Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en ca. 3 km bred zone, der ligger langs med alle Danmarks kyster og er fastlagt i planloven. Det er en national interesse at friholde de åbne, ubebyggede kyststrækninger for bebyggelse og anlæg. Formålet med kystnærhedszonen er, at de åbne kyststrækninger bevarer deres karakter og fortsat kan udgøre landskabelige helheder med væsentlige natur- og landskabstræk.

Kystnærhedszonen skal friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnær placering, og derved beskytte kommunens værdifulde kystlandskaber mod unødige ændringer.

Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.

  1. I den kystnære zone, inden for såvel de særlige landskabelige og særlige geologiske interesseområder samt inden for større sammenhængende landskabsområder (se afsnittet Landskaber), kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt disse ikke forringer kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.
  2. I den kystnære zone, uden for de under pkt. 1 nævnte områdetyper, skal hensynet til de landskabelige interesser prioriteres højt ved planlægning og administration.
  3. I forbindelse med planlægning i kystnærhedszonen skal offentlighedens adgang til kysten sikres. Der kan tillades jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg, hvor det ikke strider imod øvrige natur- og landskabsinteresser.
  4. Retningslinjerne omfatter ikke byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af en jordbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhverv. jf. planloven, såfremt det opføres i tilknytning til den hidtidige bebyggelse.
Statisk kort

Det danske kystlandskabs udstrækning og variation er enestående i Europa og er endvidere mange steder noget af det mest uberørte natur og landskab Danmark har. Nyborg Kommune vil sikre, at udviklingen i kystnærhedszonen sker under hensyntagen til den særlige natur samt de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kystområdet.

Kystområderne udgør landskabelige helheder med væsentlige natur- og landskabsværdier. Kystnærhedszonen dækker alle kyster og omfatter alle arealer i landzone og alle sommerhusområder inden for en afstand på op til 3 km fra kysten. Byzoner er ikke omfattet af kystnærhedszonen, men for de mest kystnære dele af byzonerne indgår en række krav til kommunens planlægning, herunder krav til den visuelle påvirkning.

De åbne kystlandskaber er attraktive i mange sammenhænge og er derfor under stadigt pres fra ønsker om kystnær placering af bebyggelse og anlæg. Det åbne kystlandskab kræver derfor en særlig opmærksomhed med henblik på at friholde landskabet for bebyggelse og anlæg, der kan placeres længere inde i landet.

Kystnærhedszonen er en planlægningszone og ikke en forbudszone. Udvikling er ikke udelukket, men kræver en grundig planlægning, hvor der sker en afvejning af hensynet til bevarelse af det åbne kystlandskab på den ene side og sikring af en fortsat udvikling af kommunen på den anden side.

Kystlandskabet skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Det gælder byudvikling, tekniske anlæg og ferie- og fritidsanlæg i det åbne land. De funktioner, der er afhængige af kystnærhed, skal stadig kunne indpasses - dog således at åbne kyststrækninger friholdes. I den konkrete sagsbehandling skal det vurderes, hvordan ny bebyggelse kan indpasses i den kystlandskabelige helhed, herunder skal det i lokalplaner for byggeri i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, ligesom bygningshøjder over 8,5 m skal begrundes særskilt.

Som kystby har Nyborg en særlig udfordring med hensyn til byudvikling i forhold til kystnærhedszonen. Ifølge planloven kan der kun inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse.

Den kystnære zone må ikke forveksles med den 300 m brede strandbeskyttelseslinje, hvis bestemmelser skal friholde dette kystlandskab for ændringer og bebyggelse. Strandbeskyttelseslinjen er en forbudszone langs kommunens kyster, hvor der ikke må ske bebyggelse, terrænreguleringer m.v. Bestemmelserne om strandbeskyttelseslinjen administreres af staten.

Boligudvikling nord for Fynsvej

Områderne er beliggende i direkte forlængelse af det eksisterende boligområde ved Jagtenborg, så der kan skabes en samlet ny bydel, der afsluttes mod Hjulbyvej. Områderne er beliggende vest for den eksisterende by uden kontakt med kysten. Bebyggelsen vil blive åben/lav og tæt/lav bebyggelse, hvis bygningshøjder ikke vil påvirke oplevelsen af kystzonen.

Erhvervsområde Vest

Erhvervsudviklingen syd for Fynsvej afsluttes på lang sigt mod Hjulbyvej som en naturlig forlængelse af det eksisterende erhvervsområde. Området er beliggende vest for Nyborg by uden kontakt med kystnærhedszonen. Bebyggelsen vil højdemæssigt videreføre den eksisterende planlægning og vil ikke virke skæmmende for oplevelsen af kystzonen.

Øvrigt

Redegørelse for et nyt sommerhusområde ved Slude Strand fremgår af notatet ”Ferie og Fritid - sammenhængende turistpolitiske overvejelser”, der kan ses her.