Grundvandsbeskyttelse

Folketinget har vedtaget en tillægsaftale til aftale om pesticidstrategi 2017-2021 med det formål bl.a. at reducere risiko for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Aftalen indebærer, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal vurdere behovet for indsatser på alle BNBO, der ligger på landbrugsjord og på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål. Nedenfor er angivet retningslinjer for beskyttelse af grundvandet.

Staten forventer at bekendtgøre ændringer af grundvandsudpegninger omkring årsskiftet 2021-22. Når de nye udpegninger foreligger vil Nyborg Kommune indarbejde disse i kommuneplanen gennem et tillæg.

  1. Nye nedsivningsanlæg for husspildevand tillades ikke etableret i indvindingsoplande til aktive vandværksboringer eller til planlagte kildepladser for vandværker.
  2. Større spildevandsanlæg (over 30 PE) skal placeres udenfor 300 meter beskyttelseszonerne for vandværksboringer og bør som hovedregel placeres udenfor vandværkers indvindingsoplande og områder med særlige drikkevandsinteresser.
  3. Indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandværkernes indvindingsboringer må der ikke nedgraves olie- og kemikalietanke samt etableres vaske- og fyldepladser mv. Det kan dog efter en konkret vurdering af forureningsrisikoen tillades, at enkelte anlæg af ovennævnte type godkendes inden for området med mindre lovgivningen strider mod dette.
  4. Indenfor en radius på 25 m omkring vandværkernes indvindingsboringer må der ikke gødes, dyrkes eller bruges pesticider til erhvervsmæssige eller offentlige formål.
  5. Indenfor en radius på mindst 10 meter omkring indvindingsboringer til almene vandforsyninger må der ikke drives virksomhed eller være oplag eller brug af stoffer, produkter eller materialer, der kan forurene grundvandet. Fredningsbæltet skal normalt tinglyses.
  6. Placering af virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet skal så vidt muligt undgås i områder med særlige drikkevandsinteresser og i vandværkers indvindingsoplande men kan dog accepteres, såfremt en konkret vurdering af bl.a. forureningsrisikoen godtgør, at placeringen af den pågældende aktivitet kan ske uden at tilsidesætte grundvands- og vandforsyningsinteresserne.’
  7. Planlægning for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet skal i områder med særlige drikkevandsinteresser og i vandværkers indvindingsoplande ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning (se boksen "Eksterne links") inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande. Forud for udlægning af arealerne foretages vurdering og kortlægning af grundvandsrisikoen, herunder hvordan grundvandsinteresserne beskyttes. Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og overvågningssystemer, hvor der er risiko for grundvandsforurening. Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomheder vil blive givet på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen. Der henvises også til kommunens grundvandsredegørelse (se boksen "Eksterne links").
  8. På ejendomme med indlagt vandværksvand skal brønde og boringer normalt sløjfes.
Statisk kort

Grundvandet udgør en væsentlig del af menneskets livsgrundlag, dels som ressourcer til drikkevand, markvanding, industriformål m.m. og dels som forudsætning for vigtige naturområder som enge, moser og vandløb. Forudsætningen for rent og tilstrækkeligt grundvand er, at der fremover vedvarende dannes nyt grundvand i en mængde og af en kvalitet, der kan tilfredsstille det fremtidige behov for drikkevand. Derfor er det vigtigt at forhindre eksisterende forureninger i at nå grundvandet og forebygge, at der sker nye forureninger. Nyborg Kommune vil derfor beskytte grundvandet mod såvel forurening som mod overudnyttelse.

Områder med særlige drikkevandsinteresser

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er områder i Danmark, hvor der sker en målrettet beskyttelse af drikkevandsressourcen. Størstedelen af drikkevandsforsyningen i Nyborg Kommune indvindes i områder med særlige drikkevandsinteresser, der dækker det meste af kommunen. Det er hér man finder de grundvandsmagasiner, der i dag og i fremtiden har størst betydning for drikkevandsforsyningen.

