Internationalt beskyttede naturområder

Kommuneplanen fastlægger retningslinjer for de internationalt beskyttede områder i Nyborg Kommune.

  1. Inden for de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke gives tilladelse til aktiviteter, der forringer forholdene for de arter og naturtyper, der danner grundlag for udpegningen.
  2. Fysisk planlægning, der omfatter områder af betydning for arter og naturtyper anført på bilag i EU´s habitatdirektiv, kan kun gennemføres, hvis der er foretaget en konsekvensvurdering, der har vist, at planlægningen ikke forringer, beskadiger eller på anden måde har negative konsekvenser for arterne og/eller naturtyperne i områderne.
  3. Indenfor Natura 2000-områderne må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområde, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende eller udlægges nye områder til råstofindvinding. Der kan således ikke tillades indgreb, der medfører forringelser eller forstyrrelser af de naturtyper eller arter, som områderne er udpeget på baggrund af.
Statisk kort

De internationale naturbeskyttelsesområder i Nyborg Kommune indgår i et netværk af særligt værdifulde naturområder i Europa. EF-Habitatområderne udgør sammen med Ramsarområder og EF-fuglebeskyttelsesområder et sammenhængende europæisk økologisk netværk. De internationalt beskyttede områder er udpeget på baggrund af forekomsten af naturtyper og/eller dyre- og plantearter, som kræver beskyttelse på europæisk plan. Der er i områderne særlig fokus på at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som findes på udpegelsesgrundlaget for de enkelte områder.

De 3 Natura-2000-områder i Nyborg Kommune er:

• Habitatområde nr. 115: Østerø Sø
• Habitatområde nr. 117: Kajbjerg Skov
• Habitatområde nr. 118: Søer ved Tårup og Klintholm.

Områderne udgør et samlet areal på 360 hektar.

Jf. miljømålsloven udarbejder staten Natura 2000-planer, som fastlægger målsætninger og retningslinjer for den indsats, som er nødvendig for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus i de internationale naturbeskyttelsesområder og dermed leve op til fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. På baggrund af de statslige Natura 2000-planer udarbejder kommunerne handleplaner, som redegør for, hvordan Natura 2000-planen med indsatsprogram vil blive gennemført i planperioden.

Planlægningen for Natura 2000-områderne er bindende for kommunens øvrige planlægning. Det er sikret, at kommuneplanen ikke er i strid med statens Natura 2000-planer og Natura 2000-handleplanerne, som kommunen har vedtaget i 2017.

De landfaste dele af Natura 2000-områderne indgår i det eksisterende naturnetværk og kommer ligeledes til at indgå i det grønne danmarkskort. Dermed sikres, at områderne er koblet sammen med det øvrige netværk af korridorer og naturområder i kommunen.

Etablering af nye levesteder for dyr og planter, vil først og fremmest blive prioriteret i og op til Natura 2000-områderne og i forhold til udviklingen i de potentielle naturområder. Der skal lægges særlig vægt på at forbedre den økologiske funktionalitet i og imellem de internationale naturbeskyttelsesområder, og for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget på baggrund af.

Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige dyre- og plantearter, som fremgår af direktivets bilag IV. Arterne er beskyttede både indenfor og udenfor de internationale naturbeskyttelsesområder. Der betyder, at den planlæggende myndighed er forpligtet til at redegøre for, hvorvidt der forekommer arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV indenfor de pågældende områder, som vil kunne påvirkes af planer og projekter.