Geologi

Geologien betyder læren om jorden, men handler ikke kun om sten og jord. Geologi handler også om hvordan havet, floderne, vinden og klimaet har påvirket fortidens dyre- og planteliv, landskabets ydre form og hvad der er indeni. Kommuneplanen opstiller mål og retningslinjer for de geologiske interesser i Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune støtter formidlingen af landskabets dannelseshistorie ved at udpege og beskytte lokaliteter med stor geologisk fortælleværdi.

Geologiske interesseområder som tunneldale, åse, israndsbakker m.fl. samt profiler (skrænter og klinter med synlige jordlag) med særlige geologiske interesser skal beskyttes, bevares og synliggøres. Det skal sikres, at der tages hensyn til de særlige geologiske interesser ved planlægning af bygge- og anlægsarbejder, skovrejsning, råstofindvinding, kystsikring m.v. i det åbne land.

  1. De særlige geologiske interesseområder må ikke forringes ved sløring eller ødelæggelse af gravning eller ved etablering af bebyggelse, tekniske anlæg, skovrejsning m.v.
  2. Lokaliteter med værdifulde geologiske profiler, herunder værdifulde kystprofiler, der særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning, den geologiske historie eller de geologiske processer, skal søges bevaret og beskyttet.
Statisk kort

Geologien spiller en betydelig rolle i vores hverdag, selvom de fleste måske sjældent tænker over det. Udformningen af landskaber og jordbund er afgørende fundamenter for plante- og dyrelivet, for menneskets bosætning gennem tiderne og for udnyttelsen af de mineralske råstoffer. De geologiske lag afspejler desuden udviklingen i naturforholdene, herunder klimaet, op gennem Jordens historie. Det er derfor vigtigt, at man til stadighed kan opleve, undersøge og formidle den geologiske historie, som landskabet er et resultat af.

Bakker, dale og andre landskabselementer fortæller om den sidste istids formning af det fynske landskab, mens kyststrækningen med strande, odder og klinter giver viden om de processer, som konstant forandrer kystlinjen.

Landskaber med varierende geologiske elementer har stor betydning for vores oplevelse af og forståelse for, hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Mange geologiske landskabsdannelser har samtidig høj landskabelig og rekreativ værdi på grund af deres særpræg og skønhed. Geologiske profiler kan blotlægges ved kysterosion eller ved råstofgravning og kan være af stor geologisk værdi, der samtidig fortæller om landskabets opbygning.

I planperioden vil Nyborg Kommune arbejde for at udpege geologisk værdifulde lokaliteter og gennemføre en formidling af landskabets udviklingshistorie. For hver lokalitet vil der blive udarbejdet forslag til en forvaltningsplan.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en oversigt over værdifulde geologiske områder i Danmark. I Nyborg Kommune er følgende geologiske interesseområder udpeget:

Sallinge Ås - Ørbæk

Området strækker sig fra Storebælt i øst til Jordløse Bakker i vest. Landskabet er dannet i den sidste istid. I Nyborg Kommune omfatter området Ørbæk-, Kongshøj- og Kastel Tunneldale. Dalene er dannet af smeltevand, der løb i tunneller under Storebæltsgletcheren. Mod vest udmunder tunneldalene i hedesletten ved Gislev. Hele strækningen er et meget klassisk forløb med tunneldale, smeltevandsdale og sletter og rummer stor forsknings-, undervisnings- og besøgsmæssig værdi.

Holckenhavn - Slipshavn

Lokaliteten omfatter dels den havdækkede åmunding,: Holckenhavn Fjord, dels Knudshoved halvøen. Holckenhavn Fjord nåede i stenalderhavets tid ind til Bynkel, men den indre del er i dag et inddæmmet og stærkt beskyttet farvand. Klinterne syd for Holckenhavn kan fremvise en lagserie med moræner fra de betydningsfulde isfremstød i sidste istid. Knudshoved halvøen er opbygget af marint forland omkring et par holme fra istidslandskabet.

Holckenhavn Fjord udgør den nordlige, druknede udmunding af Fyns store tunneldalsystem og er i kraft heraf et værdifuldt landskab. Knudshovedhalvøen er et illustrativt eksempel på et typisk østdansk kystlandskab, der stadig er dynamisk aktivt trods den nærliggende broforbindelse.

Åhuse

Ved Åhuse udmunder en af Fyns karakteristiske tunneldale, Kongshøj Tunneldal, der er den sydøstlige gren af Fyns største dræningssystem for smeltevand fra istidens slutning. Systemet gennemskærer Fyn i øst-vestlig retning og rummer bl.a. Sallinge Ås, Ringe Smeltevandsdal og Gislev Smeltevandsslette.Lokaliteten er primært værdifuld i kraft af dens egenskab som Fyns største dræningssystem for smeltevand fra istidens slutning, men også i kraft af den landskabelige skønhed.

Sludegård

Nordøst for Frørup ligger Sludegård. Her udspringer en kilde i en dalskrænt. Kildevandet indeholder kalk og mangan, der udfældes som vandret stribet kildekalk (i gamle dage hed det frådsten), hvori der er aftryk af blade, grene og ferskvandssnegle og -muslinger. På et ca. 0,15 km2 fladt område neden for skrænten er der aflejret 4½-6 m kalk., Kildekalk i tykkere lag findes kun få steder i Danmark, så derfor har stedet forsknings- og undervisningsmæssig værdi.