Erhvervsområder i Nyborg

Kommuneplanen lægger op til en lokalisering af lettere erhverv på de bynære arealer og med mulighed for tungere erhverv i de eksisterende områder Erhvervsområde Vest og Hjulby ved motorvejen samt Lindholm Havn. Hotel- og konferenceerhvervet skal ligeledes tilgodeses med hensyn til attraktiv lokalisering og gode udvidelsesmuligheder.

Nyborg er kommunens naturlige centrum for erhverv, beskæftigelse, handel, turisme og infrastruktur, og Nyborg skal også fremover være lokomotiv for erhvervsudviklingen i kommunen.

Bosætning og erhvervsudvikling i Nyborg by skal understøtte hinanden og medvirke til at skabe flere og bedre arbejdspladser.

Byrådet ønsker, at der til enhver tid er ledig og attraktivt beliggende erhvervsjord i Nyborg, hvor den gode tilgængelighed og centrale beliggenhed i landet udnyttes.

 1. Erhvervsområde Vest udbygges mod vest og afsluttes mod Hjulbyvej til erhvervsvirksomheder indenfor afstandsklasse 1 til 5, hvor områdets yderkanter skal forbeholdes erhvervsvirksomheder indenfor afstandsklasse 1 til 2, primært facadeerhverv (salg, udstilling og administration mv).
 2. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen. Før der lokalplanlægges, skal kommunen fastlægge overvågningstiltag for grundvandet. Overvågningen skal ske for at kunne gribe ind, hvis strømningsretningen ændres, eller hvis der sker forurening. Til imødegåelse af eventuel grundvandsforurening fra Erhvervsområde Vest og Erhvervsområde ved Hjulby gælder følgende krav, der skal indskrives i lokalplanen:
  * Virksomheder, der fremstiller, forarbejder, oplagrer, distribuerer eller i større omfang anvender olie- eller kemikalieprodukter kan ikke etableres indenfor det udlagte areal.
  * BNBO skal friholdes for en arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening.
  * På eventuelt kommunalt ejede arealer skal tinglyses forbud mod brug af pesticider.
  * Der skal gennemføres oplysningskampagner for grundejere mod brug af pesticider.
  * Området skal forsynes med fjernvarme eller anden klimavenlig opvarmningsform.
  * Området skal kloakeres med skærpede vilkår til tæthed.
  * Regnvandsbassiner skal etableres med en tæt membran, der er godkendt af grundvandsmyndigheden.
  * Faskiner til nedsivning af tagvand skal etableres til sikring af grundvandsdannelsen.
  * Tagmaterialerne må ikke forurene tagvandet (undgå blyinddækning, tjære eller kobbertagrender).
  * Overfladevand fra veje- og parkeringsarealer skal opsamles og afledes særskilt med forudgående forbedret rensning.
  * Eventuelle støjvolde skal etableres med ren jord.
  * Overvågningen af grundvandet skal fastholdes så længe boringerne anvendes i drikkevandsforsyningen.
 3. Erhvervsområde ved motorvejen øst for Hjulbyvej skal udvikles inden for rammerne af lokalplan nr. 75 med fokus på trafiktunge virksomheder med behov for synlighed indenfor afstandsklasse 1 til 6.
 4. Erhvervsområde ved Lindholm Havn skal udvikles med fokus på erhvervstyper med behov for skibstransport.
 5. Erhvervsområder nord for Storebæltsvej skal udvikles til erhvervstyper, der hensigtsmæssigt kan indpasses i forhold til byens primære indfaldsvej (dvs. hotel og konference, kontorerhverv, restauranter, persontransport, pengeinstitutter, forsikring forretningsservice, offentlig administration, sundhed og kultur og lign.) indenfor afstandsklasse 1 til 2.
 6. Nyborg Havn skal fastholdes som regional godstrafikhavn i overensstemmelse med gældende lokalplaner og mål og intentioner i ADP's (Associated Danish Ports A/S's) planer for Nyborg Havn. Se opslag om havne her.
 7. Hotel- og konferenceerhvervene i Nyborg skal så vidt muligt sikres nødvendige muligheder for udvikling, så efterspørgslen inden for denne sektor kan imødekommes.
 8. I forbindelse med erhvervsudvikling langs overordnede veje med stor synlighed skal der tilstræbes et visuelt ordnet helhedspræg på baggrund af beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet. Der skal sættes særlig fokus på forskønnelse af Storebæltsvej som den vigtigste indfaldsvej til byen i forbindelse med helhedsplanen for stationsområdet og udviklingen af området ved "Lynfrosten".
 9. Udpegning af arealer til virksomheder mv., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, skal ske på baggrund af en konkret vurdering af omgivelsernes miljøfølsomhed.
 10. Der kan udlægges arealer i erhvervsområder for særligt vandforurenende erhverv, hvor spildevandet i videst muligt omfang skal tilsluttes Nyborg Centralrenseanlæg.
Statisk kort

Nyborg by er kendetegnet ved et stærkt erhvervsliv, der spænder fra større industrivirksomheder til mindre fødevarevirksomheder. En stor del af virksomhederne ligger centralt placeret i Nyborg by tæt på motorvej og Storebæltsbro.

