Vandløb, søer og kystvande

Nyborg Kommune har en betydelig og varieret kystlinie med to fjorde samt en række mellemstore og mange små vandløb samt søer, alle med store natur- og rekreative værdier. Flere af disse naturlokaliteter er så påvirket af menneskelig aktivitet, fx gamle spildevandsforureninger samt fysiske spærringer, at fastsatte målsætninger for disse vandsystemer ikke er opfyldt. En målrettet indsat er iværksat via vandområdeplanerne og vil fortsætte de kommende år for at forbedre miljøtilstanden i kommunens vandsystemer.

Forureningen af vandløb, søer og den kystnære del af havet skal mindskes i overensstemmelse med de reduktions- og kvalitetsmål samt tidsfrister, der fremgår af de statslige vandområdeplaner og EU-direktiver.

Levevilkårene for dyre- og plantelivet i vandmiljøet skal forbedres, fx. via restaureringsprojekter i vandløb og forbedret rensning af spilde- og overfladevand.

Der skal arbejdes for at sikre rent overfladevand og forbedre borgernes rekreative muligheder langs vandløb og søer.

Det skal sikres, at den landbrugsmæssige og øvrige erhvervs- og byudvikling sker på et bæredygtigt grundlag med henblik på at minimere miljøbelastningen og i respekt for vandområdernes miljømålsætning.

  1. Vandløb, søer og kystnære havområder, herunder fjorde, skal have et alsidigt dyre- og planteliv, - det vil sige at områderne skal bringes i en god økologisk tilstand, som kun i begrænset omfang udviser forringelser i forhold til uberørte forhold.
  2. I kommuneplanen er der målsætninger for de enkelte vandområder, som er fastlagt ud fra en afvejning af naturinteresser mod andre interesser, fx spildevandsudledning, vand- og råstofindvinding samt rekreative interesser. Gældende målsætninger for vandløb er fastsat i statens vandområdeplaner og de tilhørende bekendtgørelser.
  3. Det skal tilstræbes at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i de mange vandløb i kommunen ved at gennemføre en skånsom vandløbsvedligeholdelse, under hensyntagen til natur- og afvandingsinteresser. Desuden gennemføres restaurerings- og naturplejeprojekter igennem indsatserne i Vandområdeplaner 2017-2021, hvorved der sikres bedre fysiske forhold og reduceres i næringsstoftilførslen.
  4. For at opnå forbedrede forhold for dyre- og plantelivet i kommunens søer vil kommunen tilstræbe, at vedligeholdelse udføres under hensyntagen til naturinteresser.
  5. For kystvande gælder, at disse skal opfylde den generelle målsætning om god tilstand. Det betyder, at kystvande skal være egnet som fiskevand til lyst- og erhvervsfiskeri, samt hvor de naturlige betingelser er til stede som gyde- og opvækstområder for fisk.
  6. Store dele af kommunens kyststrækning er udpegede badevandsområder. I badevandsområderne skal vandkvaliteten leve op til badevandsdirektivets krav, herunder hygiejnisk kvalitet. (Se kommunens badevandsprofiler via linkboksen).
  7. Der skal sikres gode fysiske forhold i de kystnære havområder, herunder at kvalitetskravene til skaldyrsvand, jf. EU-direktiv, skal være opfyldt, hvor de naturlige betingelser er til stede.
  8. Der skal ved målrettet indsats, som bl.a. omfatter fastsættelse af relevante og nødvendige udlederkrav til virksomheder og en optimering af drift/teknologier på renseanlæg sikres, at der opnås et højt beskyttelsesniveau mod forekomst af uønskede miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.
Statisk kort

Vandområdeplanerne

Målene for kvaliteten af alt overfladevand fastsættes i de statslige vandområdeplaner, jf. miljømålsloven. Vandområdeplanerne og de tilhørende bekendtgørelser indeholder målsætninger for kystvande, søer og vandløb.

Vandløb

De af vandløbene i Nyborg kommune, der er omfattet af vandområdeplaner, har god tilstand som målsætning. Det betyder, at de skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Tilstanden skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af spildevandsudledning, vandindvinding eller andre kulturbetingede påvirkninger. Der er flere vandløbsstræk i Nyborg kommune som i dag har en bedre tilstand end den krævede i vandområdeplanerne. I de vandløb skal tilstanden som minimum opretholdes.
I de vandløb, hvor der i dag ikke er målopfyldelse, skyldes det hovedsagelig dårlige fysiske forhold, spærringer samt udtørring i visse vandløb.

De fleste vandløb er registreret efter naturbeskyttelseslovens § 3. Disse vandløb kan dog stadigvæk vedligeholdes efter gældende regulativer, fx i form af grødeskæring og fjernelse af aflejringer.

De vigtigste indsatsområder vil fortsat være en generel forbedring af de fysiske forhold ved åbning af rørlagte vandløbsstrækninger, fjernelse af spærringer, genslyngning af vandløb, udlægning af sten og grus m.v. i henhold til vandområdeplaner 2017-2021 og indsatsprogrammet hertil.

Søer

Målsatte søer skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Tilstanden skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af spildevandstilledning, vandindvinding eller andre kulturbetingede påvirkninger også kaldet tilstandsklasse ”God”.

Søer påvirkes især af store tilførsler af næringssalte, hvilket i de fleste tilfælde er årsagen til at tilstanden er dårlig og ikke lever op til målsætningen. Især fosfor giver anledning til kraftig vækst af mikroalger, der gør vandet uklart. Frigivelse af næringssalte, især fosfor fra bundsediment samt vandstandssænkning og stor bestand af fredfisk, medvirker tillige til den dårlige tilstand i søerne.

Selvom der er 4 søer, som er målsatte i vandområdeplanerne, er ingen af søerne omfattet af indsatser i vandområdeplanerne.

De vigtigste indsatsområder for søer i Nyborg kommunens vil derfor fortsat være et arbejde med at sikre at evt. oprensninger foretages på hensigtsmæssige tidspunkter og håndhævelse af naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Kystvande

For kystvande gælder, at disse ikke opfylder den generelle målsætning om god tilstand. Det skyldes påvirkning af næringssalte, som medfører algevækst, undervandsvegetation domineret af trådalger og søsalat samt artsfattig bundfauna. I Holckenhavn Fjord ses en sådan algevækst og artsfattig bundfauna. I den indre del af Nyborg Fjord er niveauet af miljøfremmede stoffer så betydelig, at det påvirker dyrelivet, så målsætningerne af denne grund ikke er opfyldt.

De vigtigste indsatsområder for kystvandene vil være vandområdeplanernes fokus på at formindske tilførslen af næringsstoffer fra oplandene til kystområderne ved anlæggelse af vådområder. Herudover så vil en reducering af forureningen fra punktkilder, der belaster kystvandene via å-udløb, regnvandsudløb, og spildevandsaflastninger fra overløbsbygværker også medvirke til at forbedre tilstanden.

Eksterne links

Badevand og -strand