Nyborg Byråd ønsker at give mulighed for store solcelleanlæg i kommunen, hvor det giver mening ift. beskyttelsesinteresser, naboer, visuelle påvirkninger samt en række andre hensyn.

I kommuneplanen udpeges der ikke specifikke områder, hvor der kan planlægges for solenergianlæg. Der udpeges i stedet områder, hvor der ikke kan planlægges for solenergianlæg: Solenergianlæg kan ikke placeres inden for følgende udpegninger: områder til fremtidig byudvikling, fredede områder, fredede fortidsminder, fortidsmindebeskyttelseslinjen, strandbeskyttelseslinjen, beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Solenergianlæg kan kun placeres inden for følgende udpegninger efter en konkret vurdering: særlige landskabelige beskyttelsesområder (herregårde), større sammenhængende landskabsområder, økologiske og potentielle økologiske forbindelser, potentielle naturområder, sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, kirkebyggelinjer, lavbundsarealer, potentielle vådområder, kystnærhedszonen, særlige geologiske interesseområder, kirkebeskyttelseszoner, særlige kulturhistorisk beskyttede områder, kulturmiljøområder og arealreservationer til veje.

For at beskytte naboer til solcelleanlæg, samt sikre økologiske forbindelser på tværs af områderne, sætter kommuneplanen retningslinjer om bl.a. afstand til nabobebyggelse, afskærmende beplantning, trådhegn og faunapassager.