Øvrige landsbyer og landdistrikter

Nyborg Kommune rummer en række mindre landsbyer og landdistrikter med store kvaliteter og mange interesser tilknyttet. Det er landsbyer som er afgrænset i kommuneplanen, men alle beliggende i landzone.

Det er landsbyerne: Flødstrup, Kissendrup, Bovense, Skalkendrup, Nordenhuse, Såderup, Kullerup, Kogsbølle, Ellested, Langå og Øksendrup.

De øvrige helt små landsbyer, uden sammenhængende landsbykarakter, afgrænses ikke og betragtes som det åbne land.

I Kommuneplanen åbnes mulighed for, at der i begrænset omfang kan opføres enkeltboliger i ovennævnte landsbyer, hvis det kan ske i overensstemmelse med de mange beskyttelsesinteresser, der knytter sig til disse områder.

 

De mindre landsbyer skal have mulighed for byggeri af enkelte boliger med henblik på at styrke landsbysamfundene som interessante og attraktive bomiljøer.

Naturen, landskaberne uden for landsbyafgrænsningerne og i det åbne land skal prioriteres højt.

De mindre landsbyers udviklingsmuligheder skal styrkes, og nye bygninger skal tilpasses de bestående landsbymiljøer, og deres specielle særpræg.

Nedlagte og overflødiggjorte bygninger i landzonen skal forsøges udnyttet til anden relevant anvendelse under hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen.

Kulturarven i landsbyerne skal kortlægges med henblik på at styrke landsbyernes potentiale for bosætning, turisme, kultur og/eller lokalt erhverv.

Der kan udarbejdes udviklingsplaner for de mindre landsbyer i landzone, hvis der er et bredt ønske og en aktiv medvirken fra landsbyens beboere. Udviklingsplanerne for byvækstlandsbyerne skal dog prioriteres først.

  1. Der kan i de mindre landsbyer - inden for landsbyafgrænsningen - opføres enkelte nye boliger som "huludfyldning", i overensstemmelse med med en gældende landzonelokalplan eller på baggrund af en landzonetilladelse, hvor det naturligt kan indpasses i landsbymiljøet.
  2. Ny bebyggelse, ændringer i eksisterende bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse i de mindre landsbyer og landdistrikterne, herunder udpegning af huludfyldninger, skal ske under hensyntagen til naturmæssige-, miljømæssige-, kulturhistoriske-, landskabelige- og rekreative forhold samt grundvandsbeskyttelsen, og tilpasses den eksisterende, stedlige byggetradition med hensyn til skala, arkitektur og placering.
  3. I alle nedlagte ejendomme inden for landsbyafgrænsninger eller i det åbne land, kan de eksisterende egnede bygninger anvendes til andet formål efter planlovens regler.
Statisk kort

Der knytter sig mange interesser til de mindre landsbyer og landdistrikter i Nyborg Kommune. Landsbyerne og landdistrikterne har kvaliteter som levesteder for borgere, der ønsker nærhed til naturen og et overskueligt nærmiljø. Det sociale liv i de små landsbysamfund er dog betinget af, at der eksisterer gode servicetilbud i form af nærliggende skoler og pasningsordninger. Hvis befolkningstallet skal fastholdes, skal landsbyernes kvaliteter sikres. Det er i den forbindelse vigtigt at tage højde for, at bevaringsværdige kultur- og bymiljøer fastholdes og udvikles, for at sikre landsbyerne kvalitet som attraktive bosteder.

Byudvikling

Byudviklingen i Nyborg Kommune sker med udgangspunkt i det opstillede bymønster. 

Se afsnit om bymønster her.

Der udlægges ikke egentlige byvækstområder i de mindste landsbyer, da det er vigtigt, at det begrænsede boligbyggeri primært sker i de mest bæredygtige landsbyer, hvor der i forvejen er en offentlig- og privat serviceforsyning. De mindste landsbyer har karakter af små bebyggelser i det åbne land, og dette bør af landskabelige årsager fastholdes. Derfor bør det kun tillades at opføre enkelte boliger i form af huludfyldning, så der undgås byspredning i det åbne land. Endelig bør uønsket byspredning undgås ud fra samfundsmæssige og økonomiske hensyn, f.eks. udbygning af infrastruktur, kollektiv trafikbetjening og den nødvendige offentlige service.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her er betinget af, at den nye bebyggelse tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering mod bygaden, materialevalg, som angivet i retningslinjerne, og at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen.

Ny anvendelse af eksisterende bygninger

De mindste landsbyer ligger i landzone.

I mange tilfælde er det muligt, at tage egnede overflødiggjorte bygninger i landzone i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, én bolig, lager- og kontorformål, samt forenings- og fritidsformål. 

I stedet for at opføre ny bebyggelse i landsbyerne er det hensigtsmæssigt at udnytte eksisterende bygningsværdier. På den måde kan man sikre, at bygningerne ikke forfalder, og at landsbyens eksisterende bymiljø understøttes.

Kulturarv og bevaringsværdige bygninger

Nyborg Kommune er sammen med Østfyns Museer påbegyndt en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne i 2020. Planen skal være med til at skabe overblik og viden om den fysiske kulturarv, så kulturarvsfortællingerne i landsbyer og landdistrikter kan aktiveres lokalt. I arbejdet med kulturarvsmasterplanen vil der ligeledes blive sat fokus på de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, hvilket med fordel kan inddrages i arbejdet med landsbyernes udviklingsplaner.

Udviklingsplan

Udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker Byrådet, at der gennem en særlig fokus på landsbyer og landdistrikter, udarbejdes udviklingsplaner for landsbyerne. 

Udviklingsplaner skal gennemføres i tæt samarbejde med landsbyens beboere, landsbyråd samt andre lokale interessenter. Udviklingsplanerne bør beskrive landsbyens kvaliteter og potentialer og kan indeholde forslag til byforskønnelse. På den måde kan landsbyen på sigt udvikle sig indenfor en overordnet plan, der kan være med til at sikre landsbyen som et attraktivt bomiljø.

Udviklingsplaner for byvækstlandsbyer skal prioriteres før udviklingsplaner for de mindre landsbyer.

Landsbyerne Kullerup, Kogsbølle og Langå har udarbejdet udviklingsplaner - se link i boksen Eksterne links.