Bymønster og byudvikling

Kommuneplanen angiver den fremtidige struktur i Nyborg Kommune. Strukturen er baseret på retningslinjer for, hvordan de enkelte byer skal udvikle sig i samspil med hinanden. Dette såkaldte bymønster er grundlaget for den samlede udvikling af hele kommunen. Nyborg er hovedcenter og hovedbyen i kommunen og på hele Østfyn. Ullerslev og Ørbæk er lokalcentre. 10 landsbyer udlægges som landsbyer i byzone med mulighed for begrænset byvækst. Det er: Langtved, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Ellinge, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Herrested/Måre, Frørup, Tårup og Svindinge. Herudover afgrænses 11 af de mindste landsbyer, og de resterende bymæssige bebyggelser sidestilles med den fritliggende bebyggelse i landzonen.

 

Nyborg by skal styrkes som det naturlige center og trafikale knudepunkt på Østfyn med fokus på varieret bosætning, erhvervsudvikling, kulturarv, attraktivt byliv og rekreation.

Ullerslev og Ørbæk skal forblive aktive lokalcentre, hvor den nødvendige offentlige- og private service er til stede.

De mellemstore og mindre landsbysamfund skal så vidt muligt fastholdes som levende, smukke og sunde lokalmiljøer med udgangspunkt i de lokale ressourcer.

I forbindelse med udviklingen af byer og landsbyer i bymønstret skal det overvejes, hvordan de enkelte bysamfund kan styrkes gennem en målrettet fornyelse med udgangspunkt i bysamfundenes eksisterende kvaliteter og bevaringsværdige bebyggelse.

Uhensigtsmæssig byspredning skal undgås ved at samle byvæksten i det angivne bymønster.

Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag med udgangspunkt i FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Det betyder, at der skal tages vidtstrakte hensyn til natur og miljø, hensigtsmæssige infrastrukturelle løsninger, energibesparende- og klimatilpassede løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet.

I forbindelse med byudviklingen skal der være mulighed for at indtænke alternative bebyggelsesformer og -tætheder, der begrænser arealforbruget og kan imødekomme efterspørgslen på nye boligtyper. Muligheder for funktionsblanding skal ligeledes indtænkes, så der skabes mere liv og aktivitet i boligområderne

  1. Nyborg er hovedbyen, hvor der udlægges byzonearealer til hovedparten af det forventede antal nye boliger i perioden 2020-2032. Nyborg by rummer kommunens hovedcenter med funktioner, der omfatter hele kommunen. I Nyborg by udlægges desuden byzonearealer til detailhandel, kontorer, produktionsvirksomhed og større virksomheder inden for transport, en gros og lager m.v.
  2. Ullerslev og Ørbæk er lokalcentre, hvor der forudsættes opført ca. 15 pct. af det forventede antal nye boliger. I begge byer gives muliges for udvikling af offentlig service, detailhandel, ligesom der udlægges byzonearealer til mindre erhvervsvirksomheder som håndværk, værksteder, lager, m.v.
  3. Aunslev, Skellerup, Langtved, Ellinge, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Herrested/Måre, Frørup, Tårup og Svindinge er alle fremtidige landsbyer i byzone med mulighed for udlæg af arealer til byvækst.
  4. I de andre afgrænsede landsbyer kan der opføres enkelte boliger i landzone inden for rammer, der er afstukket i kommuneplanen.
  5. Nye byudviklingsområder udlægges på baggrund af et forventet behov i planperioden og i relation til den hidtidige udvikling.
  6. Byudviklingsområderne skal etableres i umiddelbar tilknytning til den eksisterende by (udvikles indefra og udefter), og rummeligheden i allerede udlagte byzonearealer skal så vidt muligt udnyttes, før der udlægges nye byzonearealer.
  7. Byudviklingen skal planlægges under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighed for kollektiv trafikbetjening.
  8. I løbet af planperioden skal det vurderes, om der i kommuneplanen skal udpeges mulige byfornyelsesområder og eventuelle områder for byomdannelse.
  9. Der skal fortsat udarbejdes konkrete udviklingsplaner for landsbyerne med hovedvægt på de nævnte byzone-landsbyer i bymønstret - i samarbejde med de berørte borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer.