Byrådet har vedtaget en vækstpolitik "FREMAD i Nyborg Kommune - SAMMEN om vækst og udvikling 2016-2020". Vækstpolitikken kan ses via link i linkboksen på denne side.

Erhvervsområde Vest

Erhvervsområde Vest ligger med god trafikal kontakt til det overordnede trafiknet. Der vil efter behov blive udarbejdet lokalplaner for en udvidelse af Erhvervsområde Vest ud til Hjulbyvej. Den samlede rummelighed i kommuneplanen er på ca. 50 ha (inkl. restrummelighed i eksisterende rammelagte arealer og de viste perspektivarealer). På lang sigt ønskes Erhvervområde Vest afsluttet på et areal vest for Hjulbyvej (Se Samlet udviklingsplan for Nyborg).

Området er beliggende i kystnærhedszonen samt indenfor sammenhængende landskabsområde. De landskabelige interesser vurderes ikke at blive væsentligt påvirket. Med erhvervsarealet placeret væk fra kysten samt bag eksisterende erhvervsarealer, vurderes dette at kunne ske uden negativ påvirkning af kystnærhedszonen.

Erhvervsområde Vest ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Hjulby Bro Vandværk. Grundvandet og indvindingen i Nyborg skal sikres nu og i fremtiden. Kommunen har derfor foretaget en nærmere vurdering af grundvandsrisiko ved erhvervsudvikling på arealerne. Eventuel forurening som følge af erhverv på arealerne skønnes at kunne udgøre en risiko for drikkevandsindvindingen på Hjulby Bro Vandværk. Derfor er der fastlagt en række vilkår for udbygning af området, herunder at virksomheder, der fremstiller, forarbejder, oplagrer, distribuerer eller i større omfang anvender olie- eller kemikalieprodukter kan ikke etableres indenfor det udlagte areal.

Erhvervsområdet ved Lindholm Havn

Området omfatter dybvandshavnen ved Lingholm Havn, der ejes af ADP (Associated Danish Ports A/S) samt tilgrænsende erhverv ved Delfinvej og Lindholm Havnevej, bl.a. Ekokem A/S (tidligere Kommune Kemi). Havneområdet ønskes udviklet i overensstemmelse med gældende lokalplaner og ADP's planer for udviklingen af Nyborg Havn. Se Kommuneplanens afsnit om havne her.

Erhvervsområderne skal planlægges og udvikles efter principperne om afstandszonering og virksomhedsklassificering. Afstandszoneringen skal medvirke til at adskille forurenende og mindre forurenende aktiviteter og sikre erhvervsområdet mod nabokonflikter med tilstødende områder med miljøfølsomme anvendelser, fx. boligområder.

Afstandszonering og virksomhedsklassificering - se her.

Erhvervsområder ved motorvejen

Lokalplan nr. 75 for erhvervsarealet ved motorvejen øst for Hjulbyvej omfatter et ca. 27 ha stort areal, der endnu ikke er fuldt udviklet. Erhvervsområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsopland til Hjulby Bro Vandværk samt inden for 300 m og tæt på BNBO til den ene af vandværkets boringer. En del af området ligger i det grundvandsdannende opland til Hjulby Bro Vandværk. I området kan opføres bebyggelse til transportorienterede formål, industri-, lager-, kontor- og værkstedsvirksomheder. Endvidere kan der opføres bebyggelse til forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de enkelte virksomheder. I områdets sydvestlige hjørne kan opføres et hotel. For at beskytte grundvandet er fastlagt en række vilkår for udbygning af området, herunder at virksomheder, der fremstiller, forarbejder, oplagrer, distribuerer eller i større omfang anvender olie- eller kemikalieprodukter kan ikke etableres indenfor det udlagte areal.

Byrådet ønsker at åbne nye alternative muligheder for en erhvervsudvikling i Nyborg til sikring af nye arbejdspladser. I de seneste år har antallet af arbejdspladser i Nyborg Kommune været faldende modsat landsgennemsnittet. Byrådet ønsker at vende denne negative udvikling ved at sikre optimale muligheder for lokalisering af nye virksomheder med en naturlig interesse i en central placering i landet med god kontakt til den overordnede infrastruktur (bane, motorvej, dybvandshavn).

Byrådet ønsker derfor, at der kan ske en erhvervsudvikling langs motorvejen ved Hjulby, som en naturlig forlængelse af det nuværende erhvervsområde. Byrådet betragter generelt en erhvervsudvikling omkring motorvejen som en hensigtsmæssig løsning på både trafikale og miljømæssig problemer. I relation til en bæredygtig udvikling, hvor energiforbruget og CO2-udslippet ønskes nedbragt, er det Byrådets klare opfattelse, at der kan opnås væsentlige samfundsmæssige gevinster ved at prioritere arealer langs motorvejen til lokalisering af erhverv med et stort transportbehov.

I den forbindelse er Nyborg velbeliggende med let adgang til både motorvej, jernbane og dybvandshavn.

Byrådet vil fortløbende arbejde politisk for at fremme denne udvikling, der for øjeblikket ikke er mulig grundet de statslige interesser i kommuneplanlægningen, hvor udlæg af nye arealer til erhverv langs motorvejene ønskes begrænset.