Lystbådehavne

Ved lystbådehavne forstås egentlige havneanlæg for lystbåde med hertil knyttede faciliteter herunder landarealer til parkering, vinteroplægningsplads, skibsrelaterede aktiviteter samt badefaciliteter mv.

Der er i de seneste år gennemført en omfattende modernisering af Nyborg Marina med en anlægsramme på ca. 90 mio. kr.

Nyborg Marina skal rumme de faciliteter, der kan forventes af et moderne havneanlæg, så de faste brugere og gæstesejlere kan serviceres optimalt.

Nyborg Marina skal udvikles i overensstemmelse med "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016" (se link i linkboksen).

Byrådet vil arbejde for at der centralt i Nyborg Marina kan etableres et "multibassin" med tilhørende faciliteter, der henvender sig til alle borgere med henblik på at skabe mere liv og aktivitet i området.

I Tømmergraven skal der etableres en mindre lystbådehavn i naturlig sammenhæng med de tilgrænsende boligbebyggelser på Dampskibsmolen og Midtermolen.

Øster- og Vesterhavnen skal sammen med Fiskerihavnen, Kanalen og Midterpierens kajstrækning mod Tømmergraven indgå i et rekreativt havnemiljø for byens borgere, brugere og turister.

Sammen med lystbådehavnen skal de ovennævnte havneafsnit udvikles som en samlet helhed i harmoni med den løbende boligorienterede byomdannelse og medvirke til at sikre liv og aktivitet på de bynære havnearealer i Nyborg by.

Knudshoveds gamle færgehavn skal kunne udvikles som attraktiv lystbådehavn af regional og national betydning med tilhørende faciliteter, der udnytter områdets gode trafikale beliggenhed.

  1. Etablering af nye lystbådehavne eller udvidelse af eksisterende kapacitet kan kun finde sted, såfremt regionale eller nationale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser eller andre tungtvejende interesser ikke herved tilsidesættes.
  2. Udviklingen af Nyborg Marina skal ske i overensstemmelse med intentionerne i "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016" samt bestemmelserne i Lokalplan nr. 268 (se links i linkboksen).
  3. I forbindelse med udbygningen af Midterpieren på de tidligere færgelejearealer i Nyborg Havn skal der indpasses en ny lystbådehavn i Tømmergarven bestående af ca. 50 bådepladser.
  4. Der kan i byzone og inden for rammerne af fredningsbestemmelserne for Knudshoved gamle færgehavn etableres en lystbådehavn i det eksisterende havnebassin med tilhørende faciliteter i form af administration/kontor, udstyrsbutik, restauranter, cafeer, klubhuse og servicebygninger.
Statisk kort

Nyborg Havn omfatter Nyborg Marina, Fiskerihavn, Vester- og Østerhavn samt Kanalen, Tømmergraven og Tyrmolen. Havnen drives fortrinsvis som rekreativ havn med en mindre fiskerihavn for erhvervs- og fritidsfiskere samt hjemhavn for lystfisker-turskibe. Byomdannelsen på Vesterhavnen og færgelejerne har givet nye muligheder for udvikling af havnens rekreative anvendelse (f.eks. jollebassinet og kanalen og den kommende lystbådehavn ved Tømmergraven).

Nyborg Marina er beliggende centralt i Nyborg by og råder over ca. 600 bådepladser. Nyborg Marina har gennem de seneste 8-9 år i gennemsnit haft besøg af ca. 5.500 gæstesejlere i sæsonen fra april til september. Bådpladserne er fordelt med ca. 500 pladser i Nyborgs gamle lystbådehavn samt ca. 80 gæstepladser i Vesterhavnen og Østerhavnen (inkl. Kanalen). Servicekajen i den sydlige del af marinaen har i 2017 gennemgået en totalrenovering med etablering af ny bådekran, mastekran og slæbested. I marinaen har en række klubber og foreninger til huse, bl.a. sejlforeninger, motorbådsklubben, roklubben, kajakklubben, dykkerklubben, småbådsklubben m.fl.

I tæt samarbejde med marinaens brugere er der udarbejdet "Helhedsplan for Nyborg Marina 2016", der sammen med ny lokalplan nr. 268 skal danne ramme om de fremtidige anlægsarbejder i marinaen. Helhedsplanen åbner mulighed for etablering af et helt nyt marinamiljø i den nordlige del med nyt havnekontor, sejlerstue og ny klubhusbebyggelse. Roklubbens og Sejlforeningens klubhuse bevares og renoveres.

Byrådet ønsker at etablere et multibassin i forlængelse af klubhusmiljøet. Et lukket bassin med så brede anvendelsesmuligheder som muligt. Bassinet forudsætter ekstern medfinansiering.

Ved udmundingen af Holckenhavn Fjord er der endvidere beliggende en mindre privat bådehavn med enkelte lystbåde og mindre både til jagt og fiskeri.

Knudshoved Færgehavn

I fredningen af Knudshovedhalvøen åbnes der mulighed for, at der kan etableres en række forskellige rekreative tiltag i den gamle færgehavn på Knudshoved, f.eks. lystbådehavn med tilhørende faciliteter. Der åbnes mulighed for opførelse af 6.000 m2 bebyggelse til disse formål på baggrund af en samlet planlægning, der skal godkendes af Fredningsnævnet. Fredningskendelsen for Knudshovedhalvøen kan ses ved at klikke på det eksterne link i linkboksen.

Det område, der kan anvendes til lystbådehavn, er beliggende i byzone. Knudhoved Færgehavn kan anvendes til en stor lystbådehavn af national betydning på grund af den optimale beliggenhed i forhold til det overordnede trafiknet i Danmark. I forbindelse med lystbådehavnen skal der åbnes mulighed for opførelse af bebyggelse i overensstemmelse med fredningskendelsens anvendelsesbestemmelser herunder, restauranter, cafeer, klubhuse samt andre funktioner, der er nødvendige for driften af en moderne lystbådehavn.

Alle planer og aktiviteter i området kræver godkendelse af fredningsnævnet.