Rammer for lokalplanlægning

Rammer for lokalplanlægning er den del af kommuneplanen, som indeholder bestemmelser for de enkelte dele af kommunen. Disse bestemmelser gælder først og fremmest for kommende lokalplaner. Bestemmelserne vil dog også indgå i den løbende sagsbehandling af f.eks. landzonesager og byggesager med henblik på at vurdere behovet for lokalplaner og sammenhænge med den kommunale planlægning i øvrigt.

I planlovens § 11 b er der opregnet de emner, som kommuneplanens rammedel kan indeholde bestemmelser om. Læs nærmere om disse emner i Vejledning om kommuneplanlægning, som kan findes under afsnittet "Hvad er en kommuneplan".

I kommuneplanen er rammedelen delt op i afsnittet Generelle rammebestemmelser, Rammebestemmelser for enkeltområder og Rammebestemmelser efter anvendelse.

De generelle rammer indeholder rammebestemmelser, der i princippet gælder for alle enkeltområder, der rummer bestemte funktioner. Det kan være bestemmelser vedrørende parkering, skiltning, spildevand m.v.

Rammer for enkeltområder indeholder bestemmelser for ét bestemt område. Det kan bl.a. handle om, hvor meget der må bygges i området, hvor bebyggelsen skal placeres, hvor højt der må bygges, osv. Rammebestemmelser efter anvendelse præsenterer de samme rammer som under rammebestemmelser for enkeltområder, men præsenterer dem opdelt efter anvendelsen: Boligområder, erhvervsområder, osv.