Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

Kommuneplanen skal sikre områder som huser naturtyper eller levesteder for det naturlige dyre-, plante- og svampeliv. Der er tale om områder af særlig betydning for vilde dyr og planter og deres levesteder, herunder især natura 2000-områder, beskyttede naturområder efter naturbeskyttelseslovens § 3, klitfredede områder, naturfredede områder m.v. Derfor er der udpeget områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

  1. Inden for naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, kan der som udgangspunkt ikke bebygges eller etableres anlæg.
  2. Hvor trafikforbindelser ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger ikke kan undgå at krydse naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, skal der indbygges afværgeforanstaltninger i form af faunapassager.
  3. Kvaliteten af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, søges vedligeholdt og forbedret gennem privat og offentlig naturpleje og naturgenopretning.
Statisk kort

Naturområderne med særlige naturbeskyttelsesinteresser er en delmængde af det samlede antal naturområder, og er udvalgt fordi de rummer særlige naturværdier. Udpegningen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser indeholder alle Natura 2000-områder på land og tager desuden udgangspunkt i A og B-målsat natur fra naturkvalitetsplanen, naturområder med rødlistede arter, særligt artsrige naturområder, naturområder med fredede og sjældne arter, skov med lang kontinuitet (minimum 200 år), stævningsskove og fredninger med naturformål. Der er således tale om kommunens fineste naturområder, som dermed har særligt fokus i forhold til bevarelse og forbedring af naturtilstanden.

Byrådet vil arbejde for, at naturtilstanden i naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser opretholdes og forbedres. Dette søges fremmet ved en restriktiv efterlevelse af retningslinjerne, ved at målrette kommunale og statslige midler til naturpleje og genopretning i disse områder og ved frivillige aftaler med lodsejerne.