Disse områder skal derfor søges friholdt for aktiviteter, der kan medføre en forurening af grundvandet, medmindre det ud fra en vurdering og eventuelle konkrete undersøgelser af grundvandsrisikoen kan godtgøres, at placeringen af den pågældende aktivitet kan ske uden at tilsidesætte grundvands- og vandforsyningsinteresserne. Vurderingen af grundvandsrisikoen i forhold til nye by- og erhvervsarealer i områder med særlige drikkevandsinteresser og vandværkers indvindingsoplande udarbejdes forud for en eventuel udlægning af arealerne.

Indvindingsoplande

Et vandværks indvindingsopland er det område, hvor grundvandet strømmer mod vandværkets indvindingsboringer. Nedbør og forurening inden for et indvindingsopland vil derfor med tiden havne i drikkevandsboringerne. Grundvandsbeskyttelse bygger først og fremmest på forebyggelse. Det betyder bl.a., at forurenende aktiviteter skal adskilles fra områder med drikkevandsindvinding. Vandværkernes indvindingsoplande skal derfor friholdes for aktiviteter, der kan medføre forurening af grundvandet.

Grundvandsdannende oplande

Det grundvandsdannende opland definerer de infiltrationsområder, hvor der siver vand ned fra de terrænnære lag og strømmer til indvindingsboringerne. Arealer med stor grundvandsdannelse kan have relativt stor sårbarhed overfor stoffer, der kan udvaskes til grundvandet, da evt. forureninger vil blive udvasket relativt hurtigt og i store mængder til grundvandet.

Nitratfølsomme indvindingsområder

Nitratfølsomme indvindingsområder er områder, hvor grundvandsmagasinerne er særligt følsomme overfor udvaskning af nitrat bl.a. på grund af tynde lerlag over magasinerne.

Indsatsplan til beskyttelse af drikkevandsressourcen

Tilrettelæggelse af den fremtidige drikkevandsindvinding og beskyttelse af grundvandet mod forurening sker bl.a. gennem udarbejdelse af indsatsplaner, dvs. planer, der på baggrund af en detaljeret kortlægning af grundvand og forureningskilder, beskriver de aktiviteter, som er nødvendige for at sikre godt drikkevand også i fremtiden. Staten er ansvarlig for kortlægningen af grundvandet, og på baggrund af denne kortlægning skal kommunen udarbejde og gennemføre en indsatsplan for grundvandets beskyttelse og benyttelse.

I kommunens indsatsplan til beskyttelse af drikkevandsressourcen (se boksen "Eksterne links") fremgår udpegningen af de områder, hvor der skal iværksættes indsats, hvilke indsatser, der skal iværksættes for at beskytte ressourcen, og de retningslinjer, som kommunen vil lægge vægt på i sin daglige sagsbehandling.

Beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer

I lovgivning, indvindingstilladelser mv. er der fastlagt forskellige zoner til beskyttelse af grundvandet (10 m, 25 m, boringsnære beskyttelsesområder = BNBO, 300 m). Jo tættere man er på boringen, jo større beskyttelse er der behov for, da risiko for forurening af drikkevandet er størst, når forureningen er tæt på boringen. Restriktionerne indenfor de forskellige zoner er beskrevet i lovgivningen, i ovenstående retningslinjer og fremgår også af kommunens Indsatsplan til beskyttelse af drikkevandsressourcen (se boksen "Eksterne links").

Boringer og brønde

Brønde og boringer udgør en direkte kontakt mellem grundvandsmagasin og overfladen. Nyborg Kommune har derfor besluttet, at brønde og boringer, som ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser og brønde og boringer, som ligger i vandværkers indvindingsoplande skal sløjfes, når de ikke længere bruges som drikkevandsforsyning. Dette omfatter ikke brønde og boringer med en gyldig indvindingstilladelse samt pejleboringer og boringer til anden overvågning af grundvandet.