Lavbundsarealer

Nyborg Kommune arbejder med en bred vifte af initiativer til at understøtte en grøn omstilling af kommunen. Ved at fastholde og udvikle kommunens lavbundsarealer sikres både gode naturområder, forsinkelse af overfladevand ved ekstremnedbør, binding af CO2 og at tilførslen af næringsstoffer til vandløb, søer og havet begrænses.

Lavbundsarealer er typisk tidligere enge, moser og søer, der gennem tiden er blevet afvandet og opdyrket. De udgør et vigtigt potentiale for udvikling af områder med stor naturværdi og for at skabe sammenhænge mellem naturområder.

I Kommuneplan 2021 øges udpegningen af lavbundsarealer med 43 ha og udpegningen af potentielle vådområder med 212 ha.

Vådområdeprojekter kan kun etableres som frivillige projekter.

Lavbundsarealerne i Nyborg Kommune skal fastholdes og udvikles til værdifulde natur- og vådområder af hensyn til vandmiljøet og naturen med henblik på at opfylde gældende miljømål.

  1. De udpegede lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg mv. Eventuelle anlæg på lavbundsarealer bør udformes, så en fremtidig vandstandshævning og naturudvikling på arealerne er mulig.
  2. Indenfor de udpegede potentielle vådområder må der ikke gives tilladelser til byggeri og anlæg mv., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.
  3. Ved konkrete vådområdeprojekter skal der tages hensyn til skove, eksisterende og planlagte statslige og kommunale anlæg samt arealer med væsentlige naturværdier og kulturhistoriske interesser.
  4. Planlægning på lavbundsarealer og tilladelse til anlæg mm. bør ske under hensyntagen til risikoen for forhøjet vandstand.
  5. Realisering af vådområdeprojekter vil ske ad frivillighedens vej og i tæt samarbejde med berørte lodsejere.
Statisk kort

Byrådet har 15. september 2020 vedtaget Politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune. Politikken er udarbejdet i det tværpolitiske udvalg; Udvalget for grøn omstilling. Politikken sætter fokus på 8 af FN’s verdensmål og danner en overordnet ramme for bæredygtig udvikling i Nyborg Kommune de kommende år. Fastholdelse og udvikling af kommunens lavbundsarealer fremhæves i  flere målsætninger i politikken, da det understøtter flere verdensmål: Mål 13 klimaindsats, 14 livet i havet og 15 livet på land.

Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling er endvidere centralt, da vådområdeprojekter kun realiseres ad frivillighedens vej og i tæt samarbejde med berørte lodsejere. Også mål 11 for bæredygtige lokalsamfund og mål 3 for sundhed og trivsel påvirkes positivt.

En stor del af Nyborg Kommunes enge, moser, lavvandede søer og strandenge er gennem tiden blevet kunstigt afvandet og efterfølgende opdyrket med henblik på at øge fødevareproduktionen. Disse områder kaldes lavbundsarealer.

Der er to vigtige formål med at udpege lavbundsarealer i kommuneplanen.

Det ene formål er at sikre muligheden for, at arealerne kan genetableres som naturområder i fremtiden.

Det andet formål er hensynet til de statslige vandområdeplaner 2015-2021, samt udmøntningen af Landdistriktsprogrammet 2014-2020, hvor vådområder kan genoprettes for at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet.

Kommunen er forpligtet til at udpege arealer, der kan genoprettes til vådområder eller lavbundsområder. Genopretning af lavbundsområder til vådområder kan medvirke til at nedbringe landbrugets udledning af næringsstoffer til vandmiljøet samt til binding af CO2 som både er et lokalt og nationalt klimamål. Kommuneplanen indeholder mål og retningslinjer for fastholdelse og udvikling af lavbundsarealer såsom vådområder og reetablering af lavbundsarealer i Nyborg Kommune.

I Nyborg Kommune udgør de potentielle vådområder en del af de udpegede lavbundsarealer. Udpegningen af potentielle vådområder er tilrettet således, at de områder, der er etableret som vådområder er udtaget af laget til potentielle vådområder og der er udvidet således, at der kan skabes bedre arrondering i forhold til nye vådområder. I forbindelse med de konkrete vådområdeprojekter vil der være tale om mindre tilretninger, der aftales med de berørte lodsejere.

Med Kommuneplan 2021 udlægges nye lavbundsarealer ved Frørup, Ørbæk og Fynsvej i Nyborg svarende til et areal på ca. 43 ha. Der tages et mindre areal ved Fynsvej i Nyborg ud, der dog erstattes af et udlæg på et naboareal.

Der udlægges nye potentielle vådområder ved Langå, Frørup, Ørbæk, Kullerup, Aunslev-Hjulby, Nordenhuse, Ullerslev og Skellerup med et areal svarende til ca. 212 ha. Der udtages ikke arealer til potentielle vådområder af planlægningen.

Lavbundsarealer

Lavbundsarealerne er udpeget på baggrund af ældre kort fra sidste halvdel af 1800-tallet. På kortene findes en signatur for fugtige naturarealer. Der er typisk tale om enge, moser, og strandenge. Disse arealer ligger typisk i tilknytning til vandløb eller ved kysten. En mindre del af de udpegede lavbundsarealer udgøres af tidligere lavvandede søer, som senere er tørlagte. Alle de tidligere fugtige naturarealer, der var større end 25 hektar, er medtaget ved udpegningen. Hertil kommer udvalgte arealer under 25 hektar.

