Svindinge

Svindinge ligger ca. 13 km syd for Nyborg, og med ca. 8 km til Storebælt og offentlig badestrand. Svindinge opleves som en hyggelig landsby med kirke, friskole og forsamlingshus samt enkelte lokale erhverv.

Svindinge by ligger på en forhøjning i landskabet, og er omgrænset af lavninger. Svindinge Kirke ligger på det højeste punkt og virker markant og imponerende set fra det omgivende landskab, - især fra herregården Glorup.

Kirken og den lange lige vej fra Glorup markerer den tidligere så tætte forbindelse mellem landsby og hovedgård, som på mange måder er en del af den samme fortælling - der er med til at gøre historien om Svindinge særlig interessant.

Svindinge har et forholdsvist stabilt indbyggertal på ca. 300 indbyggere. Der er lokalplanlagte områder til nye boliger i Svindinge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udviklingsplanlægning for Svindinge

Svindinge indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplanen opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling. Svindinge ligger i byzone. Der er udarbejdet en udviklingsplan for Svindinge, der beskriver beboernes ønsker til forbedringer og udvikling af landsbyen - se link i boksen Eksterne links. 

 

Svindinge skal have gode udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for at leve et aktivt og sundt liv på landet.

Svindinge skal udvikles i overensstemmelse med intentionerne i "Udviklingsplan for Svindinge", der i 2019 er udarbejdet i samarbejde med landsbybeboerne (se link i boksen Eksterne links).

Udviklingen skal ske med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Kulturarven i Svindinge skal kortlægges med henblik på at styrke landsbyernes potentiale for bosætning, turisme, kultur og/eller lokalt erhverv.

Alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

  1. Svindinge skal overføres fra landzone til byzone.
  2. Det fremtidige boligbyggeri skal placeres i de lokalplanlagte områder ved Højvænget og Huslodderne, som angivet på kortet, og i overensstemmelse med principperne i Udviklingsplan for Svindinge. 
  3. Der kan placeres enkelte nye boliger som huludfyldning, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til byens struktur. 
  4. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  5. Miljøet omkring kirken, gadekæret og den fredede bygning "Stiftelsen" (Svendborgvej 71-75) skal bevares, og der skal udvises særlig påpasselighed ved evt. bygningsændringer på de øvrige bygninger omkring gadekæret.
  6. Grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med planlægning for boliger skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
Statisk kort

Bymønster og fremtidige boligområder

Svindinge er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.

Boligområdet ved Højvænget med mulighed for udstykning af 8 parcelhusgrunde fastholdes. Området er lokalplanlagt og beliggende i byzone.

Langs Huslodderne i den nordlige del af Svindinge er der lokalplanlagt et område til boliger med mulighed for mindre hobbylandbrug. Der kan udstykkes 7 parceller med en størrelse på op til 1 ha. Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.

I udviklingsplanen for Svindinge er der udarbejdet en illustrationsplan, der viser, hvordan landsbyen påtænkes udviklet. 

De to udlæg til byudvikling er begge beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Den største del af området ved Højvænget ligger desuden i indvindingsopland og grundvandsdannende opland.

Kulturarv og bevaringsværdige bygninger

I Svindinge er der flere huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie. I Svindinge er det først og fremmest det fredede bindingsværkshus "Stiftelsen", der kræver særlig opmærksomhed. Bygningen er opført af godset Glorup. Den karakteristiske gule bygning med stråtag og den hvidkalkede kirke danner en smuk ramme i området ved gadekæret,

Nyborg Kommune er sammen med Østfyns Museer påbegyndt en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne. Planen skal være med til at skabe overblik og viden om den fysiske kulturarv, så kulturarvsfortællingerne i landsbyer og landdistrikter kan aktives lokalt, herunder Svindinge. I arbejdet med kulturarvsmasterplanen vil der ligeledes blive sat fokus på de bevaringsværdige bygninger.

Se afsnittet om Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner her.

Bevaringsværdige bymiljøer

Området ved kirken, gadekæret og "Stiftelsen" (Svendborgvej 71-75) er et bevaringsværdig bymiljø, der skal bevares og forbedres. Udviklingsplanen for Svindinge forholder sig til disse bevaringsværdige elementer og kommer med bud på, hvordan disse kan styrkes og udvikles.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri bør her  tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv. Det må ikke ske på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. 

Udviklingsplan

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Svindinge, der beskriver beboernes ønsker til forbedringer og udvikling af landsbyen (se link i boksen Eksterne links).

Udviklingsplanen medfører ikke nye udlæg i kommuneplanen i den kommende planperiode. 

Generelt skal udviklingsplanerne sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan og medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og at stagnation og forfald undgås.