Den fysiske udvikling af Nyborg Kommune bygges op omkring et bymønster med Nyborg som den naturlige hovedby, Ullerslev og Ørbæk som to levende lokalcentre for henholdsvis kommunens nordlige og sydlige del, samt 10 landsbyer, hvor der åbnes mulighed for en tilpasset byudvikling. I de øvrige landsbyer vil der fortsat kunne etableres enkelte boliger efter anvisningerne i kommuneplanens rammer for de pågældende områder.

Bymønstret er et udtryk for en generel udvikling i samfundet i de seneste mange år – flytningen fra land til by. I dag taler man om den dobbelte urbanisering, hvor bycentre som hovedregel vokser – om det så er lokale, regionale eller nationale bycentre. Det er almindelig kendt, at de store byer såsom København og Odense vokser markant i disse år, men også købstæder med god adgang til infrastruktur vokser. Der er ikke tegn på en opbremsning i denne udvikling. I Nyborg Kommune kommer den dobbelte urbanisering også klart til udtryk: Den positive befolkningsudvikling i kommunen er hovedsageligt baseret på fremgang i Nyborg og til dels Ørbæk. Denne tendens forventes at fortsætte.

Befolkningsprognose 2021 beregner en stigning i befolkningstallet i Nyborg Kommune på 234 borgere frem mod 2032. Denne stigning dækker over en forventet stigning på 665 borgere i Nyborg by, 238 borgere i Ullerslev og 135 borgere i Ørbæk, og et fald i indbyggertallet i særligt landområderne. Der er stor forskel landsbyerne imellem; i nogle landsbyer forventes fremgang eller status quo og i andre forventes tilbagegang.

Nyborg by er det centrale omdrejningspunkt på Østfyn - både geografisk og trafikalt. Mere end halvdelen af kommunens indbyggere bor i Nyborg by, og de fleste arbejdspladser, offentlige funktioner, butikker og kulturelle aktiviteter ligger her. Nyborg by er et trafikalt knudepunkt med motorvej, jernbane og dybvandshavn, og ca. 5.000 personer pendler hver dag fra Nyborg Station. Som hovedby i Nyborg Kommune skal Nyborg by på den ene side finde sin plads i det overordnede bymønster på hele Fyn, og på den anden side udgøre det naturlige center for hele Nyborg Kommune med hensyn til offentlig- og privat service, kultur, detailhandel, erhvervsudvikling og bosætning. Udviklingen af Nyborg by er tæt forbundet med realiseringen af kulturarvssatsningen "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte", hvor kulturarven er en vigtig styrkeposition i kommunens bosætningsstrategi. 

I forbindelse med udviklingen af bymønstret vil der ske en løbende vurdering af behovet for byfornyelse i byer og landsbyer herunder støttemuligheder i henhold til lovgivningen. En egentlig udpegning af byfornyelsesområder vil ske i form af kommuneplantillæg. Det samme gælder eventuel udpegning af mulige byomdannelsesområder, hvor områder, der i dag er miljøbelastede (erhvervsområder, havneområder m.v.), skifter status til f.eks. boligområder, rekreative formål eller anden ikke-miljøbelastende anvendelse.

Læs mere om Nyborg by her.

Ørbæk og Ullerslev er to velfungerende og velforsynede byer med den nødvendige offentlige og private service. De to byer har en væsentlig rolle at spille som bindeled mellem Nyborg by som kommunecenter og landsbyerne og landdistrikterne.

Læs mere om Ørbæk her og om Ullerslev her.

Bymønstret udtrykker en klar og entydig rollefordeling mellem kommunens forskellige byer. Bymønstret skal danne rammen for en decentral udvikling, hvor der så vidt muligt skal kunne opretholdes gode og kvalitative bosætningsmuligheder i de enkelte landsbyer. Hvis denne decentrale struktur skal fastholdes og udvikles, er det afgørende, at der er fokus på Ørbæk og Ullerslev med hensyn til offentlig og privat service, kollektiv trafik, bymiljø samt kvalitet i bosætningen.