Ved store nedbørsmængder kan der pludseligt opstå store vandmængder i vandløbene, og lavbundsarealerne kan blive oversvømmet og dermed fungere som naturlige magasiner for overfladevand. Derved kan oversvømmelser af nedstrøms beliggende værdier undgås eller minimeres i f.eks. byområder.

Klimaændringerne betyder, at der i fremtiden kan forventes mere og voldsommere nedbør. For at beskytte ejendomme, materielle værdier og infrastruktur stiller disse ændringer samfundet over for store krav til håndtering af overfladevandet. Vådområder og reetablering af lavbundsarealer, der etableres i tilknytning til kommunens vandløb, er en effektiv og forholdsvis billig løsning.

Ved etablering af nye vådområder standser den løbende nedbrydning af organisk stof. Dermed ophører også CO2 udledningen fra de drænede områder.
Vådområderne er derfor vigtige områder for miljømålene i vandområdeplanerne og for sikring af den biologiske mangfoldighed. De er også vigtige til forebyggelse af oversvømmelser ved store nedbørsmængder og til reduktion af CO2-udledningen.

En stor del af de udpegede lavbundsarealer ligger i overgangen mellem våde områder som søer, åer, fjorde og nor og de mere tørre landområder. De er derfor vigtige levesteder for en række karakteristiske planter og dyr. Der er gennem tiden sket en kunstig afvanding af en stor del af lavbundsarealerne. Afvandingen er sket ved udgrøftning, dræning og ved hjælp af pumper. De afvandede lavbundsarealer er typisk blevet inddraget i landbrugsdriften. I en del af områderne er der sket en omsætning af humusholdig jord på grund af dræningen. Arealerne har derfor sat sig, og er igen blevet fugtige. Sådanne områder rummer et stort potentiale for igen at kunne udvikle sig til værdifulde naturområder.

Den del af de udpegede lavbundsarealer, der udnyttes landbrugsmæssigt, ligger ofte i tilknytning til - eller imellem eksisterende naturarealer. En genskabelse af et vandspejl, der ligger tæt på jordoverfladen, vil sammen med en ekstensivering af arealernes drift have en positiv indflydelse på naturværdierne i kommunen. Det kan f.eks. være ved indførelse af afgræsning eller høslæt . Disse arealer skal derfor friholdes for anlæg m.v., som kan forhindre, at der senere kan gennemføres naturudviklingsprojekter. Udpegningen har dog ingen betydning for den eksisterende, lovlige landbrugsdrift.

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at etablere anlæg eller byggeri inden for områder, der er udpeget som lavbundsarealer. Et eksempel kan være etablering eller udvidelse af vejanlæg. I disse tilfælde bør byggeriet eller anlægget udformes, så en eventuel fremtidig hævning af vandstanden er mulig, og sådan at lavbundsarealet påvirkes mindst muligt.

De lavtliggende arealer vil blive særligt påvirkede af eventuelle vandstandsstigninger som følge af klimaændringer. Det vil også af den grund være hensigtsmæssigt at friholde arealerne for byggeri og anlæg.

Potentielle vådområder

De potentielle vådområder er de lavbundsarealer, der specielt er udpeget til at kunne indgå i de vådområdeprojekter, der er en del af de statslige vandområdeplaner 2015-2021 samt Landdistriksprogrammet. Genopretning af vådområder kan medvirke til at nedbringe landbrugets udledning af især kvælstof, men også fosfor til vandmiljøet. Ved genopretning af vådområder genskabes den naturlige vandstand og vandstrømning igennem større, samlede områder. Det kan f.eks. være genslyngning af vandløb kombineret med at vandstanden generelt hæves. Herved skabes naturtyper som moser, sumpskove, lavvandede søer og våde bredarealer langs vandløbet.

Der er udpeget cirka 1122 hektar lavbundsarealer som potentielle vådområder i Nyborg Kommune. Arealerne fordeler sig på 10 områder. De største arealer ligger langs Vindinge Å og Ørbæk Å., som det fremgår af kortet, men der er også indsatser til de åbne områder i Storebælt.

Nyborg Kommune er som led i den kommunale vådområdeindsats (jf. aftale mellem KL og Miljøministeriet) involveret i etablering af vådområder, der skal tilbageholde næringsstoffer fra vandmiljøet. Indsatsen ligger i forlængelse af vådområdeindsatsen i de tidligere vandplaner.

I henhold til Statens vandområdeplaner skal Nyborg Kommune sammen med de øvrige kommuner i oplandet til Holckenhavn Fjord etablere kvælstofomsættende vådområder, der tilsammen kan fjerne ca. 22 tons kvælstof, svarende til ca. 245 ha.

Nyborg Kommune har i 2012 gennemført et vådområdeprojekt på ca. 28 ha langs Vindinge å, ved Hjulby Mose, for at forbedre vandkvaliteten i Holckenhavn Fjord med udløb i Storebælt.

Ved etablering af vådområder skal der tages en række hensyn. Dels kan områderne rumme store naturværdier eller skove, som ikke tåler en oversvømmelse, og dels kan der findes bygninger eller anlæg m.v. indenfor områderne, som der skal tages hensyn til. Det er ofte muligt at tilrettelægge projekterne, så disse interesser tilgodeses.