Skellerup

Skellerup ligger 5 km syd for Ullerslev med kirke, idrætsplads og forsamlingshus.

Afstanden til Nyborg er ca. 10 km. Ved anlæggelse af motorvejen over Fyn, blev Skellerup Byvej afbrudt syd for herregården Hindemae, og den gennemgående trafik blev ledt uden om landsbyen.

Landsbyen har de seneste år stabiliseret sig med et befolkningstal på ca. 350 indbyggere. Skellerup opleves som en aktiv og levedygtig landsby med enkelte virksomheder og lokale erhverv.

Boligbyggeriet i landsbyen er sket i nærheden af skolen, der blev nedlagt som folkeskole i 2011 i forbindelse med gennemførelsen af en ny skolestruktur i kommunen. Skolen anvendes i dag som specialskole (Nyborg Heldagsskole).

Boligbyggeriet i Skellerup har de seneste år været koncentreret ved Hovmarken, og det fremtidige boligbyggeri skal placeres på et lokalplanlagt areal syd for Hovmarken. Der er desuden mulighed for byfortætning med indpasning af nye boliger i landsbyen syd for kirken ved Skellerup Byvej. Her vil byrummet kunne understøttes og kvalitetsforbedres med enkelte nye boliger, der er tilpasset det eksisterende landsbymiljø.

Udviklingsplanlægning for Skellerup

Skellerup indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplanen opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling. Skellerup ligger i byzone. Der er udarbejdet en udviklingsplan for Skellerup, der beskriver beboernes ønsker til forbedringer og udvikling af landsbyen - se link i boksen Eksterne links.  

 

Skellerup skal have gode udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.

Udviklingen i Skellerup skal ske med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Kulturarven i landsbyerne skal kortlægges med henblik på at styrke landsbyernes potentiale for bosætning, turisme, kultur og/eller lokalt erhverv.

Alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

  1. Den fremtidige byudvikling skal ske syd for Hovmarken, som angivet på kortet, og i overensstemmelse med principperne i gældende lokalplan nr. 47.
  2. Byudvikling syd for Hovmarken skal afsluttes med en beplantet og tydelig overgang mod det åbne land.
  3. Der kan placeres nye boliger som "huludfyldning" ved Skellerup Byvej, som angivet på kortet i lokalplan nr. 47. Andre steder i Skellerup gives der kun undtagelsesvis udstykningstilladelse på særlige vilkår.
  4. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  5. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved Skellerup Byvej, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende.
  6. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
Statisk kort

Bymønster og fremtidige boligområder

Skellerup er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Svindinge, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter. Skellerup ligger overvejende i byzone. 

Det primære område til nye boliger er lokalplanlagt syd for Hovmarken. Inden for området er der en rummelighed på ca. 20 boliger. Derudover er der mulighed for enkelte boliger langs med Skellerup Byvej. 

Arealerne ved Hovmarken og Skellerup Byvej ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Kulturarv og bevaringsværdige bygninger

I Skellerup er der flere huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie.

Nyborg Kommune er sammen med Østfyns Museer påbegyndt en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne. Planen skal være med til at skabe overblik og viden om den fysiske kulturarv, så kulturarvsfortællingerne i landsbyer og landdistrikter kan aktives lokalt, herunder Skellerup. I arbejdet med kulturarvsmasterplanen vil der ligeledes blive sat fokus på de bevaringsværdige bygninger.

Området ved den tidligere købmandsbutik og Skellerup Byvej er med til at give landsbyen karakter. Krydset ved den tidligere købmandbutik er et af de helt centrale byrum, som savner rumlig og arkitektonisk form og bedre trafikløsning.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri bør her tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. 

Udviklingsplan

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Skellerup, som beskriver beboernes ønsker til forbedringer og udvikling af landsbyen (se link i boksen Eksterne links).

Udviklingsplanen kræver ikke nye udlæg eller ændring af bestående udlæg i Kommuneplanen.

Generelt skal udviklingsplanerne sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan og medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer.