Bymidten og havnen i Nyborg

Bymidten og havnen er to af byens største attraktioner. I Kommuneplanen sikres bymidtens historiske egenart og de bynære og bymæssigt bebyggede havnearealer som en sammenhængende del af bymidten.

Udviklingen af bymidten og havnen skal ske i overensstemmelse med intentionerne i kulturarvssatsningen "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte" samt kulturarvsmasterplanen for Nyborg.

Nyborgs historiske egenart som købstad, konge- og fæstningsby skal styrkes ved en bevidst og aktiv planlægning med udgangspunkt i projekt "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte".

Bykernen, Torvet, slottet og voldanlægget skal udvikles og styrkes med hensyn til aktiviteter, oplevelser og bymiljø af høj kvalitet til glæde for både kommunens borgere og besøgende.

De bynære havnearealer skal udvikles som en sammenhængende og urban del af bymidten, der styrker den samlede oplevelsesværdi.

Området mellem Nyborg Station og bykernen skal planlægges, så de mange interesser i området tilgodeses, og byen bindes bedre sammen.

Byen

 1. Det historiske bymiljø indenfor voldende skal bevares og styrkes med udgangspunkt i lokalplan nr. 306 for Nyborg bykerne, og Kulturarvsmasterplanen for Nyborg by.
 2. Bymiljøet og offentlige byrum skal løbende styrkes og forbedres, så der skabes rammer af høj kvalitet for nye aktiviteter og oplevelser med respekt for det historiske udgangspunkt.
 3. Nyborg Kommune udarbejder en Kulturarvsmasterplan, der skal sikre, at udviklingen i specielt den historiske bykerne respekterer intentionerne i projekt "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte" og bestræbelserne på at opnå optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste.
 4. De områder, der i særlig grad er væsentlige for fortællingen om Nyborg som gammel kongeby og trafikalt knudepunkt, vil fremgå af Kulturarvsmasterplanen. Disse områder vil efterfølgende blive indarbejdet i kommuneplanen med kommuneplantillæg og evt. nødvendige lokalplaner.

Detailhandel

 1. Bymidtens handelsliv skal opretholdes og styrkes i de primære strøggader.
 2. Der skal på baggrund af en ny detailhandelsanalyse træffes beslutning om den fremtidige detailhandelsstruktur i Nyborg by, der skal indarbejdes som et tillæg til kommuneplanen.

Havnen og stationsområdet

 1. De bynære havnearealer skal udvikles med bebyggelser og udearealer af høj arkitektonisk kvalitet, og hvor den offentlige tilgængelighed i form af sammenhængende promenadeforløb langs vandet, stiforbindelser, pladser og rekreative muligheder prioriteres højt.
 2. Byudviklingen på de tidligere DSB-arealer skal ske på baggrund af en helhedsplan, der skal sikre bebyggelser og byrum, der både underbygger de stedlige kvaliteter i området og formidler overgangen mellem byen og vandet. Helhedsplanen kan ses via link i linkboksen.
 3. De tidligere DSB-værksteder mod Holmens Boulevard skal bevares og anvendes til erhvervsformål (destilleri) samt kulturelle og oplevelsesmæssige formål og medvirke til at skabe sammenhæng mellem bymidten og havnearealerne via en offentlig bypark ved Færgevej.
 4. Nyborg Marina skal udvikles i overensstemmelse med "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016", der kan ses i linkboksen.
 5. I samarbejde med alle berørte parter skal der udarbejdes en helhedsplan for området ved Nyborg Station og de omkringliggende arealer, der har fokus på en optimering af den trafikale afvikling, parkering, trafiksikkerhed, æstetiske og grønne løsninger og sammenhæng med kulturarvssatsningen.

Generelt

 1. Sundhed, bæredygtighed og klimatilpasning skal fremmes og indtænkes i alle planløsninger, fx. ved indretning af offentlige friarealer, aktivitetspladser, anlæg af stier, orientering og udformning af bebyggelse, energibesparende foranstaltninger, handicapvenlige løsninger, reduktion af støj mv.

Bymidten

Bymidten i Nyborg er præget af slottet og det historiske fæstningsanlæg med voldgrav, der omkranser den historiske bykerne. Området inden for voldene består af den historiske del omkring slottet og Slotsgade og de primære forretningsgader Nørregade, Mellemgade og Kongegade. Området er unikt og bevaringsværdigt og udtrykker Nyborgs historie samtidig med det udgør et levende bymiljø med butikker, restauranter, kulturelle og offentlige funktioner.

Nyborgs historiske bykerne og slottet med det omkringliggende voldterræn er et vigtigt og identitetsskabende midtpunkt i Nyborg by. Der er et livligt og stemningsfuldt købstadsmiljø med mange bevaringsværdige huse og byrum. Det centrale detailhandelscenter er beliggende indenfor voldene med et bredt udvalg af specialbutikker.

Lokalplan nr. 142 er udarbejdet for at sikre de bevaringsværdige bygninger og miljøet i den historiske bykerne inden for voldene, primært med hensyn til facader og skilte. Byrådet arbejder løbende med at forbedre de offentlige byrum, bl.a. renovering af Torvet i samarbejde med slotsprojektet og alle berørte parter. Dette arbejde følges op i kulturarvsmasterplanen, der skal anvise og konkretisere, hvordan det historiske miljø kan bevares og udvikles. Kulturarvsmasterplanen er en vigtig del af ansøgningen om optagelse på UNESCO's verdensarvsliste.

Nyborg Slot rummer et stort udviklingspotentiale med mange muligheder for at styrke de eksisterende tilbud. Byrådet betragter slottet som et fyrtårn for markedsføringen af kommunen og udviklingen af turisterhvervet. Derfor har projekt "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte" højeste prioritet, og den løbende udvikling af byen skal respektere de historiske rammer for projektet, der skal sikres i kulturarvsmasterplanen.

Havnen og Stationsområdet

De bynære havnearealer og området langs Storebæltsvej og ved stationen er under omdannelse. Arealerne skal udvikles som en urban og sammenhængende del af bymidten, hvor der åbnes mulighed for nye boligbebyggelser og udvidelse af den offentlig- og private service, herunder detailhandlen.

Nyborg Marina moderniseres i 2017-2019 for ca. 90 mio. kr. Alle faciliteter renoveres, og der bygges nye klubhuse, så der sikres et rekreativt område for alle, både fastboende og turister. Helhedsplanen for Nyborg Marina kan ses via linket i linkboksen.

De tidligere DSB-færgelejearealer er sammen med Vesterhavnen et byomdannelsesområde med mulighed for opførelse af yderligere ca. 400 boliger. Der er vedtaget en helhedsplan for udviklingen af disse arealer, der skal sikrer en sammenhængende og urban udvikling, der skaber kontakt til vandet og Knudshovedvejskvarteret og med stor offentlig tilgængelighed. Ved Tømmergraven skal der integreres en lystbådehavn i forbindelse med udbygningen af Midterpieren. Der er godkendt projekt for en boligbebyggelse på den sydlige del af Midtermolen. I forbindelse med realisering af denne bebyggelse vil lystbådehavnen i Tømmergraven blive realiseret. Helhedsplanen kan ses via link i boksen Eksterne links.