Økologiske forbindelser

De økologiske forbindelser forbinder eksisterende naturområder indbyrdes. Derfor udgør de vigtigste eksisterende naturområder også en del af de økologiske forbindelser i kommunen.

 

  1. Inden for de udpegede økologiske forbindelser kan der kun bebygges eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang. Tilladelse kan kun meddeles, hvis beskyttelsen og spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv ikke forringes, herunder at muligheden for i fremtiden at gennemføre naturudviklingsprojekter ikke forringes.
  2. Hvor trafikforbindelser ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger ikke kan undgå at krydse naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, skal der indbygges afværgeforanstaltninger i form af faunapassager.
  3. Kvaliteten af de økologiske forbindelser søges forbedret gennem privat og offentlig naturpleje og naturgenopretning. Kommunen vil fremme projekter og tage initiativ til at skabe nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters mulighed for spredning mellem de eksisterende naturområder.
Statisk kort

Mange af de eksisterende naturområder i kommunen er små og fragmenterede. Små og isolerede bestande af planter og dyr er i større risiko for at uddø, end store og stabile bestande med stor genetisk variation og god mulighed for udbredelse og spredning til andre naturområder. Derfor er større og mere sammenhængende naturområder en forudsætning for at bevare kommunens naturværdier og sikre stabile bestande af vilde dyr og planter.

Økologiske forbindelser sikrer sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder. De økologiske forbindelser er især vigtige for at sikre arters mulighed for at bevæge sig mellem naturområder og sikre en fri dynamik. Eksisterende økologiske forbindelser er fx naturligt forekommende ådale, visse skove og kyststrækninger. Økologiske forbindelser inden for byzonen kan desuden styrke byernes rekreative og naturlige miljøer og indgå og som rekreative forbindelser ud til det omkringliggende åbne land efter aftale med lodsejerne.

Byrådet vil arbejde for at der udlægges nye naturområder indenfor de udpegede potentielle naturområder. Dette søges fremmet ved en restriktiv efterlevelse af retningslinjerne, og ved at målrette kommunale og statslige midler til naturpleje og genopretning i disse områder og ved frivillige aftaler med lodsejerne.